fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ambih - 82653 - 15.02.2013 : Jovan Vlasenica - best (0)

Presretnuti razgovor (1)


Evo i jedne male pričice o golorukom i nenaoružanom narodu srebrenice i ŽepePrvi dokument

Republika Bosna i Hercegovina Odbrana Republike
Štab Vrhovne komande OS RBIH, vojna tajna
KM Kakanj strogo poverljivo
str. pov. broj: 02-1/1504-1
Kakanj, 28. 11. 1994. godine

Odgovor na dopis broj: 130-01-sp/94 od 27. 11. 1994.

(na ruke Nasera Orića brigadira)
preko km 1. žepačke brigade
Vama je vrlo dobro poznato da je ovo prvi put da smo uvezali bilo kakve konce i da želimo vojnički stvarati preduslove za uspješnu deblokadu Srebrenice i Žepe. Izvršili smo razmjenu podataka o ciljevima i načinu realizacije operacije i to je jako dobro. Istinu za volju, vrijeme nam ne ide na ruku ali snalazit ćemo se. Iz predloženog plana vašeg odgovora o mogućnosti realizacije istog potrebno je uraditi i naći rješenje za prostore Cerske i Kamenice (prva i druga borbena grupa) što na terenu praktično radimo ja, k-dant 2. k (komandant Drugog korpusa), k-dant og-6 (komandant operativne grupe 6) i k-dant 1. podrinjske muslimanske brigade. Ja i danas u vezi sa tim idem na teren. Tvoja osnovna zamisao je u potpunosti prihvatljiva zajedno sa k. dantom 1. zepačke brigade i u vezi sa tim vršite pripreme. Lično sam i životno zainteresovan da učinim i činiću i dalje sve što mogu za ovu operaciju. Ona je strategijski važna za državu BiH, a posebno za taj narod. Konačnu odluku dobit ćeš čim na terenu uvežemo ostale detalje.

Kale i Žiko ne smiju odlagati stvari pa ako se slažeš da njihove dogovore rješavamo naređenjima pa da znamo ko izvršava precizno. Vrlo dobro znate za sva dešavanja u Bihaću i za taj prostor se vrlo intezivno radilo ovih dana. Stanje u Bihaću je sad prilično dobro - vojnički. Upotreba helikoptera je potpuno sada rizična. Cjenim da ćemo provaliti u ovom momentu sami sebe ako to sad učinimo. I ako učinimo, lokacija mora biti van slobodnih prostora Žepe i Srebrenice o čemu ćemo vam javiti. Uvažite i to da će vremenski uslovi diktirati ovaj zadatak.

Što se tiče humanitarne pomoći, vidite da se što češće oglašavaju ljudi iz politike i organa vlasti na radiju i televiziji. Situacija sa unprofor-om se u potpunosti usložila i ovi su nemoćni da izvršavaju humanitarne zadatke. Čim se vratim sa terena i ako mi uslovi dozvole javit ću se odmah i sa terena i dati slijedeće informacije i upute. Molio bih kada pišete ako je moguće razdvojite u informacijama vojničke od drugih stvari.

Maksuz selam i čujemo se akobogda brzo i slijede detaljniji podaci oko zajedničkog zadatka.
Zamjenik komandanta ujedno Nacelnik svk
brigadni general Enver HadžihasanovićDrugi dokument
Republika Bosna i Hercegovina, odbrana republike
Štab Vrhovne komande OS RBiH vojna tajna
KM Kakanj strogo povjerljivo
str. pov. broj: 02-1/1514-1
Kakanj, 01. 12. 1994. godine

odgovor
1. žepačka brigada (n/r palica a. )
(n/r Orića N. )
veza: vaš akt broj: 130-01-sl/94 od 27. 11. 1994. godine
- vaš prijedlog se usvaja. br>
Dana 02. 12. do 15:00 časova čeka ko prije dođe. Od momenta dolaska vrijeme čekanja je 24 sata.
- treba uputiti 40 ljudi koji će preuzeti sredstva. Pored toga pošaljite još bar 30 ljudi koji će se sa našom ekipom vratiti kod nas i opremiti, a onda nazad i oni mogu ponijeti dosta tms. Realizaciji zadatka pristupiti krajnje ozbiljno sa svih aspekata, a posebno bezbjednosti i zaštiti zivota ljudi. po drugim pitanjima bićete naknadno obavjesteni.

- odziv: led
- lozinka: lemeš


adzđak zamjenik komandanta ujedno načelnik svk
Brigadni general Enver HadžihasanovićDokument 3.


