fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_olovo - 21883 - 04.06.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (1)

Poslednji juriš Armije BiH


Nakon što je neprijateljska ofanziva u junu 1995. godine na položaje Prve romanijske brigade doživjela potpuni neuspijeh i sve linije ostale nepromijenjene, neprijatelj je izvršio pregrupisavanje i spremao se za odlučni udar.

Oko mjesec dana trajale su aktivnosti neprijatelja koje su se svodile na provociranje naših položaja kako bi bila utvrđena tačna linija naše odbrane, istraživanja minskih polja, deminiranje i povremeno granatiranje.

U međuvremenu, na našoj strani desilo se zarobljavanje vojnika UNPROFOR-a, vezanje za stubove i ostalo a nakon što ih je Jovica Stanišić oslobodio epilog je bila "protivusluga" u vidu kontingenta iz Srbije, kada su pohvatani i na našu stranu dotjerani, po sistemu "rado ide Srbin u vojnike, dva ga tuku a trojica vuku", ranije pobjegli vojni obveznici.

Naše jedinice su ojačane po brojnom stanju, ali ovi borci, u 99% slučajeva nisu bili od koristi i koristeći razne sisteme a najviše urgencije u vidu novčanih apoena uručenih odgovornim uskoro su se vratili odakle su i došli.

Sava je dobio pravo da bira prvi i na "draftu" izabrao 30 koji su izgledali najotresitije i priključio ih ID četi. Od tih 30 je vrijedio kao borac samo jedan, Dragan Šojić, konobar rodom sa Zelengore, dotjeran sa Zlatibora. U bataljon je otišlo resto a zanimljiva pojava bio je antivojnik Tanasije Bosiljčić, sin narodnog poslanika Ljube Bosiljčića sa Ilidže, koji je nakon oko dva mjeseca ratovanja "iščupan" iz rova i ponovo se uhvatio "majke" Srbije.

Neprijateljski cilj bilo je brdo Gradina, iznad Crne Rijeke. Danima su pripremali akciju, u minskom polju napravili koridor za pristup našoj liniji kroz šumu u blizinu Kundakova groba i obilježili ga vrpcama. U napad su krenuli 28. jula "95.

Krenuli su bez pucanja, ne naročito rano, negdje oko 9 sati, s namjerom da izvrše prepad na rovove i u borbi "prsa u prsa" pokušaju probiti našu liniju. Bila je to neka u p. m. specijalna jedinica, sve nove uniforme, njemačke, slične onim što sad nose OS BiH.

Jedan naš borac ugledao je neprijateljskog vojnika na vratima svoga rova i onako u totalnom transu od uzbuđenja uspio da prvi zapuca i ubije ga. Onda je nastala pucnjava na sve strane. Neprijateljski vojnici bili su ušli između naših rovova, pucali su bočno prema našima. Jedan nedavno pristigli vojnik iz Srbije pokušao je da baci protivtenkovsku ručnu granatu BRK ali ga je blokirala grana drveta i vratila mu minu koja je eksplodirala. Momak je poginuo a bilo je ranjenih, čini mi se četvorica.

Miloš Cvijetić je otpratio ranjenika do saniteta, koji se nalazio oko 300 m iza linije i u povratku naišao na neprijateljske vojnike, koji su u međuvremenu prošli iza naše linije. Upavši u zasjedu Miloš Cvijetić je poginuo. Došlo je do miješanja naših i neprijateljskih vojnika i borbe na veoma maloj udaljenosti. U ovoj borbi poginuo je i Jovo Anđić iz Brgula.

Tada su pristigli borci iz Izviđačko-diverzantske čete i Čete vojne policije, iz sastava Prve romanijske brigade. Zauzeta je formacija u obliku potkovice, odnosno napravljen je klasični "džep" o kojem je prethodno govorio predsjednik Karadžić. Neprijateljski vojnici su ostali na dostignutom položaju, a prirodni ambijent bio je kao amfiteatar, u čijem su podnožju bili neprijateljski vojnici. Ovi sa "tribina" zasuli su one iz "parketa" svim raspoloživim sredstvima a uključeni su i naši minobacači.

Epilog je bio poguban po neprijatelja. Doživio je velike gubitke i teškom mukom su vukli ranjene i poginule. Leševi dvojice neprijateljskih vojnika ostali su neizvučeni a prije večeri neprijatelj se u potpunosti povukao ostvljajući iza sebe krvave tragove kroz šumu od vučenja onesposobljenih.

Nakon ovog okršaja, do našeg povlačenja poslije Dejtona, nije bilo jačih napada na naše linije, koje su u obliku iz novembra 1994. godine dočekale kraj rata.

Nišićka visoravan je odbranjena junačkom borbom njenih sinova kao i časnih srpskih boraca iz Vogošće, Ilijaša, Sarajeva i heroja Romanije iz Pala i Sokoca.
Idi na stranu - |listaj dalje|