fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bors - 97869 - 12.11.2016 : Malislatki - best (1)

Nematerijalna ratna šteta


Za Branku Ostojić
97840 od 09. 11. 2016


Branka, u suštini imaš pravo na nematerijalnu ratnu štetu, uzima se u obzir: da li si bila maloljetna, udata u trenutku smrti brata, imaš li žive roditelje, opasnost je da li je nastala Apsolutna zastarelost potraživanja, relativa jeste. Prije par godin aje u opticaju bilo vansudsko poravnanje oko nematerijalne ratne štete. Najbolje je da kontaktiraš advokata.

Izvod iz zakona:

ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ŠTETE NASTALE U PERIODU RATNIH DEJSTAVA OD 20. MAJA 1992. DO 19. JUNA 1996. GODINE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 103 od 21. novembra 2005, 1/09, 49/09, 118/09)

I - OSNOVNE ODREDBE

član 5.

Pravo na naknadu štete imaju fizika i pravna lica iji su tužbeni zahtjevi pred nadležnim sudovima po tom osnovu zaprimljeni zakljuno sa 19. junom 2001. godine. Pravo iz stava 1. ovog lana imaju i ona lica iji su zahtjevi zaprimljeni poslije 19. juna 2001. godine, ako je šteta koju su pretrpjeli u uzrono-posljedinoj vezi sa obavLJanjem vojne službe i poslova odbrane u periodu od 20. maja 1992. godine do 19. juna 1996. godine, te lica kod kojih je proces lijeenja završen poslije 19. juna 2001. godine, s
tim da zahtjev bude podnesen najkasnije do 28. februara 2010. godine.

Fizika lica koja su pretrpjela duševni bol zbog nestanka bliskog lica od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine,
ostvaruju svoja prava u skladu sa lanom 2. stav 1. osnovnog zakona.

Zahtjevi iz stava 3. ovog lana podnose se Pravobranilaštvu Republike Srpske do 31. decembra 2009. godine.

član 6.

Ukoliko nadležni organ iz lana 3a. ovog zakona ocijeni da je zahtjev lica osnovan, ponudie mu poravnanje.
Podnosilac zahtjeva dužan je da se izjasni o poravnanju u roku od pet dana.


III - VISINA NAKNADE

član 13.

Naknada štete (satisfakcija) zbog smrti ili nestanka bliskog lica utvruje se u sljedeim iznosima:

1) branom ili vanbranom drugu 5. 000 KM,
2) djetetu (branom, vanbranom, usvojenom) 5. 000 KM,
3) roditeLJu, usvojiocu - ako je usvojenje potpuno 5. 000 KM,
4) bratu, sestri 2. 000 KM,
5) troškovi sahrane 600 KM,
6) troškovi crnine 200 KM.

Licima iz stava 1. taka 4. ovog lana može se priznati pravo na naknadu nematerijalne štete samo ako je između njih i umrlog ili nestalog postojala trajnija zajednica života, najmanje tri godine prije smrti ili nestanka bliskog srodnika.
Idi na stranu - |listaj dalje|