fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

visoko - 66182 - 01.03.2012 : Velimir Adžić - best (1)

Visoko u ratu


Pročitao sam na jednom portalu neke komentare koji se odnose na aktivnosti SDA u Visokom prije početka rata. Mislim da nedostaje prava istina i zato ću dodati svoje komentare kao odgovor muslimanima iz Visokog.

Vi kažete:Godina 1991. je na ovom, kao i na drugim područjima, godina previranja i nespokojstva nastalog raspadom Jugoslavije. Bivša JNA organizovano i tajno naoružava pristalice SDS-a. U to vrijeme kasarne u gradu se pretvaraju u četnicka "legla" iz kojih dolaze najveće prijetnje gradu i stanovništvu Visokog.


Što ne kažete javnosti da je u to vrijeme u kasarnama još uvijek bila legalna JNA " vojska Jugoslavije. Da je ta legalna vojska bila u opasnosti od strane muslimana i da je jedinu pomoć imala od strane Srba koji su dolazili u kasarne da brane i kasarne i vojnike u njima zajedno sa vojnicima. Te posade u kasarnama nisu bile nikakava opasnost za grad i njegovo stanovništvo.

2. U tom periodu formiraju se krizni stabovi po mjesnim zajednicama, a kao manevarska jedinica formiran je Vod Patriotske lige (PL-a). Kad Sarajevo biva blokirano barikadama pripadnika SDS-a, Visočani patriote, blokiraju svoj grad.


Meni nije čudno što se u to vrijeme formiraju krizni štabovi. Oni se formiraju svugdje. Ali da se još tada u Visokom formira navedena jedinica " vod Patriotske lige, odudara od vaše priče da su muslimani ušli u rat nespremni. Govorite o samo srpskim barikadama u Sarajevu, kao da nije bilo i muslimanskih barikada. Ali, nikakvo čudo. Lagali ste tada, lažete i danas. Ne znam ko vas je ubijedio u to da će laž ponovljena tri puta postati istina. Ovoga puta neće moći.

3. 06. 04. 1992. godine " proglaseno je vanredno stanje na podrucju opcine. Istog dana formiran je i postrojen Protivdiverzantski vod TO. U Visoko je iz skladista "Bratstva" Novi Travnik, dovozena veca kolicina artiljerijskih orudja koja su bila izradena i nalazila se u skladistima "Bratstva".


Jadni vi, žao mi vas je. Ko vas je tako isprepadao da vam prijeti nekakva opasnost.

Ovo je još jedan dokaz da ste vrlo rano počeli sa pripremama za rat, kako formiranjem jedinica tako i naoružavanjem.

4. 19. 04. 1992. godine formiran je Rejonski stab TO u Gracanici. Paralelno sa organizovanjem odbrambenih snaga, vrsen je permanentni pritisak na preostale pripadnike bivse JNA i novopridosle cetnike u kasarni "Ahmet Fetahagic" i "Majevica" da predaju naoruzanje ciji je vlasnik Stab TO Visoko i da napuste kasarnu.


Vi otvoreno tražite od legalne vojske JNA da vam preda naoružanje i da napusti kasarnu. Štab TO i naoružanje u njegovom vlasništvu nije samo muslimanski nego i srpski, a vi tražite da se oružje preda samo muslimanima. A pitajte odgovorne muslimanske predstavnike u Ilijašu koji to znaju, kako je podijeljeno oružje TO iz skladišta u Misoči.

06. 04. 1992. godine " proglaseno je vanredno stanje na podrucju opcine. Istog dana formiran je i postrojen Protivdiverzantski vod TO. U Visoko je iz skladista "Bratstva" Novi Travnik, dovozena veca kolicina artiljerijskih orudja koja su bila izradena i nalazila se u skladistima "Bratstva". Vi proglašavate vanredno stanje, formirate i postrojavate još jednu specijalnu jedinicu i dovozite oružje iz navedene fabrike, a ne pitate se da li je ta fabrika bila samo muslimanska. Na kraju, od koga vam je prijetila opasnost da proglašavate tako rano vanredno stanje.

25. 04. 1992. god. u 10. 00 sati na gradskom stadionu postrojena je prva jaca manevarska jedinica TO " Mjesoviti artiljerijski divizion a u 12. 00 sati i 1. Odred TO Visoko. Tog dana, u ranim jutarnjim satima, preostali pripadnici JNA i novopridosli cetnici napustaju Kasarnu "Ahmet Fetahagic" ostavljajuci za sobom "krs" i prelazeci dijelom u Kasarnu "Majevica".
Vi 25. aprila 1992. godine postrojavate još dvije i to jače vojne formacije i konačno prisiljavate pripadnike JNA da napuste kasarnu i zamjerate im što su kako vi kažete za sobom ostavili "krš". Šta su trebali da urade, da vam oribaju i dezinfekuju i takvu predaju. Dobro bi bilo kad bi vi htjeli se sjetiti šta ste sve radili sa JNA dok je niste očistili od muslimana pa su u njoj ostali samo Srbi, i to samo Srbi iz BiH, a onda ste je proglasili agresivnom u rukama srpskog rukovodstva.

6. 26. 04. 1992. u ranim jutarnjim satima izvrsena je opsada i napad na kasarnu "Majevica" kojom prilikom je zarobljeno 7 cetnika dok su ostali pobjegli i presli u selo Kute, preko rijeke Bosne.

Vi otvoreno napadate kasarnu i zarobljavate 7. Srba koje vi nazivate "četnicima" i čini mi se žalite što su vam ostali pobjegli. U ostalom, potrudite se da prnađete objašnjenje šta znači riječ "četnik". Mnogo bi bilo od mene da vam i to objašnjavam.

