fix
Logo
fix
Nalazite se na Politika-PRAVA_BORACA
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje
Za pregled svih najnovijih poruka kliknete ovdje

prava_boraca- 79853 - 23.11.2012 : Stari Blizo - best (0)

Zakon o pravima boraca Republike Srpske(1)


ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH BORACA ODBRAMBENO-OTADžBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE

- prečišćeni tekst

Glava prva

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak za utvrđivanje statusa i prava boraca, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida (u daljem tekstu: vojni invalid) i članova porodice poginulih, umrlih i nestalih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata (u daljem tekstu: porodica poginulog borca), članova porodice umrlih vojnih invalida, članova porodice poginulog ili umrlog vojnika na služenju vojnog roka i lica u rezervnom sastavu, način ostvarivanja prava, način obezbjeđenja novčanih sredstava te druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava propisanih ovim zakonom.

Član 2.

Borac, u smislu ovog zakona, je lice koje je:

1. učestvovalo u oružanim akcijama, odnosno oružanoj borbi na teritoriji prethodne SFRJ u sastavu oružanih snaga i snaga državne bezbjednosti SFRJ ili vojnih formacija pod komandom tih oružanih snaga u vremenu od 17. avgusta 1990. do 19. maja 1992. godine, za odbranu Jugoslavije odnosno Republike Srpske;

2. u ratu u bivšoj SFRJ odnosno Bosni i Hercegovini u vremenu od 19. maja 1992. godine do 19. juna 1996. godine, kao pripadnik oružanih snaga Republike Srpske vršilo vojne i druge dužnosti za odbranu Republike Srpske.

Borac, u smislu ovog zakona, je i lice koje je kao dobrovoljac poslije 19. maja 1992. godine bilo pripadnik oružanih snaga Republike Srpske i kao takvo vršilo vojne i druge dužnosti za odbranu Republike Srpske.

Borac, u smislu ovog zakona, je i lice koje je vršilo vojne i druge dužnosti u vezi sa učestvovanjem u oružanoj akciji preduzetoj za vrijeme mira za odbranu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

Borac u smislu ovog zakona, je i lice koje je učestvovalo u antifašističkoj i oslobodilačkoj borbi tokom 20. vijeka kao pripadnik srpske, crnogorske vojske, Jugoslovenske vojske i borac NOR-a.

Član 3.

Vojni invalid je lice koje je kao pripadnik oružanih snaga SFRJ i oružanih snaga Republike Srpske u vršenju vojnih dužnosti u ratu ili miru, bez svoje krivice zadobilo ranu, povredu, ozljedu ili bolest zbog koje je nastupilo oštećenje njegovog organizma

Član 4.

Ratni vojni invalid je lice iz člana 2. st. 1. do 3. ovog zakona, koje je u oružanoj borbi ili oružanoj akciji u ratu ili miru, za očuvanje SFRJ, odnosno Republike Srpske, zadobilo ranu, povredu ili ozljedu, pa je zbog toga nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20%, odnosno koje je pod istim okolnostima zadobilo bolest, zbog koje je nastupilo oštećenje organizma najmanje za 40%.

Svojstvo ratnog vojnog invalida može ostvariti lice iz stava 1. ovog člana kod koga je oštećenje organizma nastupilo:

1. pod okolnostima iz člana 2. st. 1 do 3. ovog zakona;

2. pri vršenju vojnih dužnosti u stranoj zemlji koja je u oružanom sukobu, ako ga je na vršenje tih dužnosti uputio nadležni organ;

3. za vrijeme ratnog zarobljeništva u koje je dospjelo kao borac iz člana 2. st. 1. do 3. ovog zakona, odnosno kao lice iz tačke 2. ovog stava.

Ratni vojni invalid je i lice koje je kao pripadnik oružanih snaga Republike Srpske Krajine, a za odbranu Republike Srpske, pod okolnostima iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona zadobilo ranu, povredu ili ozljedu zbog koje je nastupilo oštećenje njegovog organizma od najmanje 20%, odnosno koje je pod istim okolnostima zadobilo bolest zbog koje je nastupilo oštećenje organizma najmanje za 40%.

Član 5.

Ratni vojni invalid koji naknadno ispuni uslove za sticanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida zadržava svojstvo ratnog vojnog invalida, a invalidnost mu se utvrđuje prema ukupnom oštećenju organizma po oba osnova.

Član 6.

Mirnodopski vojni invalid je lice koje je u miru, kao vojnik na služenju vojnog roka, student vojne akademije, učenik srednje vojne škole, slušalac škole za rezervne oficire i lice u rezervnom sastavu, kao i dobrovoljac na vojnoj dužnosti u Vojsci Republike Srpske, u vršenju vojne službe ili dužnosti u vezi s tom službom zadobilo ranu, povredu ili ozljedu zbog koje je nastalo oštećenje njegovog organizma, najmanje za 20%.

Član 7.

Mirnodopski vojni invalid je i lice iz člana 6. ovog zakona koje je zadobilo bolest koja je u uzročnoj vezi sa vršenjem vojne službe ili dužnosti u vezi sa tom službom, zbog čega je nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 60%.

Član 8.

Mirnodopski vojni invalid koji naknadno ispuni uslove za sticanje svojstva ratnog vojnog invalida stiče svojstvo ratnog vojnog invalida, a invaliditet mu se utvrđuje prema ukupnom oštećenju organizma po oba osnova.

Član 9.

Nehat se ne smatra krivicom u smislu odredbe člana 3. ovog zakona.

Član 10.

Pod vršenjem službe ili dužnosti u vezi sa službom u vojsci smatra se vršenje dužnosti koja se, po odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje sluŽba u vojsci smatra vršenjem službe, odnosno dužnosti u vezi sa sluŽbom, uključujući i odlazak u jedinicu, na borbeni položaj i odobreni povratak iz jedinice.

Pod obaveznom vojnom službom podrazumijeva se vršenje vojne obaveze po odredbama zakona kojim se uređuje vojna obaveza.

Član 11.

Porodica poginulog borca je porodica lica koje je poginulo, umrlo ili nestalo pod okolnostima iz člana 2. st. 1. do 3. ovog zakona ili je umrlo od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene pod tim okolnostima u roku od jedne godine od dana nastanka oštećenja organizma.

Porodica poginulog borca je i porodica lica koje je kao lice iz člana 4. stav 3. ovog zakona poginulo, umrlo ili nestalo, pod okolnostima iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona ili je umrlo od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene u ovim okolnostima u roku od jedne godine od dana nastanka oštećenja organizma.

Član 12.

Prava na mjesečna primanja propisana ovim zakonom može ostvariti i lice koje je vršeći dužnost svoje službe kao pripadnik civilne zaštite, službe osmatranja i obavještavanja, radnik jedinice veze Ministarstva odbrane, radnik Ministarstva unutrašnjih poslova i pripadnik radne obaveze koje je po naređenju nadležnog organa učestvovalo u aktivnostima vezanim za oružanu akciju ili borbena dejstva i u vršenju tih aktivnosti zadobilo ranu, povredu, ili ozljedu zbog koje je nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20% odnosno koje je pod istim okolnostima zadobilo bolest zbog koje je nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 40%.