Republika Bosna i Hercegovina odbrana republike
Armija Republike Bosne i Hercegovine vojna tajna
1. žepska laka brigada strogo povjerljivo

broj 180-73/94
datum, 12. 12. 1994.
SVK kakanj načelniku štaba brigadni general Enver Hadžihasanović

Večeras oko 20. 00 sati počeo je žestok artiljerijski napad na Žepu. Napad i dalje traje.

Sela Purtići i Čavčići su napustili svoje kuće zbog jakog granatiranja. Dosad je palo oko 500 (pesto) granata. UNPROFOR ništa ne preduzima.


Komandant, pukovnik Avdo Palić


Dokument 4.


Republika Bosna i Hercegovina odbrana republike
Armija Republike Bosne i Hercegovine vojna tajna
1. zepska lahka brigada strogo povjerljivo
BROJ: 180-78/94
DATUM, 13. 12. 1994.


URGENT

SVK OS R BiH
KM KAKANj
n/o zamjeniku k-danta ujedno nacelniku SVK
brigadni general ENVER HADzIHASANOVIC

k-di 8-OG SREBRENICA
n/r komandanta
brigadir NASER ORIC


Pješadijske četničke snage držimo pod stalnim nadzorom, duž čitave zone odgovornosti. Vatreni položaj Vrtače - Stoborani - Ruišta mogu kratko osujetiti ubačenim diverzantskim grupama. Cijeneci sve napore SVK Armije R BiH o planiranim dejstvima što konkretno možete predložiti ako bi nasilno uzeli predato oružje UNPROFOR-u i krenuli u odsudnu bitku. Ako neće biti tih aktivnosti od vas ja moram koristiti svaku šansu da bi sa manjim ubačenim grupama nanosimo što jači udar, posebno u pravcu Sokolca i Han-Pijeska. UNPROFOR odnosno ukrajinska četa jos metka nije ispalila u cilju odbrane civilnog stanovništva Žepe. Njen komandir ništa konkretno ne preduzima već samo slijepo izvršava naredbe komandanta ukrajinskog bataljona iz Sarajeva. Da li čekati dalje aktivnosti posmatrača UN i da li raspolažete sa kakvim informacijama u vezi sa nastalom situacijom i tražim kraće upute.

komandant pukovnik Avdo Palić


Dokument 5.


Republika Bosna i Hercegovina ODBRANA REPUBLIKE
Stab vrhovne komande OS R BiH vojna tajna
KM Kakanj strogo povjerljivo
Str. pov. broj: 02-1/1597-1
Kakanj, 13. 12. 1994. godine

Orgnizacija preventivnih mjera odbrane, naređenje


- 1. žepačka brigada -

Pozitivni i negativni primjeri ratovanja na BH prostorima uče nas da moramo biti svjesni činjenice "ko želi da se brani" - odbranće se. Vi ste to na najbolji način potvrdili na vašem primjeru odbrane. Taktika i jeste vještina ratovanja. Ima lošijih i boljih rješenja, ali nema bezizlazne situacije. U vezi s tim, a u cilju pronalaženja u novonastaloj situaciji najpovoljnijeg rješenja odbrane stanovništva i slobodne teritorije.

Naređujem

1. Procjeniti novonastalu situaciju što realnije, izraziti težište odbrane rejona i pravaca i precizirati zadatke za svaki pravac ili objekat posebno.

2. Posebno se angažovati na organizaciji višekatnog sistema vatre, sistema zaprečavanja i utvrđivanja, u skladu sa raspoloživim snagama i sredstvima. VP (vatrene položaje) artiljerije i drugih sredstava utvrditi u stepenu koji posluži - borcu garantuje potpunu sigurnost od dejstva sa zemlje i granatiranja bilo koje vrste.

3. Sve pravce moguće upotrebe tehnike zapriječiti priručnim sredstvima i pripremiti više mjesta za rušenje objekata. Zaprečavanje jednog pravca vršiti po dubini na više mjesta. U sistemu zaprečavanja ukljuciti i moguća mjesta za spuštanje helikopterskih desanata.


4. Na izabrane pravce odbrane izvršiti razmještaj - eseloniranje rezervi hrane i lijekova i obezbjediti potrebne uslove za čuvanje istih.

5. Moguće osjeke za forsiranje rijeke Drine (jezera) zpriječiti MES, a u nedostatku istih priručnim sredstvima.

6. Za svaku odbranu pravca ili objekta imati i rezervnu varijantu ili po potrebi i vie varijanti.

7. U slučaju napada na stanovništvo i naseljena mjesta predvidjeti mjesta za sklanjanje građana i upoznati ih u vezi s tim, a ista zaštititi priručnim sredstvima od dejstva projektila manjih kalibara i gelera granata.

8. Jedinici UNPROFOR-a dat zadatak da u slučaju napada mora da Vas brani. Izlazak - napuštanje Žepe od strane UN snaga ne smijete dozvoliti. Sva sredstva za odbranu moraju Vam biti na raspolaganju.

