fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 21039 - 15.03.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (3)

Između dvije ofanzive


Od sredine avgusta do 5. 11. 1994. godine na naše položaje nije bilo intenzivnijih napada neprijatelja. Bilo je napada tromblonima, povremenog granatiranja a konstantno je od strane neprijatelja dejstvovano po Mačku jer su naši položaji bili kao na dlanu sa okolnih brda.

8. septembra oko 20 časova neprijatelj je pokušao da ubaci diverzantsko-terorističku grupu kroz dolinu, na spoju našeg i VIII bataljona, kod Zubeta. Aktivirali su dvije PROM i došlo je do žešće pucnjave. Ujutro je ustanovljeno da je trava izgažena na tom području od strane 8-10 ljudi.

U našoj neposrednoj okolini bila je u toku ofanziva u smjeru Čemerske planine. Naše jedinice zauzele su Korita 21. avgusta, Mali Jasen 16. septembra, Veliki Jasen 24. septembra, Moševićko brdo 11. oktobra. Linije su znatno pomjerene i skraćene i neprijatelj udaljen od putne komunikacije Nišići - Semizovac.

Neposredno nakon ovoga došle su jedinice za popunu linija, mlada vojska iz sastava Garde iz Kalinovika i iz Zvorničke brigade. Ove jedinice su se pokazale kao slaba prepreka neprijatelju koji je u ofanzivi povratio svoje izgubljene položaje i bilo je pitanje dana kada će napasti naše linije.

Dolazak Zvorničana na liniju kod Lađevića odnio je život jednog našeg borca. Pokazujući teren Zvorničanima ispred linije po povratku na liniju smrtno je stradao naš Vladimir - Vlajko Šepur. Jedan borac Zvorničke brigade, B. Zekanović, otvorio je vatru i ubilo Vlajku i još jednog borca iz svoje brigade.

20. 10. "94. naš bataljon je ušao u sastav Prve romanijske brigade. Ušao je sa nizom problema, prevashodno nepopunjenost linija zbog samovoljnog odsustva. Mačak su držali borci i neborci iz Buljetovine i Hadžića, odakle je "regrutovan" veliki broj švercera koji se nikad nisu vratili na liniju ili su redovno odsustvovali baveći se novim biznisom. Jedan broj boraca je namjerno izbjegavao obaveze protestvujući što nadležni nisu ništa preduzimali da se kazne oni koji ne dolaze na liniju.

Linije su bile u obliku izdužene elipse a mi na njenom vrhu. Lijevo je bio Okruglički bataljon pa borci iz Ilijaša, Vogošće i linija se pružala preko Toljenka, Hadžića, Lađevića, prema Srednjem. Desno borci iz Igmanske brigade, na Popratnim stranama, a nakon njih Sokolački bataljon na području Kundakova groba, Tirića bare, Ravnih Kozlovaca do iznad Bijambarskih pećina, pa Jahorinski od Velike bukve, preko Krivajevića, Malinovice, Jelovca do spoja sa II Romanijskom brigadom kod Jelisića u Ajdanovićima. Ovakav oblik linije u strateškom smislu je bio jako loš i opravdanost je imao jedino zbog zaštite srpskih sela i stanovništva.

Bilo je mnogo pokazatelja koji su govorili da predstoji žestok udar neprijatelja na naše linije. Ipak, nova komanda brigade je odlučila da interventni vod i dobrovoljce uputi na Treskavicu u Jurišni odred. Ukupno 18 naših najboljih boraca izuzeto je iz bataljona sedam dana uoči početka ofanzive neprijatelja, 28. oktobra 1994. godine.

Naš MB 120 mm bio je u kvaru (neispravne nogare) ali se komanda oglušila o sve molbe da se on popravi i takav je dočekao ofanzivu neprijatelja.

Bez najodvažnijih boraca, bez podrške minobacača, unaprijed osuđeni na propast, očekivali smo početak neprijateljske ofanzive. 30. oktobra posjetio nas je Mitropolit Nikolaj Dabrobosanski da nam pruži podršku i ohrabri borce na liniji, koju je obišao od početka do kraja.

3. novembra naš bivši komandant Dragislav Motika - Daca, koji je sada bio operativni oficir u štabu brigade, krenuo je u izviđanje neprijateljskih položaja u šumi Rešetak, između Hadžića i Okruglice. Naišao je na neprijateljske rovove iz kojih je otvorena vatra i on je izgubio život.
Idi na stranu - |listaj dalje|