fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

1kk - 97193 - 21.09.2016 : Kartum7193 Banja Luka - best (2)

Monografija 1.bvp 1KK (3)


isječak iz ratnog dnevnika- nastavak

Desetog jula 1992. godine , kapetan P. M. prešao je rijeku Bosnu sa zadatkom vršenja pretresa terena od zaostalih muslimansko-hrvatskih snaga koje su se prebacivale preko rijeke u pravcu Odžaka. Ispred grada Odžaka, odnosno c. Modrički Lug, neprijatelj je postavio zasjedu u koju je ušao kapetan P. D. sa nekoliko vojnika prilikom čega su poginuli kapetan P. M. i vojnik B. G., a više vojnika je ranjeno. Po saznanju za ovaj događaj, komandant 1. bVp je poslao svog zamjenika sa jednim odjeljenjem vojnika sa zadatkom da sagleda stanje i izvjesti komadanta o zatečenom stanju. Nakon sagledavanja situacije zamjenik komadanta odlazi na Duge Njive odakle je izvjestio komadanta o zatečenom stanju i preduzetim mjerama i predložio da se za dalja dejstva angažuje cijeli bataljon.

Dana 11. 07. 1992. godine u s. Živkovo Polje, došao je drugi dio bataljona iz Banja Luke. Odmah se pristupilo izviđanju i pravljenju plana za napad i oslobađanje s. Modrički Lug i grada Oždaka. Dvanaestog jula je padala sitna ljetna kiša a bilo je i magle, 1. bVP ojačan istim jedinicama kao i za proboj koridora, krenuo je u napad u 08:30 h. Jedinica je uspjela potisnuti neprijatelja iz Modričkog Luga i napredovati do ulaza u grad Odžak. Na ulazu u grad Odžak je zarobljen jedan bestrzajni top i dva mb 82mm. Neprijatelj je bio dezorjentisan, u rasulu , tako da je do 18:00h oslobođen grad Odžak zajedno sa užom okolinom. U ovoj akciji lijevi susjed naše jedinice bila je Dubička brigada, a desni laka brigada iz Laktaša.

Pripadnici 1. bVP su sa zgrade Opštine Odžak skinuli zavezane hrvatske i muslimanske zastave. Tokom oslobođenja grada, iz fiskulturne školske sale oslobođeno je oko dvjesta zatočenih Srba.

Trinaestog jula 1992. godine, nastavljen je napad oslobađavanjem Posavske Mahale, a reakcija hrvatskih snaga bila je neselektivno granatiranje sa položaja u Hrvatskoj. Uprkos pojačanom otporu, 1. bVP je nastavila napad ka Novom Gradu koji je branila jedinica iz Rijeke. Žestoka artiljerijska i pješadijska razmjena vatre trajala je oko dva sata, poslije čega se hrvatske snage povlače u pravcu Dubičke brigade i prelaza preko rijeke Save, a 1. bVP ulazi u Novi Grad i izlazi na desnu obalu rijeke Save. U Novom Gradu oslobođeno je oko 700 Srba koji su upućeni prema Odžaku iz bezbjedonosnih razloga jer je neprijatelj vršio artiljerijsko gađanje iz Hrvatske sve do 22:00h.

Dana 15. 07. 1992. godine 1. bVp je dostignute položaje predao Laktaškoj brigadi i vratio se u garnizon Banja Luka.

Pozdrav Zoranu Posavina-Odžak Svi na Referendum sa istim ciljem. Zivjela Republika Srpska!!!
Idi na stranu - |listaj dalje|