fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bihac - 83663 - 16.03.2013 : Ratko Obrenović Detroit, USA - best (1)

Bihaćko ratište, šverc oružjem, porjeklo oružja u Bosni


Iz knjige "Istina o Srpskoj" Miroslava Lazanskog - tekst napisan 1994. godine

U novembru 1994. godine snage 2. krajiškog korpusa su se nalazile u predgrađu Bihaća, sa velikim izgledima da potpuno ovladaju Grmuško-grabeškim platoom, koji je strateški važan položaj u tom području. U borbama oko Bihaća razbijeno je nekoliko muslimanskih brigada iz sastava 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, pri čemu je najveća bitka bila u Ripačkom klancu, gdje je srpska vojska uvela u borbu i tenkove. Istina, cijena srpskih uspjeha u zoni Bihaća nije mala jer je u muslimanskoj ofanzivi na pravcu Bosanske Krupe, kao i na Grabeškoj visoravni u prvim danima zarobljeno 27 oklopnih vozila, što tenkova što transportera, kao i veća količina minobacača i topova VRS. U tim prvim danima muslimanske ofanzive 2. krajiški korpus VRS je imao vrlo malo ljudi na borbenim položajima: neke brigade držale su na liniji fronta samo pet do deset osto vojnika, sve ostalo je bilo na odmoru kod kuće, ili zauzeto poljoprivrednim radovima.

Koristeći NATO i američke obavještajne slike i informacije, muslimani su uočili opuštenost, slabu posjednutost i statičnost srpske linije odbrane prema Bosanskoj Krupi i tu su usmjerili jedan od svojih pravaca udara.

Drugi klin muslimansko prodora, onaj prema Kulen-Vakufu (Spasovo), mogao bi da bude i plod taktičke varke srpske Vrhovne komande, koja je "izmamila" Peti korpus muslimanske vojske iz zaštićene zone Bihaća, rasjekla ga po dijelovima i sada uništava jednu za drugom jedinice tog korpusa. Trenutno je muslimanski Peti korpus u sendviču između dva korpusa Vojske Republike Srpske.

Muslimanskoj armiji Alije Izetbegovića oružje je do sada stizalo preko operacije "Padobran", kopnenim putem od hrvatskih luka na Jadranu, preko UNPROFOR-a i od strane srpskih švercera spremnih da vojnim protivniku za devize prodaju čak i tenkove. pogledu švercera, nediscipline, i raznih mahinacija, situacija je bila najkritičnija upravo u nekim jedinicama Drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

Ukoliko srpska strana i BiH želi da sačuva Republiku Srpsku kao državu, ona mora u korijenu sasjeći svaki kriminal u redovima vojske, ojačati moralne kriterijume borbenih sastava u borbenim i neborbenim operacijama, maksimalno podići nivo borbene discipline i ojačati ofanzivni duh vojske. Biće vrlo teško kordinski braniti više od hiljadu kolometara duge linije fronta, na i u tom pogledu treba izvršiti određene predislokacije jedinica.

Upravo oko isporuke oružja muslimanskoj vojsci srpski borci mogu da iskoriste partizansko iskustvo otimanja oružja i opreme od protivnika. Dosadašnji tok sukoba na prostorima BiH, pokazao je i veliku razliku u aktivnostima srpskih i muslimanskih komando-jedinica. Dok su muslimani od prvih dana rata forsirali osnivanje specijalnih udarnih diverzantskih timova, grupa i jedinica, predviđenih za upade u duboku pozadinu protivnika, srpska strana se zadovoljila osnivanjem manjeg broja takvih elitnih jedinica.

Vijesti sa terena pokazuju nevjerovatno veliku aktivnot muslimanskih komando-jedinica, koje uspjevaju da uđu u pozadinu srpskih položaja i po tridesetak kilometara, da napadnu glavne štabove srpskih korpusa, jednim prilikom čak i Glavni štab Vojske Republike Srpske, dok za slične poduhvate srpskih komandosa nema podataka. Možda će nova situacija sa dopremanjem oružja za muslimansku stranu inicirati i ofanzivnije akcije i operacije srpskih komandosa daleko u protivničkoj pozadini?

Bosna polako postaje svjetski bazar oružja, svih mogućih tipova i porijekla. Za muslimansku armiju islamske zemlje kupuju oružje u arsenalima bivših članica Varšavskog ugovora, oružje sovjetskog porijekla, jer je ono najlakše za obuku i slično je jugoslovenskim tipovima oružja. Posebno vilik arsenal modernog sovjetskog oružja postoji i danas u Njemačkoj, koja je naslijedila cjelokupan ratni potencijal biše armije Njemačke DR, više od 2500 tenkova, 250. 00 automatskih pušaka, 2. 000 topova, oko milion tona municije raznih kalibara, helikoptere i avione, rakete i mine, radare i inženjerijsku opremu.. .

Tu su naravno i razni tipovi pakistanskog oružja i opreme, jer Pakistan ima vrlo solidnu industriju oružja, kinesko oružje koje je vrlo jeftino i na crnom tržištu, neki zapani modeli protivavionskih raketa, italijanski eksplozivi i plastične mine, tursko i egipatsko oružje proizvedeno po zapadnim, ili sovjetskim licencama.

Šta će dakle donijeti zima u bivšoj BiH? muslimani se sigurno neće zaustaviti svoje ofanzivne akcije, sada i uzotvorenu i jasnu podršku Amerike. Hrvatska još uvijek neće ući punom snagom u bosanski sukop jer je zauzeta "domaćim" problemima sa Krajinom. Vojska Republike Srpske nastojaće da sačuva što više teritorije koju sada kontroliše, čekajući jače pukotine u Kontakt-grupi, posebno između Moskve i Vašingtona.
Idi na stranu - |listaj dalje|