9. Radimo na načinu ubacivanja UBS u čemu ćete biti naknadno obavješteni.

Zaštitite centar veze i ne dozvolite ulaz nepozvanim licima, kao i dokumenta koja dobijate paket vezom. Radio veze što manje upotrebljavajte. Tim putem vam otiče najviše podataka. Kako vas slušaju četnici tako i mi čujemo. Koristite razgovornike i često ih mjenjajte jer se isti brzo provale.

Selam.

adz/ak zamjenik komandanta ujedno nacelnik svk
Brigadni general Enver Hadžihasanović


Dokument 6.


Armija Republike BiH
KOMANDA 8. OG "Srebrenica"
Broj: 130-13-27/94
Srebrenica, 14. 12. 1994. god.
Preko KM Kakanj

1. žepskoj brigadi


- Organ bezbjednosti

Žepa

Dostava podataka, tražimo


Prema našim saznanjima 11. ili 12. 12. 1994. god, svatovi koji su otišli iz Srebrenice u Žepu su iz naoružanja pucali duž koridora Srebrenica - Žepa, kao i u samoj Žepi na svadbi kod mladoženje. Nakon toga je uslijedilo granatiranje enklave Zepe.


U vezi gore navedenog sprovesti detaljnu istragu i u što kraćem roku dostaviti mi izvještaj.

PK za bezbjednost Nedžad Bektić


Dokument 7.


ARMIJA REPUBLIKE BiH
KOMANDA 8. OG "SREBRENICA"
Broj: 130-01-142
Srebrenica, 14. 12. 1994. god.

SVK ARMIJE R BiH
n/r brig. gen. Envera HADzIHASANOVICA
KM Kakanj


1. žepskoj brigadi

(na znanje)

Na osnovu izvještaja koji su nam prosleđeni iz Žepe upoznati smo o zbivanjima u z/o (zoni odgovornosti) 1. žepske brigade. U skladu sa Vašom Naredbom u Žepu sam uputio danas jednu lahku četu iz 284. iblb kao pomoć žepskoj brigadi.
Ako je neophodno spreman sam uputiti i vise snaga na prostor Žepe.

KOMANDANT brigadir Naser OrićDokument 8.

republika bosna i hercegovina odbrana republike
1. zepska lahka brigada vojna tajna
broj: 180-93/94 strogo poverljivo
15. 12. 1994. godine


SVK KM Kakanj
n/r brig. gen. Envera Hadžihasanovića


Veza Vas broj str. pov. 02-1/169-1 od 13. 12. 1994. g.


Na osnovu Vašeg telegrama str. pov. gore navedeni broj, izvještavamo Vas o slijedećem:


1) Izvedene su dvije diverzantske akcije u rejonu Laze-Mislovo. Akcije su izvedene 12. 12. 1994. g.
2) Nismo imali gubitaka niti bilo kakvih povreda u ovim diverzijama. Na strani četnika bilo je 5 poginulih, od toga jedan oficir.


AP/AG komandant pukovnik Avdo Palić


Dokument 9.

Republika Bosna i Hercegovina odbrana republike
armija republike bosne i hercegovine vojna tajna
1. zepska laka brigada strogo povjerljivo
Broj: 180-132/94
Datum, 29. 12. 1994. god.
Molbu, dostavljamo


URGENT


SVK OS R BiH
KM KAKANj
n/r brigadni general Enver Hadžihasanović


Gospodine generale!


Ukoliko ste u mogućnosti kada budete radili ubacivanje MTS-a (materijalno-tehničkih sredstava) helikopterom na naše područje molim Vas pošaljite mi još: trideset uniformi za komandu brigade, koji par čizama i armijskih oznaka i vojničkih knjižica, ako to u ovom trenutku ne predstavlja suvišan teret.


Koristim priliku da Vama i Vašim saradnicima čestitam Novu godinu i poželim vojničku sreću i puno uspjeha.


Komandant pukovnik Avdo PalićDokument 10.

Republika Bosna i Hercegovina, odbrana Republike
Štab vrhovne komande OS R BiH vojna tajna
KM Kakanj strogo povjerljivo
Str. pov. broj: 02-1/1730-1
Kakanj, 30. 12. 1994. godine


Obavještenje, dostavlja
Komandi 1. ž. bbr
n/r puk. Palić Avdo


Vaše jutrošnje pismeno obavještenje smo u potpunosti shvatili.
Vezano za jučerasnje moje naređenje i razgovor, ono je aktuelno i budite spremni za prihvat.


AN/AK zamjenik komandanta ujedno načelnik SVK
brigadni general Enver Hadžihasanović
Idi na stranu - |listaj dalje|