fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ambih - 82673 - 15.02.2013 : Jovan Vlasenica - best (0)

Presretnuti razgovori (2)


REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA ODBRANA REPUBLIKE
ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE VOJNA TAJNA
1. ZEPSKA LAKA BRIGADA STROGO POVJERLjIVO
Broj: 180-141/94
Zepa: 31. 12. 1994. god.
URGENT
SVK OS R BiH
KM Kakanj


n/r brigadnog generala Envera Hadzihasanovica


Sa naše strane sve je urađeno po vašem naređenju dosta uspješno, brzo je istovaren teret, prebačen na sigurno mjesto, tragovi uklonjeni. UNPROFOR je pri ulazu u zonu vidio helikopter i svome komandantu prijavio u Žepi da su u blizini Zlovrha sletila tri helikoptera, vjerovatno zbog kruženja pri slijetanju. Poduzeo sam sve mjere da UNPROFOR onemogućim da bilo šta uradi nepovoljno po nas i o tome ću vas izvjestiti kada bude vrijeme. Ovu lokaciju heliodruma je predložio vama Brigadir Orić Naser. Dostaviću vam kasnije sve prijedloge za dalje aktivnosti da se ovo ubuduće odvija izvan zone, ima dobrih lokacija udaljenih od zone 5-10 km. Sve detalje šta je stiglo i šta mi je predato poslaću dok primim kompletan izvještaj. Nemojte brinuti, najgore je prošlo, samo ako mogu znati, obavjestite me o sledećem:


- da li je pilot helikoptera sretno stigao nazad,
- da li je rođi brigadiru Orić Naseru javljeno da pošalje što prije svog čovjeka u Žepu po ranijim naredbama, ako nije onda ga izvijestite o svemu da zna. Detaljan izvjestaj o svemu poslaću u narednim danima, kao i odgovarajući broj upita o situaciji u Žepi narednih dana.


AP/AH KOMANDANT Pukovnik Avdo Palic
Dokument 12.


REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA ODBRANA REPUBLIKE
GENERALSTAB ARMIJE VOJNA TAJNA
STAB ARMIJE Strogo povjerljivo
Broj: 1-1/94-1
Kakanj, 10. 01. 1995. godine
Izvještaj hitno - traži

U R G E N T
K-da 1. žepske lahke brigade (na ruke pukovnika Avde Palića)

Veza nas akt strogo pov. br: 1-1/81-1 od 07. 01. 1995. godine.

Na pomenuti akt niste dali precizan odgovor. Hitno nam dostavite tražene podatke. Ono što ste predložili kao vjerovatno po nama je blizu linije. I dalje predlažemo da ostane isto mjesto, a UNPROFOR ako možete udaljite. Budite spremni da prihvatite dva tereta. Prostor očistite od snjega zbog dizanja
snježne zavjese. To Brgulja odlično zna.


Čekamo odgovor i podatke!


Selam!


EX/AK NACELNIK STABA brigadni general Enver HadzihasanovicDokument 13.


REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA ODBRANA REPUBLIKE
ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE VOJNA TAJNA
1. ZEPSKA LAHKA BRIGADA STROGO POVJERLjIVO
Broj: 08-20-24/95
Zepa, 11. 01. 1995. godine


URGENT
GENERALSTAB ARMIJE
STAB Armije Kakanj
n/r brigadnog generala Envera Hadžihasanovića


Saglasnost, molimo
Gospodine generale,


Prije tri mjeseca uputio sam jednu grupu po zadatku u Sarajevo, koja je otišla, izvršila zadatak i vratila se u Žepu. Obećao sam nekima iz te grupe da ću im omogućiti da odu drugom prilikom u neki od centara Armije za obuku. Do sada nije bilo prilike, a sada ukoliko bude ubacivanja MTS-a helikopterima u Žepu bila bi prilika, pa od Vas tražim saglasnost da se ova grupa prebaci helikopterom pri povratku do naše slobodne teritorije i omogući im se prolaz do Sarajeva gdje bi se oni javili u centar za obuku na Bjelave i javili majoru Zimić Nazifu, pomoćniku za moral komandanta centra. Radi se o:


 • Džebo Rahmana Dževad,
 • Krluč Sulje Numi,
 • Homarac Bećira Hasanu,
 • Karić Muradifa Samiru i
 • Zimić Nurije Muji.


