fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ilijas - 21966 - 14.06.2009 : Ćurćija Jovanović Srbija - best (1)

Semizovački bataljon


Pročitah mnoge natpise raznih autora o ratnim dejstvima VRS na području Vogošće i Ilijaša. Većina se opredjelila da piše o ličnostima i njihovim djelima, pozitivnim i negativnim.

Kao pripadnik Prve čete Semizovačkog bataljona učestvovao sam u stvaranju i odbrani RS od početka rata pa sve do 05. 01. 1996. U nekim natpisima vezanim za učešće moje jedinice u ratu ima i raznih neistina i nagađanja, pa bih htjeo da neke pojasnim. Semizovački bataljon je sedam puta pomjerao liniju naprijed i oslobodio putnu komunikaciju Semizovac - Srednje i stigao do pod Čemerno. Sve do sredine 1995. godine, kad su počele muslimanske ofanzive za deblokadu Sarajeva, linije odbrane su manje-više bile nepromijenjene, iako su muslimani stalno vršili napade i pokušaje proboja linija.

Međutim, 15. juna 1995. rano ujutro je počela jaka i sinhronizovana muslimanska ofanziva na području Ravnih Nabožića i Taračin dola. Poslije cjelodnevnih muslimanskih napada popustila je linija u rejonu odbrane 2. čete i izvršeno je taktičko pomjeranje linije odbrane. Time je ofanziva zaustavljena i izvršeno je utvrđivanje novih položaja. Pomjeranje linija je inače bilo neznatno.

Nakon nekoliko dana, jednog jutra oko 9 časova počeo je koncentrisani napad na našu liniju, opet u rejonu 2. čete. Linija popušta, ginu dva borca VRS, Cvijan Gorančić i Dragan Nikolić i muslimani uspijevaju da siđu na putnu komunikaciju Semizovac - Srednje. Prelaze komunikaciju i vrše utvrđivanja.

Borci sa bočnih strana proboja muslimana (1. četa) se izvlače iz polu-okruženja preko Dubovig i Kremeša odakle ih kamionom prebacuju u komandu Semizovačkog bataljona. U isto vrijeme pristiže pomoć. Sa strane Semizovca jedinica Specijalne policije, a iz pravca Srednjeg jedinica "Panteri". Žestokom vatrom muslimani su vraćeni na polazni položaj ostavljajući poginule i mnogo razne opreme i sredstava. Tokom noći, borci koji su se izvukli iz okruženja su izašli na položaj i drugog dana uz pomoć pripadnika specijalne policije uspostavili liniju odbrane koja je ostala do kraja rata. Tokom uspostavljanja linije muslimani su žestoko napadali naše položaje minobacačima i tom prilikom je ranjeno nekoliko boraca. U toku naredna dva mjeseca, muslimani su neprekidno pokušavali da probiju naše linije, ali im to više nije pošlo za rukom. Linija je bila tako utvrđena ( naročito na Gorskom Brdu ) da ju je bilo nemoguće probiti.
Idi na stranu - |listaj dalje|