fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

poturice - 87783 - 24.12.2013 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Eliminacija feudalnih odnosa i agrarna reforma u Kraljveini SHS


Koju istoriju uči FBiH mogu da vidim iz Muharemovog teksta jer bi njemu očito odgovaralo da se vratimo u doba feudalizma u kojem će oni da vladaju a mi da radimo i njima odvajam dio uroda sa naše zemlje.

To što muslimani pokušavaju izjednačiti pojmove narod i nacija ne znači da trebaš ostati toliko glupi i prihvatiti to zdravo za gotovo, iako ti to, očito, najviše odgovara.

Kažu stari ljudi da samo glup čovjek kao istinu prihvata neku informaciju koja mu se sviđa, a da je pri tome ne pokušava provjeriti. Možda neka druga, osim srpske istorije, može da ti pomogne u traganju za tvojim korijenima? Možda bi Kusta mogao nekima da pomogne u tome? Žao mi je što je to tako ali muslimani u BiH su sami sebi napravili da su danas repa bez korijena.

Prije svega treba znati da su prije stvaranja Jugoslavije na prostorima srpskih zemalja na Balkanu stvoreni feudalni posjedi. Feudalne posjede su stvarali Turci, a vi muslimani ste to koristili samo zato što ste prihvatili islamsku vjeroispovjest. Taj period je najsramniji dio muslimanske istorije na tim prostorima stoga je jako glupo da nas asociraš na ta vremena! Najteži život na tim prostorima za srpski narod bio je pod turskom okupacijom. Srbi nasilno prevođeni u Islam a oni koji to nisu prihvatili su postajali kmetovi, a njihovo zemljište je odlazilo u vlasništvo aga i begova. Muslimani u BiH su feudalizam zloupotrebili protvi svog, srpskog naroda.

Mislim da nije potrebno ni podsjećati šta je sve rađeno Srbima pravoslavcima u vrijeme Otomanske imperije, tako da je bilo za očekivati da se desi velika osveta nakon njene propasti. Međutim u Bosni se nije desilo ništa na šta su i sami muslimani bili iznenađeni. U isto vrijeme, u svim okolnim državama u Evropi muslimani su bili masovno protjerivani. Za ovu milost u Bosni muslimani vjerovatno mogu zahvaliti Austrougarskoj, koja je nakon pada Turske 1878. godine okupirala BiH i tako zaustavila progon poturica sa tih prostora, dok su u susjednim državama oni protjerani jer nisu prihvatili naciju kojoj su pripadali prije prelaska na Islam.

Očito da je kod vas vjera jača od nacije, što je posebno danas, poremetilo odnose među Srbima. Žalosno je što u Bosni mnogi muslimani misle da potiču iz begovskih porodica i da im je nešto oteto u BiH. Oduzeto im je samo ono što je okupirano silom, mada oni ipak nisu protjerani kao okupatori! Umjesto da budu zahvalni zbog toga, oni se danas pokušavaju prikazati kao žrtva tog vremena. U svakom vijeku ima po neka "Srebrenica" nad muslimanima! Ma bježi bolan!

Ako misliš da muslimani iz FBiH trebaju da ratuju u Republici Srpskoj, onda je sasvim razumljivo zašto Amerikanci brane Ameriku u Avganinstanu, Iraku, Libiji itd...

Opstanak BiH ne zavisi od Republike Srpske nego od FBiH koja pokušava kao u doba feudalizma da sruši sve što je srpsko. Koliko ja mogu da vidim ni ti nisi voljan kao što kažeš spakovati kofere i otići iz BiH u slučaju novog rata! Islamaska ideologija je zarazila i tebe i to se veoma lako može uočiti!
Treba se zapitati da li Dodik želi da sabije dva miliona muslimana u FBiH ili oni žele da nas Srbe presele u Srbiju? Ako je Kina mala za Kineze, ne znači da zbog toga imaju pravo da okupiraju Republiku Srpsku!