Prava na mjesečna primanja predviđena ovim zakonom mogu ostvariti i članovi porodice lica iz stava 1. ovog člana, koja su poginula, umrla ili nestala pod navedenim okolnostima ili su umrla od posljedice rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene pod tim okolnostima u roku od jedne godine od dana nastanka oštećenja organizma.

Lica iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu ostvariti status borca, ratnog vojnog invalida i člana porodice poginulog borca, kao ni druga prava propisana ovim zakonom.

Član 13.

Na zahtjev roditelja i članova uže porodice borca koji je umro ili poginuo bez svoje krivice za vrijeme odobrenog odsustva iz jedinice priznaće se pravo na posebno mjesečno primanje u visini od po 20% od osnovice iz člana 17. ovog zakona.

Pravo iz stava 1. ovog člana može se priznati i roditeljima i članovima uže porodice borca koji je izvršio samoubistvo, ukoliko ne mogu ostvariti status porodice poginulog borca i prava po osnovu tog statusa.

Licima iz st. 1. i 2. ovog člana može se priznati i pravo na zdravstveno osiguranje odnosno zdravstvenu zaštitu u obimu predviđenom za radnika osiguranika, pod uslovom da ne mogu biti osigurana ni po kom drugom osnovu.

Član 14.

Status odnosno prava propisana ovim zakonom mogu ostvariti članovi porodice poginulog odnosno umrlog lica:

1. bračni drug i djeca (rođena u braku ili van braka i usvojena djeca) - u daljem tekstu: uža porodica;

Članom uže porodice smatra se i lice iz vanbračne zajednice ukoliko je sa poginulim odnosno umrlim imalo djece, kao i pastorče ukoliko ga je poginuli odnosno umrli izdržavao najmanje tri godine neposredno prije smrti.

2. roditelji, odnosno usvojioci ako je usvojenje potpuno;

3. očuh i maćeha ukoliko nema roditelja odnosno usvojioca i ako su poginulog odnosno umrlog izdržavali ili je on njih izdržavao najmanje tri godine neposredno prije smrti;

4. djed i baba po ocu i majci ukoliko ih je poginuli odnosno umrli izdržavao najmanje tri godine neposredno prije smrti;

5. brat i sestra ukoliko ih je poginuli odnosno umrli izdržavao najmanje tri godine neposredno prije smrti i ukoliko nema drugih lica koja su po zakonu obavezna da ih izdržavaju.

Član 15.

Status, kao ni prava propisana ovim zakonom ne mogu ostvariti:

1. lica koja su prebjegla neprijatelju ili su sarađivala sa neprijateljem;

2. lica koja su pobjegla iz vojske ili sa vojne dužnosti i nisu se vratila u sastav oružanih snaga do kraja rata;

3. lica koja su se sama ranila ili povrijedila radi izbjegavanja vojne dužnosti;

4. lica osuđena pravosnažnom sudskom presudom zbog učestvovanja u ratu na strani neprijatelja i protiv srpskog naroda;

5. lica koja su izbjegla vojnu obavezu;

Status i prava propisana ovim zakonom ne mogu ostvariti članovi porodice lica iz stava 1. ovog člana, kao i članovi porodice koji su osuđeni za djela iz stava 1. tačka 4. ovog člana.

Član 16.

Status i prava propisana ovim zakonom mogu ostvariti državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a strani državljani i lica bez državljanstva, samo ako ih ne ostvaruju od države čiji su državljani ili od države na čijoj teritoriji imaju prebivalište.

Status i prava propisana ovim zakonom ne mogu ostvariti ni lica koja su državljani Republike Srpske, ako ih ostvaruju u jednoj od država nastalih od prethodne SFRJ.

Član 17.

Mjesečna primanja po ovom zakonu su: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć, ortopedski dodatak, porodična invalidnina i uvećana porodična invalidnina.

Osnovica za obračun mjesečnih primanja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u početnom iznosu od 468,00 KM.

Osnovica iz stava 2. ovog člana usklađuje se početkom svake godine sa indeksom kretanja maloprodajnih cijena u prethodnoj godini, prema saopštenju Zavoda za statistiku Republike Srpske i visinom raspoloživih sredstava planiranih u budžetu Republike Srpske za tekuću godinu.

Glava drugaUTVRĐIVANjE STATUSA I PRAVA BORACA

Utvrđivanje statusa borca

Član 18.

Borci iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona, prema vremenu stupanja u oružane snage SFRJ, odnosno Republike Srpske, dužini učešća i uslovima anga�ovanja u periodu od 17. avgusta 1990. godine do demobilizacije, a najkasnije do 19. juna 1996. godine, razvrstavaju se u sedam kategorija.

Član 19.

Borac prve kategorije je lice iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona koje je bilo angažovano 42 mjeseca i duže, od čega u zoni borbenih dejstava najmanje 32 mjeseca.

Status borca prve kategorije imaju i borci koji su do 19. juna1996. godine odlikovani nekim od odlikovanja za ispoljenu ličnu hrabrost u ratu, bez obzira na dužinu i uslove angažovanja

Odlikovanjima u smislu stava 2. ovog člana, smatraju se: Orden Nemanjića, Orden Miloša Obilića, Medalja majora Milana Tepića, Medalja zasluga za narod, Zlatna medalja za hrabrost i Srebrna medalja za hrabrost.

Član 20.

Borac druge kategorije je lice iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona koje je bilo angažovano 38 mjeseci i duže, od čega u zoni borbenih dejstava najmanje 28 mjeseci.

Član 21.

Borac treće kategorije je lice iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona koje je bilo angažovano 32 mjeseca i duže, od čega u zoni borbenih dejstava najmanje 26 mjeseci.

Član 22.

Borac četvrte kategorije je lice iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona koje je bilo angažovano 24 mjeseca i duže, od čega u zoni borbenih dejstava najmanje 18 mjeseci

Član 23.

Borac pete kategorije je lice iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona koje je bilo angažovano 18 mjeseci i duže, od čega u zoni borbenih djestava najmanje 14 mjeseci.

Član 24.

Borac šeste kategorije je lice iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona koje je bilo angažovano 12 mjeseci i duže, od čega u zoni borbenih dejstava najmanje 8 mjeseci.

Član 25.

Borac sedme kategorije je lice iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona koje je bilo angažovano u zoni borbenih dejstava manje od osam mjeseci, odnosno van zone borbenih dejstava, bez obzira na dužinu angažovanja.

Član 26.

Pod zonom borbenih dejstava, u smislu ovog zakona, smatra se prostor u kome su izvođena borbena dejstva, na kopnu, vodenoj površini ili vazduhu određen i ograničen po frontu linijom dodira i po dubini do zadnje granice dometa neprijateljskog taktičkog naoru�anja sa kojim je neprijatelj djelovao u ratu, u zoni odgovornosti jedinice kojoj je borac pripadao.

