fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

operacija_prsten - 67062 - 06.03.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (1)

Operacija Prsten


U operaciji "Prsten" TG Vogošća je imala u planu da izvede ofanzivna dejstva ispred zone odgovornosti Vogošćanske brigade u pravcu: Žuč, Menjak, Barica, Orahov brijeg, Hum. Cilj ofanzive je značajno skraćenje linije odbrane i na taj način smanjene broja vojnika potrebnih za odbranu Vogošće, koji je postao previše mali, kako zbog velikog broja poginulih i ranjenih, tako i dezertera.

Jedan od ciljeva je bio i privlačenje velikog broja muslimanskih snaga na taj pravac, kako bi se pomogle naše snage da lakše ovladaju teritorijom na Igmanu, glavnom pravcu u planiranoj operaciji "Prsten".

Kao komandant Vogošćanskog bataljona napravio sam detaljan plan za izvođenje naše ofanzive na prostoru cijele brigade. Plan je bio usvojen kao glavni plan za izvođenje borbenih dejstava U TG Vogošća.

Plan se sastojao od dva plana: plana A i plana B. Po prvom planu jedna grupa je trebalo da ide u napad na glavni pravac, a to je sa Hrastika u pravcu Šabanove kuće. Nakon ostvarenja tog cilja krenulo bi se napred niz uzvišenje po glavici niz Glavicu. Liniju muslimanske odbrane, kako bi je na taj način što više otvorili za lakše izvođenja napada druge grupe koja kreće ispod Hrastika u pravcu Glavice. Nakon zauzimanja centralnog djela Glavice slijedio bi napad na Saobraćajni fakultet, koji bi u tom trenutku bo otvoreni i doveden u totalno okruženje, pa bi njegova odbrana u tom trenutku bila teška i neostvarljiva. Zato je i planirano da se krene u napad na Saobraćajni fakultet iz pravca Glavice. Po preuzimanju kontrole nad Saobraćajnom fakultetom, linije odbrane bi se utvrdile na dostignutim tačkama i spremala bi se druga faza ofanzive u pravcu Žuči, Menjaka, Barice i Orahovog brijega.

U slučaju da plan A ne uspije, pristupilo bi se planu B koji je bio sledeći: Glavni prvac bi bio kota 830, a pomoćni pravci Golo brdo, Šabanova kuća, Hrastik.

Sanitetska stanica je bila stacionirana u kućama Softića iznad sela Uglješići, koje je bilo najpovoljnije mjesto za izvlačenje ranjenika a u kojoj je bilo smješteno osoblje iz Doma zdravlja i bataljonski sanitet.

Pozadina je imala unapred određene puteve kretanja za dovlačenje MTS-a na borbene položaje. Artiljerijska oruđa su bila planirana i raspoređena po okolnim brdima i u neposrednoj blizini iza leđa boraca za napad i na liniji odbrane.

Eto, ovo je bio plan u TG Vogošća i po njemu su vođene borbe u toku izvođenja operacije "Prsten".

Uoči početka operacije, u Bataljonu sam tražio dobrovoljace za organizovanje jurišne jedinice u cilju izvođenja ofanzivna dejstva na prostoru ispred zone odgovonosti našeg bataljona. Zbog planiranja tog zadatka pozvao sam u Bataljon sve komandire četa i vodova i tamo im iznio plan komande TG Vogošća. Od komandira sam tražio da provjere u svojim jedinicama da mi dostave spisak dobrovoljaca za jurišnu jedinicu koja bi predvodila napad.

Nakon dva dana, komandiri su mi donijeli spiskove dobrovoljaca. Bio sam jako iznenađen, ali i zabrinut, jer se prijavio veliki broj boraca. Tačnije rečeno, prijavilo se više od jedne trećine boraca iz Bataljona sposobnih za borbu. Ovo je prijetilo da Bataljon bude oslabljen u odbrani u slučaju kontra-napada neprijateljskih snaga.

Pošto je u to vrijeme Bataljon brojao svega nešto više od dvjesto boraca, uključujući i veliki broj ranjenika-invalida za koje se znalo da mnogi od njih više nikada neće moći učestvovati u borbi, sve ovo je u meni stvaralo dodatnu zabrinutost zbog mogućih komplikacija, kako u napadu tako i u odbrani.

Samouvjerenost i nepokolebljivost boraca su bili veoma važan faktor za uspjeh ove operacije, pa sam morao da pred komandirima prikrivam svoju zabrinutost koji se u meni pojavila.

Pošto su se u dobrovoljce prijavili i komandiri četa, odlučio sam da ne dozvolim njihovo učešće u jurišu, jer su mi oni bili potrebni da nakon završene operacije organizuju sa svojim jedinicama odbranu osvojenih teritorija, i da takođe nastave da drže stari dio linije kao rezervni položaj u slučaju neprijateljskog kontranapada. Zbog toga je njihovo učešće u jurišu dovelo u pitanje ishod čitave operacije, pa su dobili zaduženje da rade na odbrambenim zadacima.

Operacija "Prsten" je krenula 3. jula 1993. godine. Jurišna jedinica Vogošćanskog bataljona je krenula u napad pod dejstvom artiljerijske pripreme, prišla je do samih linija odbrane muslimankih snagama i dok su oni još bili u svojim zaklonima zaskočili smo njihove rovove i napravila paniku u odrani. Za kratko vrijeme njihova linija odbrane je bila probijena i oporena do samih leđa Saobraćajnog fakulteta.
Nebojša Lalić
U borbi zauzimanja Šabanove kuće i Glavice imali smo jednog poginulog, Vladu Makića - Maka i dvojicu ranjenih, Tile i Popa. Kada smo obavjestili komandu da smo ovladali Šabanovom kućom i Glavicom i očekujući da naše snage nastave da vrše napad sa već probijenog dijela linije na Glavici, koji je dominirao nad selom Ugorsko i Saobraćajnim fakultetom, a tako je bilo i planirano, naši borci su samoinicijativno promjenili pravac napada. Krenulo se na Saobraćajni fakultet u pravcu PSC-a koji su muslimanske snage čvrsto branile. To je bilo kobno po naše borce jer su dočekani žestokom mitraljeskom vatrom i tom prilikom su poginuli Dragan Kujundžić-Grga i Nebojša Lalić-Nešo.


Situacija se iskomplikovala zbog jake vatre muslimanskih snaga i sve snage su bile uprte u izvlačenje poginulih boraca na tom dijelu fronta. Nakon što su uspjeli da izvuku poginule, ofanziva se zaustavila na dostignutim linijama i krenulo se u utvrđivanje odbrane. Prilikom obilaska dostignute linije odbrane, pala je neprijateljska granata i tada su poginula dvojica komandira četa iz Vogošćanskog bataljona, Radomir Vučković i Božo Hart i sa njima još jedan borac, kojem sam nažalost zaboravio ime.

Taj dan je Vogošća ponovo bila obavijena tugom zbog šest novih grobova, šest ožalošćenih porodica, šest velikih heroja, koji položiše svoje živote za slobodu svog naroda.

Neka im je vječna slava i hvala!
Idi na stranu - |listaj dalje|