Već ranije sam na ovoj stranici opisao moj prijeratni lični primjer antisrpske politike muslimanskog rukovodstva u BiH. Upravo zbog toga sam se i srcem i dušom borio protiv zajedničke države! Takva država ne treba ni vama ni nama! Zajednički smo stvorili novu državu i u njoj trebamo da postavimo nove principe življenja ili možda vi mislite da treba da sve treba da bude kako vi kažete?

Evo i malo informacija o feudalizmu. To je oblik društvenog odnosa koji je prevladavao u Srednjem vijeku, a činili su ga feudalci (zemljoposjednici - nasljednici robovlasnika u robovlasničkim društvima odnosno plemenskih poglavara u plemenskim zajednicama), zakupnici i feudi - zemlja koju su seljaci zakupljivali od feudalaca.

Feudalizam je bio oblik društva u kojemu su se razlikovale dvije klase: feudalci (plemići)i kmetovi (seljaci). Feudalci su vlasnici zemljišta, a kmetovi im obrađuju zemlju i daju dio uroda. Feudalno društvo nastalo je na ruševinama robovlasništva. Feudalizam je u većem dijelu Europe konačno ukinut 1848. godine, izuzev Turske imperije do njenog pada 1878 godine.

Eliminacija feudalnih odnosa u Kraljevini SHS

Agrarna reforma nastala je iz želje da se likvidiraju feudalni odnosi u novostvorenoj Kraljevini SHS, da se odgovori očekivanjima seljaka iz pasivnih krajeva za poboljšanjem njihovog položaja, da se koloniziraju sjeverni, nacionalno mješoviti krajevi (posebno Vojvodina) i da se veleposjednicima stranim državljanima, često odanima tuđim dinastijama, oduzme zemlja. Poticaj agrarnoj reformi bilo je i obećanje koje je srpska vlada formalno dala na Krfu 1917. godine da će svaki dobrovoljac (prečanin) dobiti nakon završetka rata 8 jutara ako je borac i 5 jutara zemlje ako je neborac. S ekonomskog stanovišta agrarna reforma branjena je tezom da je mali seljački posjed efikasniji od krupnoga. Zalaganja za agrarnu reformu dobro su se uklopila u stranačku političku borbu, oslonjenu na demagogiju. Ideja o agrarnoj reformi nije bila samo pitanje političkog trenutka, već i nastavak težnji seljaka i reformskih agrarnih pokreta iz prethodnih decenija.

Stanje prije agrarne reforme

Stanje zemljišnog posjeda bilo je nakon oslobođenju različito po pokrajinama. U pretkumanovskoj Srbiji nije bilo aristokracije, begova, kapitalista pa ni velikih posjeda. Tu je dominirao sitan seljački posjed, koji je smatran idealnim ne samo s ekonomskog, već i sa socijalnog i državnog stanovišta. U Bosni i Hercegovini, Makedoniji i na Kosovu i Metohiji trebalo je srušiti turski zemljišni sistem, zasnovan na čifčijskim odnosima. U Dalmaciji je još postojao kolonatski sistem, koji je korijene vukao iz antike, dok je u sjevernim krajevima države (od Slovenije do Banata) dominirao klasičan, aristokratski veleposjed, nastao u srednjem vijeku. U mnogim krajevima, posebno u BiH, seljaci su odmah nakon oslobođenja preuzeli zemlju, otjerali posjednike i odbili plaćati zakupačke i slične obaveze vlasnicima zemlje.