7. Rat je počeo. Na prvi veći napad se nije dugo čekalo. U prvim danima maja (2. i 3. ) 1992. godine, kada agresor pokušava da zada odlučan udarac bosanskoj državnosti, angažujuci sve svoje snage i usmjeravajući ih samo na jedan cilj, na simbol te, međunarodno priznate državnosti.

03. 05. 1992. godine pripadnici jedinica sa ovog prostora izvrišili su Prvi Kombinovani Artiljerijsko-pješadijski napad na neprijateljska uporišta i položaje u Ilijašu, Sovrlama, Ljubinićima i Čekrčićima, što je izazvalo šok i opštu pometnju među ilijaškim četnicima, koji su hitno morali svoje snage sa pravca prema glavnom gradu da vrate na pozicije prema našoj općini.


Pa i mi iz Ilijaša kažemo da je za Ilijaš rat počeo 3. maja 1992. godine, samo ne pod tim uslovima o kojima vi govorite. Nikakvih srpskih uporišta od strane Ilijašana još nije bilo. Pogotovo ne usmjerenih snaga prema Sarajevu ni tada niti ikada kasnije. Vi treba da znate da su Ilijašani sve do tog 3. maja 1992. godine izlazili, svako iz svoje mjesne zajednice, na granice sa Visočkom opštinom i to u civilnim odijelima i stražarili i čuvali se od eventualnog napada. To se slobodno može reći da su to bili nekakvi vodovi civilne zaštite. Predsjednik opštine im je stalno govorio da ne ulaze u područje druge opštine. U Ilijašu još nije formirana niti jedna vojna formacija. Naredba za formiranje Brigade je stigla tek 20. maja 1992. godine. Dakle, 3. maja 1992. godine nije bilo ni naredbe o formiranju vojne jedinice, a kamo li da je bila već formirana. Čak, nema ni te naredbe u pismenom obliku u arhivi Brigade i vjerovatno je naredba saopštena samo telefonom od strane Komande SRK. Treba da znate i to, da tokom cijelog rata ni jedna jedinica Ilijaške brigade nikada nije postrojena jer nije bilo uslova za to zbog vaših dejstava. Jedino postrojavanje, i to samo jednom, je bilo prilikom formiranja Jurišnog bataljona 1994. godine. Formiranje Brigade nije išlo tako brzo niti jednostavno. Ona je dobila svoju formu tek 1. septembra 1992. godine.

Međutim, da ste se vi spremali za rat mnogo ranije, ja moram to potkrepiti slijedečim činjenicama koje vi znate, ali ih nećete da iznesete javnosti.

Odmah nakon sprovedenih višestranačkih izbora 1990. godine nije više bilo normalnih i prijateljskih odnosa muslimana i Srba.

Predsjednik opštine Ilijaš, i predsjednik SDS Ilijaš, Ratko Adžić, je stalno kontaktirao sa predsjednicima političkih stranaka Ilijaš (SDA-Mešetović Fehimom i HDZ " Vidović Jozom) u cilju stvaranja normalnih odnosa. Međutim, sve je to bilo uzalud jer su oni, vjertovatno, dobijali smjernice iz Centrale Sarajevo.

Predsjednik opštine Ilijaš je pokušavao i sa predsjednicima opština Visoko i Breza stvoriti prijateljske odnose. Čak je preko uvezanih radio stanica Ilijaš-Visoko-Breza organizovao i održao razgovor, javno, preko tih radio stanica sa predsjednikom opštine Visoko - Jusufbašić Kenanom i predsjednikom opštine Breza - Opačin Salkom. Taj razgovor su mogli slušati svi građani pomenutih opština. Predsjednici opština su čak obečali jedan drugom da neće niko nikoga napadati, a taj razgovor je obavljen samo par dana prije vašeg napada na opštinu Ilijaš.

U Ilijaš je dolazio i vaš ugledni privrednik MULO HODŽIĆ generalni direktor "KOŽARE" na razgovor kod Ratka Adžića u cilju održavanja dobrih ranijih odnosa. Niste ga poslušali i on je, čini nam se, od muke umro. Kod nas se kaže, kad neko tako naprasno umre, da je "crko od muke".

Sve to govori da ste se vi od ranije spremali za napad na Ilijaš, po nalogu iz Centrale Sarajevo.

Napad je za Ilijašane bio nenadan. Iznad Banjera ste ubili 9 Srba u civilnim odijelima koji su forme radi bili na liniji i to ležali u šljiviku raskomoćeni i odmarali se.

Ja vjerujem da to pravi Visočani ne bi uradili, ali su to lako uradili došljaci. Pa nije čudo što vaš posjetilac sajta kaže:

Visoko je žrtva ratnog i poratnog mafijaša, kriminalca i profitera Kenana Jusufbašića i njegovih odanih saradnika kao što su Rašđid Kalota, Halid Čengić i drugi! Oni su najodgovorniji, zajedno sa tadašnjim čelnicima armije na tom području što naše snage nisu zauzele Čekrčiće ili što se nije ušlo u Kiseljak.

Moram reći i ovo. Ilijaška Brigada nikada u toku cijelog rata nije imala namjeru napadati Visoko u cilju njegovog zauzimanja. Ona je dejstvovala svojom artiljerijom samo u slučajevima napada vaše artiljerije da bi je odvratila od toga. Ne krijemo mi da smo imali dobru i jaku artiljeriju. Ilijaška Brigada, da je htjela, bila je u situaciji da svu svoju artiljeriju okrene na Visoko I da ga sravni sa zemljom, pogotovo u onom trenutku kada je istu morala udaljiti od Sarajeva 20 km pa je sva bila skoncentrisana vama na vratu u blizini Usijele. Vi dobro znate koja je to udaljenost.
Idi na stranu - |listaj dalje|