  Selam,
  Komandant pukovnik Avdo Palić  Dokument 14.


  Republika Bosna i Hercegovina ODBRANA REPUBLIKE
  GENERALSTAB ARMIJE VOJNA TAJNA
  STAB ARMIJE STROGO POVJERLjIVO
  Broj: 1-1/126-1
  Kakanj, 18. 01. 1995. godine


  1. ž. bbr.
  n/r puk. Palić Avdo


  Naređenje dostavlja


  Odmah obezbjedite prihvat helikoptera na dogovorenom mjestu (loženje vatre, obezbjeđenje šireg rejona heliodroma). Ova naznačena pošiljka će se dovući helikopterom u dvije ture a rasporediti po sljedećem:
  NazivUkupnoSrebrenicaŽepa
  metak 7, 62x39 127400 kom 100 000 274000
  metak 7, 62x 54 19360. kom 15 000 4360
  tromboloni (KRTM) 46 kom 35 11
  trenutna trombl. mina 50 kom 35 11
  bomba ručna 100. kom 80 20
  RPG-7, laser sa optik. 5 kom 4 1
  raketa RPG-7 60 kom 44 16
  lanser 107 mm 2 kom 1 1
  mina sa RB 60 kom 44 16
  lanser TF-8 "Crv. Strijepa" 1. kom 1 -
  raketa za lanser 107mm 40. kom 28 12
  upaljac za rakete 107mm 40. kom 28 12
  raketa sa TF-8 8. kom 8 -
  snajperka puska 12, 7 sa opt. 1. kom 1 -
  12, 7mm metak za snajper 550. kom 400150
  RV Motorola GP-300V (komp. ) 15. kom 15 -
  RV Motorola GP-300U (komp. ) 15. kom 15 -
  rez. baterija za GP-300 30. kom 30 -
  grupni punjac za GP-300 2. kom 2 -
  Aspirator 1. kom - 1
  Abdominalni set 1. kom - 1
  Traumatoloski set 1. kom 1
  Dobosi veliki 4. kom 4
  Mantili hirurski 4. kom 4
  Komprese za grariranje
  Soli 300 200100
  Cigareta 10. kart 7 kar. 3. kar
  NGM-nitro. glic. metra. 100. kom 100 -  Sve je spremno. Ako se ovo ne realizuje noćas čekajte do daljnjeg ili dok vam se ne javim. Čuvajte tajnost od svih, a posebno od UNPROFOR-a. Frekvencija na kojoj će raditi pilot i oficir za navođenje je Kanal 6. Sa ovom turom u povratku pošaljite V/O (vojne obveznike) koje smo naveli u aktu za obuku u NC Bjelave, ODMAH MI POTVRDI SPREMNOST ZA OVO, CEKAM.


  AN/SF NACELNIK STABA brigadni general Enver Hadzihasanović
  Dokument 15.


  REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA ODBRANA REPUBLIKE
  ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE VOJNA TAJNA
  1. ZEPSKA LAKA BRIGADA STROGO POVJERLjIVO
  Broj: 08-20-44/95
  Zepa, 18. 01. 1995. g.


  URGENT


  GENERALSTAB ARMIJE
  STAB ARMIJE KAKANj
  n/r brigadni general Enver Hadzihasanovic


  Veza vas broj: 1-1/126-1 od 18. 01. 1995. g.


  Sve je spremno, od 21:00 sati noćas biće upaljene vatre.


  KOMANDANT pukovnik Avdo Palić

  dokument 16.


  ARMIJA REPUBLIKE BiH ODBRANA REPUBLIKE
  KOMANDA 28. DIVIZIJE VOJNA TAJNA
  Str. pov. broj:01-150/95 STROGO POVJERLJIVO
  Srebrenica, 29. 06. 1995. godine

  Obavještenje, dostavlja. - KOMANDI 2. KORPUSA TUZLA
  T U Z L A
  KOMANDI 285. IBLbr. ZZEPA
  ZZ E P A
  Borbenim izvještajem Komande 285. IBLbr. str. pov. broj:08-21-244/95 od
  28. 06. 1995. godine, adresiran na Komandu 2. korpusa A R BiH i Komandu
  28. divizije KoV, obavješteni smo o borbenim rezultatima diverzantskih
  akcija snaga 28. divizije KoV izvedenih u rejonima kako je to pomenutim
  izvještajem rečeno.


