fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

krusevo - 68305 - 05.04.2012 : Vuk Gradinski Nišići - best (0)

Borbe za Kruševo, muslimanski kontra-udar


Nastavak bitke za Kruševo, ključne za opstanak Olova, iz ugla "Živiničkih osa":


"Borba za Kruševo je, međutim, nastavljena i narednih dana, jer je to bio objekat od strateškog značaja za neprijatelja. Zauzimanjem Kruševa, neprijatelj bi stvorio pretpostavke za ostvarivanje ciljeva, a ohrabren uspjehom od 14. 01. 1994. godine, intenzivno je vršio pripreme svojih jedinica da konačno zauzme Dolove a potom da uđe u grad Olovo ne računajući da i na drugoj strani, poslije gubitka sela Kruševa, komanda 2. korpusa preduzima niz radnji u cilju priprema jedinica za vraćanje izgubljenog sela Kruševa.

Dan 15.01. bio je dan priprema jedinica na obje strane. U pitanju je bilo samo vrijeme ko će prije krenuti i ko će prije postići faktor iznenađenja. U tom cilju, naredbom komandanta 2. korpusa i komandatna 1. olovske brigade, jedinica "Živiničke ose" je dobila zadatak da 16. januara izvrši napad na selo Kruševo iz pravca sela Prgoševa. U sadejstvu sa jedinicom "Živiničke Ose" učestvovala je i jedinica Vojne policije "Balta", zatim jedinice Olovske brigade i Sokolačkog bataljona.

Postupajući po naredbi komandanata, jedinica je krenula na izvršenje zadatka u 03 sata, 16. 01. 1994. godine. Jedinica "Ose" je nastupala sa dva voda, prvi sa ciljem da obuhvatom s desna od puta Dolovi - Kruševo ovlada neprijateljskim položajima u gornjem dijelu šume Bjelica a drugi vod da obuhvatom sa lijeva od sela Đulovići, ovlada neprijetljskom linijom odbrane.

U toku akcije, ne znajući tačan položaj linije neprijateljske odbrane, dva borca "Osa" su zarobljena oko 7:45 sati. Da bi jedinica oslobodila svoje pripadnike krenula je u žestok napad. Neprijatelj je pružio jak otpor snagama koje su se nalazile u šumi Bjelica. Jakom sređenom vatrom neprijatelj je istjeran sa prednjeg kraja linija odbrane, ostavivši dva zarobljena borca "Osa" od kojih je jedan bio teško ranjen a drugi mrtav.

U toku napada poginula su još dva borca a nekoliko ih je teže i lakše ranjeno. Po zauzimanju neprijateljske linije na novim položajima upostavljene su linije odbrane naših snaga koju su te večeri zaposjele jedinice Olovske brigade.

U borbama na Olovskom ratišu poginuli su borci "Osa": Miralem Mušić, Esad Jagodić, Nevres Mujagić, Dževad Fočić i Halid Šehić.

Teže ranjeni su: Asim Čaušević, Hidajet Sulejmanović, Hasan Fehrić, Nijaz Agović, Akif Tahirović, Esed Tursunović, Mirzet Okanović, Fadil Čirak i Osman Okić.

U ovim akcijama lakše su ranjeni: Ekrem Hamzić, Abdullah Butković, Amir Bešić, Meho Goletić, Tahir Okanović, Mirsad Pepić, Sead Redžić, Midhat Brčaninović, Mehmed Konjević, Ahmo Musić, Hasan Merdanović, Zinet Butković, Azem Butković i Samir Omerkić.
Idi na stranu - |listaj dalje|