Član 27.

Kao vrijeme angažovanja u oružanim snagama SFRJ, odnosno Republike Srpske, u smislu ovog zakona, smatra se i vrijeme odsustva po osnovu bolovanja ili privremene nesposobnosti za vojnu službu, odobrenih na osnovu nalaza i mišljenja nadležnih ljekarskih komisija, kao i vrijeme provedeno u zarobljeništvu.

Član 28.

Borci iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona koji su usljed rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijenih pod tim okolnostima, oglašeni trajno nesposobnim za vojnu službu na osnovu nalaza i mišljenja nadležnih ljekarksih komisija, zavisno od vremena stupanja u oružane snage razvrstavaju se u odgovarajuću kategoriju, uzimajući kao da su vrijeme odsustva proveli u zoni borbenih dejstava do 21. novembra 1995. godine ako su ranu, povredu, ozljedu ili bolest zbog kojih su oglašeni nesposobnim zadobili u zoni borbenih dejstava, a vrijeme učešća do 19. juna 1996. godine. Borcima koji su bili ranjeni, ozlijeđeni, povrijeđeni ili su oboljeli van zone borbenih dejstava i oglašeni trajno nesposobnim, vrijeme učešća računa se do 19. juna 1996. godine kao vrijeme učešća van zone borbenih dejstava.

Kao vrijeme angažovanja u zoni borbenih dejstava smatra se i vrijeme koje je borac proveo u zarobljeništvu do 21. novembra 1995. godine, u koje je dospio pod okolnostima iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona.

Član 29.

Svojstvo borca iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona, utvrđuju i razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju vrše gradski, odnosno opštinski organi uprave nadležni za poslove boračko-invalidske zaštite na zahtjev borca, po prethodno pribavljenom mišljenju boračke organizacije Republike Srpske (u daljem tekstu: Boračka organizacija) i uvjerenja o dužini učešća u oružanim snagama izdatog od nadležnog organa.

U slučaju smrti borca, zahtjev za utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju mogu podnijeti lica iz člana 14. ovog zakona koja imaju neposredni pravni interes.

Boračka organizacija daje mišljenje u pogledu vremena angažovanja u oružanim snagama i snagama državne bezbjednosti SFRJ, odnosno oružanim snagama Republike Srpske, vremenu provedenom u zoni borbenih dejstava i drugim uslovima angažovanja borca.

U slučaju da Boračka organizacija ne dostavi nadležnom organu mišljenje iz prethodnog stava u roku od 30 dana od dana traženja, smatra se da je dato pozitivno mišljenje.

Ako Boračka organizacija dā negativno mišljenje ili ako nadležni organ ocijeni da se stvar ne može riješiti bez revizije uvjerenja, pokrenuće postupak revizije u smislu člana 127. ovog zakona.

Podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa borca, nije ograničeno rokom.

Član 30.

Odredbe čl. 18. do 29. ovog zakona ne odnose se na poginule borce

Član 31.

Borci iz člana 2. stav 4. ovog zakona, kojima je u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju bivše SFRJ priznat posebni staž u dvostrukom trajanju, zadržavaju status borca utvrđen pravosnažnim rješenjem organa penzijsko-invalidskog osiguranja.

Lica iz člana 2. stav 4. ovog zakona kojima nije priznat status u smislu stava 1. ovog člana mogu podnijeti zahtjev za priznavanje statusa borca. O zahtjevu rješava organ iz člana 29. stav 1. ovog zakona, po pravilima upravnog postupka.

Kao dokazno sredstvo u postupku iz stava 2. ovog člana ne mogu se isključivo koristiti izjave stranke i/ili svjedoka.

PRAVA BORACA

Član 32.

Prava boraca su:

1. borački dodatak;

2. naknada odlikovanim borcima;

3. zdravstvena zaštita i druga prava u vezi sa zdravstvenom zaštitom;

4. poseban staž u dvostrukom trajanju;

5. prioritet u zapošljavanju;

6. prioritet u stambenom zbrinjavanju;

7. druga prava u skladu sa posebnim propisima.

1. Borački dodatak

Član 33.

Borački dodatak je godišnje novčano primanje koje borci iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona ostvaruju po osnovu angažovanja u ratu u zoni borbenih dejstava.

Postupak, uslovi i prioriteti za ostvarivanje prava na borački dodatak regulisaće se posebnim propisom Vlade Republike Srpske.

2. Naknada odlikovanim borcima

Član 34.

Borci iz člana 19. stav 1. ovog zakona, kao i borci iz člana 2. stav 4. ovog zakona, odlikovani najvećim odlikovanjima za vojne zasluge u oružanoj borbi do 19. juna 1996. godine, imaju pravo na novčanu naknadu.

Odlikovanjima u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se odlikovanja po propisima Republike Srpske: Orden Nemanjića, Orden Karađorđeve zvijezde Republike Srpske i Orden Miloša Obilića, Medalja majora Milana Tepića, Medalja zasluga za narod, Zlatna medalja za hrabrost i Srebrna medalja za hrabrost kao i odlikovanja po propisima bivše SFRJ: Orden Karađorđeve zvijezde sa mačevima, Orden Belog orla sa mačevima, Zlatna medalja Obilića, te Partizanska spomenica 1941. i Orden narodnog heroja.

Novčana naknada za orden i Partizansku spomenicu iznosi 70% od osnovice iz člana 17. ovog zakona, a za medalju 50% od iste osnovice, bez obzira da li borac ima jedno ili više odlikovanja i isplaćuje se u prvom kvartalu tekuće, za prethodnu godinu.

3. Zdravstvena zaštita i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite

Član 35.

Borac iz člana 2. ovog zakona, koji ne može biti osiguran ni po kom osnovu, ima pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja za radnike osiguranike.

Pravo na zdravstvenu zaštitu lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje na način i po postupku koji su regulisani propisima u oblasti zdravstvene zaštite.

4. Poseban staž u dvostrukom trajanju

Član 36.

Borac iz člana 2. st. 1, 2. i 4. ovog zakona ostvaruje poseban staž u dvostrukom trajanju u skladu sa propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju.

5. Prioritet u zapošljavanju

Član 37.

Organi državne uprave i organi lokalne uprave, javna preduzeća i druga preduzeća koja su u cjelini vlasništvo države ili većinskom vlasništvu države, opštine ili grada kao i drugi subjekti koji su osnovani zakonom ili ih je osnovala Vlada obezbjediće prilikom prijema novih radnika da borac ima, pod istim uslovima, prioritet u zapošljavanju u odnosu na ostala lica koja nisu korisnici prava po ovom zakonu, u skladu sa propisima koji regulišu oblast rada i zapošljavanja.

Ako se na oglas odnosno konkurs prijave borci iz više kategorija, prioritet ima borac više kategorije, s tim da u okviru iste kategorije prioritet ima borac sa dužim vremenom angažovanja u oružanim snagama.

Prioritet iz stava 1. ovog člana se ne odnosi na izabrana i postavljena lica.

6. Prioritet u stambenom zbrinjavanju

Član 38.

