fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

krusevo - 68288 - 04.04.2012 : Vuk Gradinski Nišići - best (0)

Pad Kruševa u srpske ruke


Pozdravljam pisanje Patagona Olovčića o bitci na Kruševu a, u cilju što realnijeg prikaza, postavljam opis istih događaja iz ugla pripadnika "Živiničkih osa". Evo kako je on vidio srpsko zauzimanje Kruševa u januaru 1994. godine:


"Komanda Drugog (tuzlanskog, op. a. ) korpusa Armije BiH uputila je jedinicu "Živiničke ose", kao elitnu jedinicu, da pomogne u konačnom slamanju neprijateljske ofanzive. Jedinicu je u ovoj akciji predvodio zamjenik komandanta, Hazim Bešlija koji je rođen u olovskom selu Kruševo, upravo tamo gdje je neprijatelj probio liniju odbrane.

Naredbom komandanta 2. korpusa ARBiH, borci "Osa" su 12. 01. 1994. godine upućeni na uzavrelo Olovsko ratište. U večernjim satima su stigli u rejon sela Dolovi, pokraj Olova. Međutim, i meteorološki uslovi su bili nepovoljni, bilo je hladno vrijeme i padao je snijeg. Sutradan, 13. 01 izviđači "Osa" su izvršili izviđanje i utvrdili tačne neprijateljske položaje i sredstva kojima neprijatelj raspolaže.

Napokon, 14. 01 u 3:30 sati, jedinica je upućena na izvršenje borbenih dejstava u selo Kruševo, sa zadatkom da zauzme neprijateljske linije odbrane. Na jurišni položaj borci "Osa" su stigli u najvećoj tajnosti u 4:30 sati. Sa jurišnog položaja jedinica je podjeljena u dvije grupe. Prva grupa krenula je u pravcu sela Kruševa a druga je krenula prema školi. Zbog slabe vidljivosti, borci su se kretali vrlo sporo.

Oko 4:45 počela su dejstva prve grupe sa kratkom sređenom vatrom i bez većih teškoća prva gupa je uspjela ovladati dijelom kuća u selu Kruševo. Kretanjem prema drugoj grupi kuća uočena je vatra neprijateljskih vojnika. Uz, također lakši otpor, živinički borci su uspjeli ovladati i drugom grupom kuća.

Druga grupa boraca, uz sadejstvo sa prvom grupom, kretala se u pravcu osnovne škole u selu Kruševo. U toku uvezivanja grupa, ispred njih su se čule dvije velike detonacije. Prva grupa je oko 5:30 naišla na mješovito minsko polje. Neprijatelj je dejstvovao iz pravca škole. Zbog slabe vidljivosti nisu se mogla ukloniti minska polja, te je jedinica morala biti vraćena na polazne položaje u 5:45 sati.

Oko 11 sati istoga dana "Ose" su ponovo upućene prema selu Kruševo. Ulazeći u rejon borbenih dejstava, od sela Prgoševo prema šumi Bjelici, jedinica je bila pod stalnom ariljerijskom vatrom. Izlazeći na rub šume Bjelice, naišlo se na brisani prostor, pa je na izvršenje zadatka upućen samo jedan vod prema selu u kojem se vodila žestoka pješadijska borba.

Poslije upućivanja pojačanja od jednog voda, neprijatelj je još više navaljivao artiljerijskom i pješadijskom vatrom, što je jedinicu Olovske brigade primoralo na povlačenje iz sela Kruševo. Povlačenje je bilo otežano zbog jakog granatiranja sa Ponora i iz sela Gornje Kruševo. Linije odbrane su bile probijene oko 14 sati, te su se snage odbrane povukle na rub šume Bjelice, a agresor je ovladao selom Gornje Kruševo, gdje je počeo da pali kuće. "Živiničke ose" su formirale novu liniju odbrane na rubu šume Bjelica prema Donjem Kruševu i desnim bokom prema putu koji vodi od Olova prema Kruševu.

Neprijatelj je haubicom 155 mm i VBR-om iz Krivajevića, neprekidno držao rejon Bjelice pod vatrom a sa pješadijskim snagama je napadao na desni bok jedinice, prilikom čega su se jednice odbrane morale povući do sela Đulovića i formirati novu liniju odbrane od Đulovića preko Vrhova do puta Dolovi - Kruševo. Borbe su padom mraka jenjavale a jedinica je sa tri voda ostala na položaju dok su tri voda bila u stalnoj pripravnosti u Krajišnici.


U toku borbe poginulih u "Osama" nije bilo, a ranjeni su borci: Mehmed Ligić, Enes Mujanović, Almir Omerbegović, Elvis Babić, Zenun Softić i Nedžad Paprikić".
Idi na stranu - |listaj dalje|