Načela agrarne reforme

Prvu inicijativu za agrarnu reformu dalo je Narodno vijeće iz Zagreba još prilikom stvaranja zajedničke države SHS. Kralj Aleksandar je 6. siječnja 1919. proklamirao da želi "da se ukinu kmetstva i veliki zemljišni posedi. U oba slučaja zemlja će se podeliti među siromašne zemljoradnike, sa pravičnom naknadom dosadašnjim vlasnicima". Već 25. februara 1919. donijela je vlada Prethodne odredbe za pripremu agrarne reforme, koje su postale program agrarne reforme. Ta uredba utvrdila je sljedeća načela:

 • Ukidaju se kmetovski i čifčijski odnosi u BiH, Makedoniji, južnim krajevima Crne Gore i na Kosovu i Metohiji;

 • Dotadašnji kmetovi i čifčije proglašavaju se slobodnim vlasnicima zemlje koju koriste. Što ovo zapravo znači? Nekadašnji kmetovi ne moraju više obrađivati zemljište na kojem živjeli, a plodove davati agama i begovima.

 • Dotadašnji vlasnici (age i begovi) dobit će odštetu, a do rješenja o odšteti dobijat će rentu prema dotadašnjoj visini. Kako svi znamo da su age i begovi koristili srpski narod kao kmetove, a plod sa svoje zemlje moraju da daju njenim takozvanim vlasnicima, bilo bi realno za očekivati da se postupi kao u slučaju kod habsburške dinastije i onih koji su posjede dobili od te dinastije ekspropriraju se bez naknade.

 • Raskidaju se kolonatski i slični odnosi u Dalmaciji.

 • Ekspropriraju se svi veliki posjedi (fidekomisni, tj. nedjeljivi porodični posjedi, koji uvijek prelaze na jednog nasljednika, i svi posjedi veći od 100 do 500 jutara, tj. 57,5 do 277,5 ha, zavisno od kvalitete zemlje i lokalnih prilika), a njihove površine bit će dane domaćim obrađivačima, uz plaćanje odštete i privremene rente.

 • Posjedi Habsburške dinastije i onih koji su posjede dobili od te dinastije ekspropriraju se bez naknade.

  Prethodnim odredbama predviđeno je da se veliki posjedi brzo sekvestriraju i podijele, polazeći od najvećih, s tim da se formalna strana (propisi i sudska odluka) naknadno riješi, kao i da zemlju dobiju prvenstveno zemljoradnici koji nemaju ili nemaju dovoljno zemlje, i to onoliko koliko mogu obraditi sa svojom porodicom, s tim da prednost imaju udovice poginulih vojnika, ratni invalidi i dobrovoljci.

  Izvođenje reforme nije bilo dobro zbog politizacije i političke nestabilnosti. Agrarna reforma predstavljala je kombinaciju revolucionarnih mjera, prava i izuzimanja imanja preko veze, s tim da su propisi mijenjani i različito tumačeni tokom vremena.

  Agrarna reforma u Bosni i Hercegovini

  Najbrže je agrarna reforma riješena u Bosni i Hercegovini, uglavnom još 1921. godine. Svi seljaci dobili su zemlju besplatno: 113. 000 kmetova dobilo je oko 546.000 ha, 55. 000 beglučara (nenasljednih zakupaca) i 80. 000 ostalih interesenata. Bivši vlasnici dobili su 65 milijuna dinara u gotovom i 65 milijuna u roku od godinu dana i još 130 milijuna u obveznicama, plus 25 milijuna za tzv. beglučke zemlje. Godine 1933. dodano je još 50 milijuna u obveznicama za pašnjake i šikare. Kako su mnogi bivši vlasnici-muslimani ubrzo potrošili odštetu i ostali bez prihoda, 1928. godine data im je mogućnost da dobiju drugu, državnu zemlju ukoliko je žele sami obrađivati.

  Po ovome gore navedenom se vidi da muslimani u BiH iznose samo detalje koji ukazuju na njihovu ugroženost a pri tome se zataškavaju pozitivne stvari koje su se dešavale u toj Jugoslaviji, zanemarujući činjenicu da je tada veliki dio naroda u BiH bio seljaci, a mali broj plemićkog roda.

  Da li neko zaslužuje da mu se oduzme ono štoje stečeno okupacijom, tuđim radom i mukom?
 • Idi na stranu - |listaj dalje|