Borac iz člana 2. ovog zakona ima prioritet u stambenom zbrinjavanju u odnosu na lica koja nisu korisnici prava po ovom zakonu, u skladu sa opštim aktima koje donosi Vlada Republike Srpske.

7. Druga prava

Član 39.

Borac iz člana 2. ovog zakona ostvaruje i druga prava utvrđena zakonom ili drugim propisima kojima se uređuju pojedine oblasti.
prava_boraca- 79854 - 23.11.2012 : Stari Blizo - best (0)

Zakon o pravima boraca Republike Srpske(2)


Glava trećaPRAVA VOJNIH INVALIDA

Član 40.

Prava vojnih invalida su:

1. lična invalidnina;

2. dodatak za njegu i pomoć;

3. ortopedski dodatak;

4. zdravstvena zaštita i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite;

5. ortopedska i druga pomagala;

6. banjsko i klimatsko liječenje;

7. prioritet u zapošljavanju;

8. prioritet u stambenom zbrinjavanju;

9. poreske i carinske olakšice;

10. otklanjanje arhitektonskih barijera;

11. prednost u korišćenju usluga državnih organa, javnih ustanova i ostalih pravnih subjekata prilikom rješavanja svojih prava i interesa.

Član 41.

Radi ostvarivanja prava po ovom zakonu vojni invalidi razvrstavaju se u kategorije vojnog invaliditeta prema stepenu oštećenja organizma izraženom u procentu.

Procenat vojnog invaliditeta određuje se srazmjerno oštećenju organizma koje je nastalo kao posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene pod okolnostima utvrđenim ovim zakonom.

Za određivanje procenta vojnog invaliditeta uzimaju se u obzir i: oštećenja organizma nastala usljed upotrebe standardnih lijekova, operacija i drugih terapeutskih poduhvata radi liječenja rana, povreda, ozljeda ili bolesti zadobijenih pod okolnostima predviđenim ovim zakonom i nošenja ortopedskih pomagala; pol, okolnosti pod kojima je kod maloljetnika i ratnih zarobljenika nastupilo oštećenje organizma usljed psihosomatskih oštećenja i poremećaja, gubitak ili teško oštećenje parnog organa ako je drugi parni organ izgubljen ili teško oštećen usljed posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene pod okolnostima utvrđenim ovim zakonom.

Član 42.

Prema procentu invaliditeta, vojni invalidi se razvrstavaju u deset kategorija vojnog invaliditeta, i to:

Prva kategorija - invalidi sa 100% invaliditeta, kojima je za redovan život potrebna njega i pomoć;

Druga kategorija - invalidi sa 100% invaliditeta;

Treća kategorija - invalidi sa 90% invaliditeta;

Četvrta kategorija - invalidi sa 80% invaliditeta;

Peta kategorija - invalidi sa 70% invaliditeta;

Šesta kategorija - invalidi sa 60% invaliditeta;

Sedma kategorija - invalidi sa 50% invaliditeta;

Osma kategorija - invalidi sa 40% invaliditeta;

Deveta kategorija - invalidi sa 30% invaliditeta;

Deseta kategorija - invalidi sa 20% invaliditeta.

1. Pravo na ličnu invalidninu

Član 43.Lična invalidnina je novčana naknada koju ostvaruju vojni invalidi po osnovu oštećenja njihovog organizma.

Pravo na ličnu invalidninu ostvaruju invalidi od prve do desete kategorije.

Član 44.

Lična invalidnina određuje se prema kategoriji vojnog invaliditeta.

Mjesečni iznos lične invalidnine određuje se u procentu od osnova iz člana 17. ovog zakona i iznosi:

Prva kategorija 100%

Druga kategorija 73%

Treća kategorija 55%

Četvrta kategorija 41%

Peta kategorija 29%

Šesta kategorija 18%

Sedma kategorija13%

Osma kagetorija 7%

Deveta kategorija 6%

Deseta kategorija 5%

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, iznos lične invalidnine za invalida druge kategorije koji nema pravo na dodatak za njegu i pomoć određuje se u procentu 100% od osnovice.

2. Pravo na dodatak za njegu i pomoć

Član 45.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć ima:

- vojni invalid prve kategorije;

- vojni invalid druge, treće i četvrte kategorije kod koga je oštećenje organizma nastupilo nezavisno od vojnog invaliditeta koje je, zajedno sa vojnim invaliditetom, jednako oštećenju organizma vojnog invalida prve kategorije.

Član 46.

Dodatak za njegu i pomoć određuje se u procentu od osnova iz člana 17. ovog zakona i iznosi:

1. za prvi stepen 86%

2. za drugi stepen 66%

3. za treći stepen 46%

Vojnom invalidu korisniku dodatka za njegu i pomoć, kad je smješten u zdravstvenoj ustanovi ili drugoj organizaciji u kojoj su mu obezbijeđeni potrebna njega i pomoć, ne pripada taj dodatak, za vrijeme preko 6 mjeseci koje provede u toj zdravstvenoj ustanovi ili drugoj organizaciji, osim ako sam snosi troškove smještaja i ishrane.

Član 47.

Ratnom vojnom invalidu I kategorije koji je to pravo ostvario samo po osnovu ranjavanja dodatak za njegu i pomoć određuje se u iznosu od 120% od osnova.

Član 48.

Ostala pitanja koja se odnose na utvrđivanje prava na dodatak za njegu i pomoć, regulisaće se posebnim pravilnikom.

3. Pravo na ortopedski dodatak

Član 49.

Pravo na ortopedski dodatak ima vojni invalid od prve do šeste kategorije kome je vojni invaliditet utvrđen zbog oštećenja organizma koja su neposredna posljedica zadobijene rane, povrede, ozljede ili bolesti koja je prouzrokovala amputaciju ekstremiteta ili teško oštećenje funkcije ekstremiteta, kao i zbog potpunog gubitka vida na oba oka.

Prema uzroku, vrsti i težini oštećenja organizma, ortopedski dodatak se određuje u četiri stepena.

Član 50.

Ortopedski dodatak utvrđuje se u procentu od osnova iz člana 17. ovog zakona i iznosi:

1. za prvi stepen 29%

2. za drugi stepen 22%

3. za treći stepen 14%

4. za četvrti stepen 7%

Ortopedski dodatak za prvi stepen iznosi 35% od osnova ako kod vojnog invalida postoji više oštećenja prvog stepena.

Član 51.

Ostala pitanja koja se odnose na utvrđivanje prava na ortopedski dodatak, regulisaće se posebnim pravilnikom.

4. Pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite

Član 52.

Vojni invalid koji ne može biti osiguran ni po kom osnovu ima pravo na zdravstveno osiguranje, odnosno pravo na zdravstvenu zaštitu u obimu predviđenom za radnika osiguranika.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Vojni invalid je oslobođen troškova ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite po ovom zakonu, osim ako ne ispunjava uslove za to pravo po Zakonu o zdravstvenom osiguranju i propisima koji slijede iz tog zakona.