  Komanda 28. Divizije KoV nije zadovoljna načinom pisanja predmetnog borbenog izvještaja iz razloga što je napisan tako da se može izvesti osnovan zaključak da su diverzantske akcije izvedene isključivo od strane pripadnika 285. IBLbr. Smatramo da je ovakav način izvještavanja viših Komandi nekorektan i neobjektivan i da izaziva opravdano nezadovoljstvo Komande 28. divizije i ostalog njenog vojničkog sastava a pogotovo jedinica i pripadnika koji su u tim akcijama učestvovali sa pripadnicima 285. IBLbr. Naime, predmetna diverzantske akcije izvedene su na agresorske ciljeve po Naredbi zastupnika k-danta 28. Divizije KoV str. pov. broj: 01-127/95 od 20. 06. 1995. godine u cilju odvraćanja četnika od Sarajevskog ratišta i vezivanja dijela njegovih snaga za z/o 28. Divizije KoV. Radi što kvalitetnijeg planiranja i uspješnog izvođenja diverzija u Komadni 285. IBLbr. uputio sam PK za obavještajne poslove 28. Divizije i komandante 280. i 281. IBLbr. Istom Naredbom odredjen je sastav DIG naših snaga a njega su činili cjelokupni izvidjačko-diverzantski vodovi 280. IBLbr. , 281. IBLbe. , 284. IBLbr. , izvidjačko-diverzantska desetina 28. BB i desetina iz DICC-e-prištabska jedinica. Istina je da je iz sastava 285. IBLbr. u ovim akcijama učestvovala grupa vojnika jačine od jedne LPCC. Od pripadnika pomenutih taktičkih jedinica formirane su manje DIG i upućene u viće pravaca na PZT radi izvođenja prepadnih borbenih dejstava na agresorske ciljeve čiju su Vam rezulatati poznati. Čini nam se da je Komanda 285. IBLbr. svoj borbeni izvještaj namjerno konceptirala tako da se kod predpostavljene Komande stekne dojam da je sam njen vojnički sastav izvodio ova borbena dejstva radi pripisi - vanja zasluga isključivo toj brigadi.


  Prema ovakvom načinu pisanja izvještaja mi smo naprijed izrazili svoj stav ostajući pri konstataciji da to nije pošteno ponajprije prema vojnicima koji su iz sastava drugih jedinica a učestvovali su u akcijama. O prednjem Vas obavještavamo radi objektivnog informisanja nadajući se da će Komanda 285. IBLbr. iz predmetnog izvući odgovarajuće pouke i ubuduće se ponaćati u skaldu sa duhom Armije R BiH i svoje izvještaje pisati fer i korektno neumanjujući ničije zsluge.


  AM/SSZ
  Zastupa k-danta
  Naccelnik ssstabaž
  major
  Ramiz Bećirović

  Dokument 17.


  ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ODBRANA REPUBLIKE
  KOMANDA 2. KORPUSA VOJNA TAJNA
  STR. POV. BROJ:02/1-710/2 STROGO POVJERLJIVO
  TUZLA, 09. 07. 1995. g.
  U R G E N T !

  Izuzimanje naoružanja pod - 28. d KoV
  kontrolom UN, naređenje. - - K-di 285. Iblbr Žepa


  Na osnovu vašeg akta str. pov. br. 08-22-143/95 a u vezi izuzimanja naoružanja koje se nalazi pod kontrolom UN naređenjem GSS A R BiH str. pov. br. 1/825-1010 od 09. 07. 1995. g. u tački 3. decidno je naređeno da se izuzme naoružanje i suprostavi agresoru svim raspoloživim sredstvima kako bi se zaštitilo stanovništvo.


  Proslijedili smo Vam navedeno naređenje i shodno tome ste dužni dalje postupati i preduzimati navedene mjere. SSV/IV


  K O M A N D A N T
  brigadir
  Sead Delić
  Dokument 18.


  ARMIJA REPUBLIKE BIH ODBRANA REPUBLIKE
  KOMANDA 2 KORPUSA VOJNA TAJNA
  STR. POV. 02-1-03-46 STROGO POVJER.
  Tuzla 10. 07. 1995 god.