5. Pravo na ortopedska i druga pomagala

Član 53.

Vojni invalid ima pravo na ortopedska i druga pomagala u skladu sa propisima iz oblasti zdravstva.

6. Pravo na banjsko i klimatsko liječenje

Član 54.

Vojni invalid ima pravo na banjsko i klimatsko liječenje u skladu sa propisima iz oblasti zdravstva.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo) može organizovati banjsku rehabilitaciju ratnih vojnih invalida, po posebnom programu, koji donosi uz saglasnost Vlade Republike Srpske.

7. Prioritet u zapošljavanju

Član 55.

Organi državne uprave i organi lokalne uprave, javna preduzeća i druga preduzeća koja su u cjelini vlasništvo države ili većinskom vlasništvu države, opštine ili grada, kao i drugi subjekti koji su osnovani zakonom ili ih je osnovala Vlada Republike Srpske, obezbjediće prilikom prijema novih radnika da ratni vojni invalid ima, pod istim uslovima, prioritet u zapošljavanju u odnosu na ostala lica, izuzev članova porodice poginulog borca, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast rada i zapošljavanja.

Ako se na oglas odnosno konkurs prijave ratni vojni invalidi iz različitih kategorija, prioritet ima ratni vojni invalid više kategorije invalidnosti, a ako se radi o slučaju da su iste kategorije invalidnosti onda prioritet ima ratni vojni invalid sa dužim vremenom angažovanja u oružanim snagama.

Prioritet iz stava 1. ovog člana se ne odnosi na izabrana i postavljena lica.

8. Prioritet u stambenom zbrinjavanju

Član 56.

Ratni vojni invalidi imaju prioritet u stambenom zbrinjavanju u odnosu na borce iz člana 2. st. 1. i 2. ovog zakona, u skladu sa opštim aktima koje donosi Vlada Republike Srpske.

9. Poreske i carinske olakšice

Član 57.

Pravo na poreske i carinske olakšice vojni invalid ostvaruje u skladu sa propisima kojima se uređuje pitanje poreza i carina.

10. Otklanjanje arhitektonskih barijera

Član 58.

Opštine, gradovi i javne ustanove su dužni obezbijediti odgovarajuća arhitektonska rješenja prilagođena za ulazak lica koja koriste ortopedska i druga pomagala, a u skladu sa standardnim pravilima.

Prilikom stambenog zbrinjavanja lica iz stava 1. ovog člana mora se voditi računa da stambene jedinice za smještaj moraju biti prilagođene ovim licima radi nesmetanog prilaza stanu.

11. Prednost u korišćenju usluga državnih organa, javnih ustanova i ostalih pravnih subjekata prilikom rješavanja svojih prava i interesa

Član 59.

Državni organi, javne ustanove i drugi subjekti koji rješavaju po zahtjevima građana odnosno pružaju usluge građanima, dužni su obezbijediti da ratni vojni invalidi imaju prednost.

Glava četvrtaPRAVA ČLANOVA PORODICE POGINULOG BORCA I ČLANOVA PORODICE UMRLOG VOJNOG INVALIDA

Član 60.

Član porodice poginulog borca ima pravo na:

1. porodičnu invalidninu;

2. uvećanu porodičnu invalidninu;

3. zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite;

4. naknadu troškova izgradnje nadgrobnog spomenika poginulom borcu:

5. naknadu porodici odlikovanog borca;

6. naknadu troškova sahrane ekshumiranog borca;

7. banjsko i klimatsko liječenje;

8. prioritet u zapošljavanju;

9. prioritet u stambenom zbrinjavanju;

10. poreske i carinske olakšice;

11. prednost pri upisu u obrazovane ustanove, dodjeljivanju stipendije za školovanje i smještaj u studentske domove;

12. prednost u korišćenju usluga državnih organa, ustanova i ostalih pravnih subjekata prilikom rješavanja svojih prava i interesa.

Član porodice umrlog vojnog invalida od prve do šeste kategorije koji je umro od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti po osnovu koje mu je utvrđen vojni invaliditet, ima pravo na:

1. porodičnu invalidninu i

2. zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite.

1. Pravo na porodičnu invalidninu

Član 61.

Porodična invalidnina je novčana naknada koju ostvaruju članovi porodice poginulog borca, odnosno umrlog vojnog invalida, po osnovu smrti tih lica.

Članovi porodice poginulog borca i umrlog vojnog invalida imaju pravo na porodičnu invalidninu pod sledećim uslovima:

udova - kad navrši 45 godina života ili udovac - kad navrši 55 godina kao i prije navršenih 45, odnosno 55 godina života ako su nesposobni za privređivanje, a lice iz vanbračne zajednice - pod istim uslovima i ukoliko je sa poginulim borcem, odnosno umrlim vojnim invalidom imalo djece, iz te zajednice;

djeca - do navršenih 18 godina života, odnosno ako su na školovanju, do kraja propisanog redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 25 godina života, odnosno do navršene 27. godine života ako se nalaze na postdiplomskom studiju, a ako su nesposobni za privređivanje - za vrijeme dok ta nesposobnost traje, pod uslovom da je ta nesposobnost nastupila prije 18 godine, odnosno 25 godine života, a pastorčad, pod istim uslovima i ako ih je poginuli borac izdržavao najmanje tri godine neposredno prije smrti;

roditelji, odnosno usvojioci (ako je usvojenje potpuno) - ako su prema poginulom borcu ispunjavali roditeljske dužnosti;

očuh i maćeha - ako porodičnu invalidninu ne ostvaruju članovi porodice iz tačke 3. i ako su poginulog borca izdržavali ili je poginuli borac njih izdržavao najmanje tri godine neposredno prije smrti;

djed i baba - ako porodičnu invalidninu ne ostvaruju članovi porodice iz tač. 1. do 4. ovog stava i ako ih je poginuli borac izdržavao najmanje tri godine neposredno prije smrti;

brat i sestra - ako su maloljetni ili nesposobni za privređivanje, a čija nesposobnost je nastupila prije 15. godine života, ako ih je poginuli borac izdržavao najmanje tri godine neposredno prije smrti, ako nema drugih lica koja su po zakonu dužna da ih izdržavaju i ako nisu smješteni u zdravstvene ustanove ili socijalne ustanove ili ustanove za nezbrinutu djecu za koje se smještaj plaća na teret budžeta;

Ako užu porodicu sačinjavaju bračni drug sa jednim ili više djece koja ispunjavaju uslove za korišćenje porodične invalidnine, bračni drug ima pravo na porodičnu invalidninu bez obzira na uslove iz stava 2. tačka 1. ovog člana, i to dok i jedno od te djece ima pravo na invalidninu, ukoliko izvršava roditeljske dužnosti.

Usvojioci imaju preče pravo u odnosu na roditelje.

Očuh i maćeha imaju preče pravo u odnosu na roditelja koji nije izvršavao roditeljske dužnosti, pa mu je roditeljsko pravo oduzeto.

Član 62.

Pravo na porodičnu invalidninu, pod uslovima iz člana 61. ovog zakona, imaju i članovi porodice vojnika na odsluženju vojnog roka ili lica u rezervnom sastavu poginulog odnosno umrlog u roku od jedne godine od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene za vrijeme učešća u oružanoj akciji ili vršenju vojne dužnosti u miru, kao i članovi porodice lica iz člana 12. stav 2. ovog zakona.

Član 63.

Porodična invalidnina za jednog korisnika porodične invalidnine iza smrti vojnog invalida od prve do šeste kategorije iznosi 20% od osnova.

Porodična invalidnina za korisnika koji je to pravo ostvario kao član porodice poginulog borca, član porodice lica iz člana 12. stav 2. ovog zakona kao i vojnika na odsluženju vojnog roka ili lica u rezervnom sastavu poginulog odnosno umrlog od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene za vrijeme učešća u oružanoj akciji ili vršenju vojne dužnosti u miru iznosi 40% od osnova.

Ako pravo na porodičnu invalidninu ostvari više članova porodice, iznos porodične invalidnine dobije se tako što se na osnovni iznos iz stava 1, odnosno stava 2. ovog člana dodaje polovina tog iznosa za svakog dodatnog člana porodice.

U slučaju iz stava 3. ovog člana svakom od korisnika pripada jednak dio od ukupnog iznosa invalidnine.

Član 64.

Članovi porodice koji ispunjavaju uslove za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po osnovu dva ili više lica, imaju pravo na porodičnu invalidninu u nesmanjenom iznosu po svakom od tih lica.

2. Pravo na uvećanu porodičnu invalidninu

Član 65.

Roditelji odnosno usvojioci poginulog borca koji nemaju više djece, bračni drug poginulog borca koji nema djece ili su djeca nesposobna za privređivanje i djeca poginulog borca bez oba roditelja, korisnici porodične invalidnine, imaju pravo na uvećanu porodičnu invalidninu.

Uslovi za priznavanje prava na uvećanu porodičnu invalidninu treba da budu ispunjeni u momentu smrti borca po osnovu koga lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu.

Uvećana porodična invalidnina iznosi 35% od osnova s tim da se pravo na uvećanu porodičnu invalidninu može ostvariti samo po osnovu smrti jednog lica.

Ako više lica iz stava 1. ovog člana ispunjava uslove za priznavanje prava na porodičnu invalidninu, uvećana porodična invalidnina u iznosu iz stava 3. ovog člana pripada svakom od njih.

3. Pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite

Član 66.

Član porodice poginulog borca i član porodice umrlog vojnog invalida od prve do šeste kategorije - korisnik porodične invalidnine koji ne može biti osiguran ni po kom osnovu ima pravo na zdravstveno osiguranje, odnosno pravo na zdravstvenu zaštitu u obimu predviđenom za radnika osiguranika.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Član porodice poginulog borca i član porodice umrlog vojnog invalida od prve do šeste kategorije - korisnik porodične invalidnine oslobođen je troškova ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite po ovom zakonu, osim ako ne ispunjavaju uslove za to pravo po Zakonu o zdravstvenom osiguranju i propisima koji slijede iz tog zakona.

4. Pravo na naknadu troškova izgradnje nadgrobnog spomenika poginulom borcu

Član 67.

Porodica poginulog borca ima pravo na naknadu troškova izgradnje nadgrobnog spomenika poginulom borcu u visini osnova iz člana 17. ovog zakona pomnoženog koeficijentom 3,20.

Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana nemaju porodice poginulog borca kome su spomenik podigle opštine, preduzeća, ustanove ili vojne jedinice ili su na ime pomoći za izgradnju dobili novčana sredstva u visini utvrđenoj u stavu 1. ovog člana ili većoj.

Ostala pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava na naknadu troškova izgradnje nadgrobnog spomenika regulisaće se posebnim propisom iz člana 112. ovog zakona.

5. Pravo na naknadu porodici odlikovanog borca

Član 68.

Porodica poginulog borca koji je do 19. juna 1996. godine odlikovan nekim od odlikovanja iz člana 34. stav 2. ovog zakona ima pravo na novčanu naknadu.

Naknada iz stava 1. ovog člana isplaćuje se u visini i na način propisan u članu 34. stav 3. ovog zakona.

Ako su pravo na porodičnu invalidninu ostvarili i roditelji i članovi uže porodice poginulog borca, naknada iznosi po 35% od osnovice iz člana 17. ovog zakona za orden i Partizansku spomenicu, odnosno 25% od iste osnovice za medalju.

Ako pravo na naknadu iz st. 1. do 3. ovog člana ostvari više članova porodice, svakom od korisnika pripada jednak dio od ukupnog iznosa naknade.

6. Pravo na naknadu troškova sahrane ekshumiranog borca

Član 69.

Porodica poginulog borca koji je ekshumiran i identifikovan ima pravo na naknadu troškova sahrane, u skladu sa posebnim propisom iz člana 112. ovog zakona.

7. Pravo na banjsko i klimatsko liječenje

Član 70.

Član porodice poginulog borca - korisnik porodične invalidnine ima pravo na banjsko i klimatsko liječenje u skladu sa propisima iz oblasti zdravstva.

Ministarstvo može organizovati banjsku rehabilitaciju članova porodice poginulog borca po posebnom programu koji donosi uz saglasnost Vlade Republike Srpske.

8. Prioritet u zapošljavanju

Član 71.

Organi državne uprave i organi lokalne uprave, javna preduzeća i druga preduzeća koja su u cjelini vlasništvo države ili većinskom vlasništvu države, opštine ili grada kao i drugi subjekti koji su osnovani zakonom ili ih je osnovala Vlada, obezbjediće prilikom prijema novih radnika da član porodice poginulog borca ima, pod istim uslovima prioritet u zapošljavanju u odnosu na ostala lica, uključujući i borce i ratne vojne invalide, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast rada i zapošljavanja.

Prioritet iz stava 1. ovog zakona se ne odnosi na izabrana i postavljena lica.

9. Prioritet u stambenom zbrinjavanju

Član 72.

Članovi porodice poginulog borca imaju prioritet u stambenom zbrinjavanju u odnosu na druga lica koja nemaju taj status, a u skladu sa opštim aktima koje donosi Vlada Republike Srpske.

10. Poreske i carinske olakšice

Član 73.

Poreske i carinske olakšice članovi porodice poginulog borca ostvaruju u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poreza i carina.

11. Prednost pri upisu u obrazovne ustanove, dodjeljivanju stipendija za školovanje i smještaj u studentske domove

Član 74.

Djeca poginulog borca, korisnici porodične invalidnine, prilikom upisa u srednje škole ili fakultete, kao i prilikom dodjeljivanja stipendije za školovanje, odnosno prilikom smještaja u đačke ili studentske domove imaju, pod jednakim uslovima, prioritet u odnosu na lica koja nemaju status člana porodice poginulog borca u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast obrazovanja.

12. Prednost u korišćenju usluga državnih organa, javnih ustanova i ostalih pravnih subjekata prilikom rješavanja svojih prava i interesa

Član 75.