  Stanje u z/o 28 dkov,
  Srebrenica, informacija, n/r k-danta 285 IBlbr
  Žepa


  1. A/S su uspjele probiti l/o južno od grada ; r. Zeleni Jadar i izbiti na 2 km vazdušno, južno od grada , (3-4km idući putem) vjerovatno do r. Učina basscca.
  2. Izdati zadaci Nss 28dkov, od GssA R BIH K-danta 2. K. da A/S nesmije
  dozvoliti dalje napredovanje.


  3. Upoznate su snage UN-a, na najvišim nivoima, sa stanjem. K-da UN za R BiH , izdala je ultimatum a/s da se do sutra ujutru moraju povući na granice demilitarizovane zone. Moguća je upotreba avijacije NATO-a po ciljevima a/s. Izdat zadatak Holandskom bataljonu da brani enklavu Srebrenica.


  4. Odbijeni su napadi a/s na reon Kvarc i Blječeva.
  5. Ukupno stanje je dosta teško.


  SRETNO!!!

  SB/DJE Po ovlasstenju K-danta 2. K.
  naccelnik sstaba brigadir
  Budaković Sulejman
  Dokument 19.


  ARMIJA REPUBLIKE BiH ODBRANA REPUBLIKE
  KOMANDA 2. KORPUSA VOJNA TAJNA
  Str. pov. br. 02/8-01-1142 STROGO POVJERLJIVO
  Tuzla, 10. 07. 95. god.
  - U R G E N T -
  Podaci dobijeni RI ,
  dostavlja. - KOMANDA 28. divizije
  n/r obavještajnom organu

  PK za bezbjednost u GSS tzv. VRS je upoznao gen. Nikolaja sa svojim primljenim izvještajem o nepostojanju konflikata između predstvnika UNPROFOR-a, tzv. VRS i muslimanskog civilnog stanovništva. Prema lažnim podacima gen. Tolimira koje servira gen. Nikolaju, tzv. VRS ima problema na jugu enklave sa A RBiH koja želi da spoji Žepu i Srebrenicu zbog čega je preduzela ofanzivne akcije u tom pogledu a koje je navodno tzv. VRS spriječila. Isti optužuje n/s da koriste teško naoružanje koje nisu u potpunosti predale kao i da koristi 6 oklopnih transportera koje su oduzeli od pripadnika UNPROFOR-a.


  Izvjesni Mekenzi agresorski starješina koji učestvuje u ofanzivi na Srebrenicu je u 17:50 otišao na drugu lokaciju po naređenju kap. Dasiča. Čhetnici smatraju da postoji mogućnost da naši mediji puštaju snimke od 1993. god. Pravac napada dolinom Jadra prema četničkim podacima ide dobro a cilj je da izađu "gore desno uz Jadar" da bi pomjerile n/s koliko mogu prema gradu. Navodno trenutni cilj nije ulazak u Srebrenicu a ukoliko se ukaže prilika mogu i to. Četnički podaci govore da Srebrenica nema veze sa Tuzlom sem radio-veze koje agresorski PEB ometa. ROmSt agresorskog PEB-a se žali da se RSt iz Žepe uopšte ne javljaju.


  U akciji zauzimanja punkta UN-a uchestvovala je i jedinica "VUKOVI sa DRINE" pod vodstvom kap. Legende. Registrovane RMr agresora u opsegu 30-70 MHz i 130-170 MHz u z/o 28. dKoV:


  RUP-12 kan. 406 U: KONAK-1, -3, BAGAT, GALIJA, IRAC, PIROT, MAKS,
  LEGENDA, BADEM, REKS, KOREJA, SSARAC,
  KONAK-1 zis
  KONAK-3 top
  GALIJA artiljerija


  Napomena: Ove jedinice su 08. 07. 95. god. zauzele punkt UN-a


  FQ: 153. 775 U:CHICHIN, JEZZ, ORAO, SOKO, (artiljerija)
  KAN. 305 , KAN. 210 U:LUTALICA, BORAC-1, POSKOK, KOSOVO,
  MALINA, MEKENZI


  Mekenzi - starjećina (pretpostavljeni mu kap. Dasić) BORAC lično je moguće da je kap. Dasić

  FQ:149. 750 U:MOSTAR, CEZAR, VUK
  KAN. 213 U:VARESS, KOSOVO

  OOP
  PK za ObP 2. korpusa
  dr Esad Hadžić
 • Idi na stranu - |listaj dalje|