Državni organi, javne ustanove i drugi subjekti koji rješavaju po zahtjevima građana odnosno pružaju usluge građanima, dužni su obezbijediti da roditelji odnosno usvojioci poginulog borca imaju prednost.


Glava petaKORIŠĆENjE I PRESTANAK PRAVA

Član 76.

Prava na mjesečna primanja, pripadaju od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Danom ispunjenja uslova za ostvarivanje prava po osnovu rane, povrede, ozljede ili smrti zadobijene pod okolnostima iz čl. 2., 4., 6., 11. i 12. ovog zakona, smatra se dan zadobijanja rane, povrede ili ozljede, odnosno dan smrti.

Danom ispunjenja uslova za ostvarivanje prava po osnovu bolesti zadobijene pod okolnostima iz čl. 2., 4. i 7. ovog zakona, smatra se dan otpuštanja iz oru�anih snaga.

Član 77.

Prava po ovom zakonu mogu se ostvarivati dok postoje uslovi propisani ovim zakonom.

Prava stečena po ovom zakonu ne mogu se prenijeti na drugo lice.

Korisnik prava po ovom zakonu dužan je da nadležnom organu prijavi svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje i prestanak tih prava, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Ako korisnik ne prijavi promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava, isplata primanja će se obustaviti sve dok korisnik ne prijavi promjenu, bez prava na neisplaćena primanja.

Član 78.

Mjesečna primanja po ovom zakonu, isplaćuju se po isteku mjeseca za koji se vrši isplata.

Član 79.

Mjesečna primanja po ovom zakonu zastarijevaju za tri godine od dana dospjelosti svakog pojedinog primanja.

Član 80.

Prava po ovom zakonu, prestaju bračnom drugu stupanjem u brak.

Prava po ovom zakonu prestaju bračnom drugu kome je oduzeto roditeljsko pravo prema djeci sa kojima koristi porodičnu invalidninu, izuzev kad mu je roditeljsko pravo oduzeto zbog bolesti. Ako mu roditeljsko pravo bude vraćeno, bračni drug će nastaviti korišćenje prava pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Član 81.

Pravo na porodičnu invalidninu po osnovu nesposobnosti za privređivanje može se priznati samo ako je nesposobnost za privređivanje postojala u momentu ispunjenja uslova u smislu člana 76. st. 2. i 3. ovog zakona.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na djecu.

Korisniku porodične invalidnine koji je pravo na porodičnu invalidninu stekao po osnovu nesposobnosti za privređivanje, prestaje pravo na porodičnu invalidninu i ostala prava po ovom zakonu danom zasnivanja radnog odnosa, danom osnivanja preduzeća ili samostalne radnje, odnosno bavljenjem samostalnom djelatnosti, odnosno sticanjem radne sposobnosti.

Član 82.

Prava po ovom zakonu prestaju vojnom invalidu, članu porodice poginulog borca i članu porodice umrlog vojnog invalida ako je osuđen pravosnažnom sudskom presudom zbog djela predviđenih u članu 15. stav 1. ovog zakona.
prava_boraca- 91286 - 01.10.2014 : Vida Teslic - best (0)

Porodična invalidnina


Dobar dan, imam jedno pitanje. Ja se već četiri godine školujem u Srbiji. Zanima me da li mogu još uvek da predam dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje porodične invalidnine od oca koji je poginuo u ratu u Tešnju? Molila bih vas ako možete da mi kazete koja su dokumenta potrebna potrebna.
Hvala unapred na odgovoru.

Pozdrav,
Vida
prava_boraca- 91293 - 02.10.2014 : Suzana đuric Prnjavor - best (2)

Stambeno zbrinjavanje


Dijete sam palog borca, podstanar... Predala sam žalbu za stambeno zbrinjavanje po 3. put ali odgovora nema. Kome se obratiti?
prava_boraca- 93231 - 29.06.2015 : Milenko Djuric Doboj - best (0)

Borački dodatak


Slušam ovih dana rasprave o boračkom dodatku, odnosno suštinsko pitanje po čemu se to razlikuju borci stariji od 60 godina od ostalih pa da oni dobivaju borački dodatak mjesečno. Ja sam borac 1. kategorije i primam taj novac pošto sam stariji od 60 godina. Lično mislim ako bi neko, a to svakako može BORS kao institucija, postavio pitanje ustavnosti ovog zakona da bi on pao na Ustavnom sudu. Jedna od osnovnih postavki u svakom ustavu je da su svi građani jednaki, a to ovdje nije slučaj. Po kojem to pravu ja i neko ko je mlađi od mene, a bio skupa sa mnom u vojsci RS, može da se donese zakon da ja za to primam naknadu a taj koji je mlađi od mene ne prima, Slažem se potpuno sa onima koji to smatraju nepravednim.
prava_boraca- 93237 - 30.06.2015 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (2)

RE: Borački dodatak


Moje mišljenje je, iako nisam prešao tu starosnu granicu i nemam mjesečni borački dodatak, to je nemoguće podijeliti svim borcima! Pretpostavljam da je dodatak dat starijim od 60 godina iz razloga što su im radne sposobnosti umanjene pa im taj dodatak daje veće mogučnosti da prežive siromaštvo i težak život. Realno gledano ta država nema mogučnost da svoj budžet poveča i svim borcima podijeli mjesečni dodatak na osnovu boračkog staža. Ako bi se donijela odluka da se iz tog budžeta vrši podijela na sve borce niko ne bi dobio dovoljno i da bi to bio veoma mala novčana pomoć!

Živim u inostranstvu i moje mišljenje možda nije realno ali ipak mislim da je bolje ne pokretati tu temu u državi u kojoj ima više penzionera nego radnika!
prava_boraca- 93381 - 28.07.2015 : MARINA BAJIĆ Banja Luka - best (0)

Prava umrlih boraca


Poštovani,
Molim Vas da mi pojasnite zašto porodice umrlih boraca nemaju nikakva prava.

Moj suprug je umro 2005. godine, borac je prve kategorije, odlikovan, njegova porodica a sada njegova supruga i djeca nemaju nikakva prava. Obraćajući se za naknadu za odlikovane borce, dobili smo odgovor: "On je umrli borac".

Dodatak na penziju koji je pripadao 1. kategoriji borca, koju su primala djeca dok su se školovala, je isplaćivan kratko vrijeme. Ja kao supruga ne mogu uzeti njegovu penziju jer nisam imala 45 godina kada je on umro. Za šta god smo se obratili, nismo imali pravo! Kakva je ovo država, u njoj imaju veća prava oni koji su pobjegli.

S poštovanjem,
Marina
prava_boraca- 93648 - 15.09.2015 : Miladin Marjanovic Banja Luka - best (0)

Pitanje


Molim Vas da mi odgovorite imam li kao borac 4. kategorije prava na bilo kakav borački dodatak (mjesečni ili godišnji).
S poštovanjem,
prava_boraca- 95523 - 17.03.2016 : Dragan Banja Luka - best (0)

Borci treba da idu u penziju sa 40 godina staža


Poštovani,

Molim Vas da kao BORS, pokrenete proceduru kod nadležnog ministarstva RS za izmjenu Zakona o PIO, kojim bi svim borcima 1. i 2. kategorije bilo priznato pravo na penziju kada navrše 40 godina penzijskog staža bez obzira na godine života.

Naime, sadašnjim zakonom je regulisano da se u penziju odlazi sa navršenih 40 godine i 65 godina života, što je za sve borce nepovoljno s obzirom na zdravstveno stanje kao i vrijeme i uslove u kojima su boravili tokom rata.

Inače, dosta boraca napuni 40 godina penzijskog staža i prije navršenih 65 godina života.
prava_boraca- 95731 - 14.04.2016 : Stanislava Prnjavor - best (1)

Podrška demobilisanim borcima Sarajevske regije


Žalosno je to da su se svi političari obogatili na račun nas boraca jer sam i sama bila borac a demobilisani borci na ivici gladi i zbog sve ove situacije prave samoubistvo. Ne vide izlaza iz ovog pakla pa nas ucjenjuju i za oni 120 maraka godišnje. Hajdemo mi da se izborimo za te pare na mjesečnom nivou, a ne na godišnjem. Sada nismo spremni ni fizički ni psihički na bilo kakav posao. Porodice poginulih su se izborile za svoja primanja, ispade da je najbolje bilo poginuti! Lijep pozdrav uz veliku podršku.
prava_boraca- 96221 - 17.06.2016 : Cvetin Milicevic Lacarak - best (0)

Molba


Ime mi je Cvetin. Moj brat je poginuo 1993. na ratištu u selu Porebrice. Ja sam ga dotad izdržavao sa svojim dečijim dodatkom delili smo da i on ima. Majka mi sada prima odštetu od vojske. Pitam vas da li ja mogu da je nasledim jer nemam zaposlenje i neka primanja da od nečega živim. Mnogo bi mi značila ta pomoć. Unapred zahvalan.

Cvetin Milicevic
Radnicka 64
Lacarak 22221
tel /022 672 441
prava_boraca- 99381 - 31.01.2017 : Zvjezdan Milic Lončari - best (0)

Ogorčen


Poštovani,
nije istina da borci imaju neka prava. Kao prvo, borački penzioni staž se nigdje ne računa. A što se tiče zdravstvenog osiguranja, ja koji sam borac prve kategorije i nezaposlen, moram da plaćam zdravstveno osiguranje ocu koji je borac prve kategorije, a ima više od 65 godina i nema penziju. Toliko o tome koja su nam prava.
prava_boraca- 99627 - 26.02.2017 : Vucko Djurovic OMARSKA - best (0)

Pravo na borački dodatak


Priznat mi je status borca VII (sedme) kategorije, gdje sam učesnik rata u zoni borbenih dejstava od 08. 08. 1995. do 21. 11. 1995. godine, a van zone borbenih dejstava od 22. 11. 1995. do 22. 02. 1996. godine. Imam nepunih 61 godinu i krajem godine očekujem penzionisanje. Interesuje me, da li ja imam pravo na borački dodatak, i ako imam koliko to iznosi i kako ga mogu ostvariti?
S poštovanjem!
prava_boraca- 99957 - 23.03.2017 : Milica Rajić Papazani - best (0)

Nalazi moga oca iz 1993/94 godine


Molila bih vas da pomognete mome ocu Zarić Veljko iz Drugovića da dobije nalaze od operacije gušterače za vrijeme rata Doboj - Banjaluka. Nema ni jedan dokumenat o tome i ne znamo gdje da ga tražimo. Hvala vam. Broj telefona je 065868361.

Nalazi moga oca iz 1993/94 godine


Milice,
za početak si mogla navesti više detalja: gdje je ležao u bolnici, gdje je operisan. Niko na ovom portalu nije čarobnjak da ti pomogne bez ikakvih informacija sa tvoje strane.
prava_boraca- 101673 - 03.01.2018 : Miroslav Maric Sokolac - best (0)

Pravo na borački dodatak na godišnjem nivou


U Zakonu o pravima boraca piše da pravo na borački dodatak imaju borci na osnovu mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava. Da li ja kao borac treće kategorije imam pravo na borački dodatak na godišnjem nivou, jer sam u zoni borbenih dejstava proveo 33 mjeseca?
prava_boraca- 101697 - 05.01.2018 : Orlovic Trebinje - best (0)

Ne nadaj se ničemu


Ja sam popio rafal u tijelo i borac sam 4. kategorije. Od ovih se ne nadaj ništa!
prava_boraca- 101753 - 18.01.2018 : Đorđe Lazić - best (0)

Mjesečni borački dodataka i kako do njega


Borac sam 1. kategorije i primao sam godišnji borački dodatak jer sam mlađi od 60 godina. Prije šest mjeseci sam napunio 60 godina, međutim još uvijek nisam počeo dobijati mjesečni borački dodatak. Da li je potrebno da se nekome podnese zahtjev za "prelazak" sa godišnjeg na mjesečni borački dodatak, i ako je odgovor "da", kome treba podnijeti zahtjev?

Hvala na odgovoru!
prava_boraca- 101759 - 20.01.2018 : Milenko Đurić Doboj - best (0)

Prijedlog rukovodstvima boračkih organizacija


Pretpostavljam da je svakom poznato da su cijene lijekova u BiH jako visoke. Za to se moramo zahvaliti, prije svega farmaceutskom lobiju u koji su uključeni i ljudi iz vlasti jer im to donosi veliki profit. Primjera radi, u Srbiji imate dosta lijekova koji su 2-3 puta jeftiniji nego kod nas.

Zbog čega gospodo iz boračkih udruženja ne bi sjeli skupa i donojeli odgovarajuće zaključke po ovom pitanju i uputili ih u pravcu Vlade Republike Srpske i Narodne Skupštine? Ako mislite da će neko jedva dočekati vašu inicijativu i postupiti po njoj gadno se varate! Pronalaziće oni razloge zbog kojih ne mogu učiniti ništa, pozivaće se na agenciju za lijekove i slčno, a prava je istina da će mnogi izgubiti dobit.

Jedini prijetnjama možete nešto postići ako za to imate snage. Od ovakvog zahtjeva bi imali koristi i borci VRS i invalidi i porodice poginulih i nestalih, a vi ih prestavljate.

Ne vjerujem da vama ovo o čemu ja pišem vama nije poznato pa mi nije jasno ako ste vi istinski prestavnici ove populacije zbig čega ćutite?
prava_boraca- 101799 - 25.01.2018 : Sanja Maksimovic Brcko - best (0)

Isplata materijalne štete od NATO bombe


Moj, sada već pokojni brat je ranjen na Dobojskom ratištu od Nato bombe. početkom 2017. poslao je papire za nadoknadu ratne štete i rekli su mu da će krajem 2017. njegovi papiri doći na red za isplatu. U novembru je umro, nakon teške operacije i mene zanima kome da se obratim, broj ili ustanova da provjerim mogućnost isplate.

Idi na stranu - |1|2|