fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 20736 - 22.02.2009 : Jovo Pejić Sabanci - best (1)

Pakleni avgust '94. - 2. dio


Drugoga dana opet isto sunčano jutro i novi ataci neprijatelja, ovoga puta na tri mjesta istovremeno. Interventni vod podijeljen u dva dijela, članovi komande, svi su na liniji pomagali borcima da odbiju napade. Pomoć artiljerije bila je od presudnog značaja, tako da su ovaj i još dva napada u toku dana odbijeni bez gubitaka.

Onda je neprijatelj izveo taktički manevar koji je umalo bio katastrofalan po nas. Napao je naše bivše položaje iznad Krivajevića i Bijambarskih pećina koje je sada držao Jahorinski bataljon.

Nakon što je neprijatelj uzeo dva rova svi položaji koje su držali Paljani napušteni su i oni su se počeli povlačiti prema Sabancima. Neprijatelj je uzeo sva uzvišenja u Krivajevićima i nije nastavio dalje nego se počeo ukopavati.

Kada je ova vijest stigla do nas nastala je panika među borcima iz Krivajevića, Sabanaka i Duševina. Mnogi od njih imali su malu djecu a svima su bile porodice tamo i insistirali su da se bataljon povuče sa položaja i brani sopstvenu nejač.

Trebalo je munjevito reagovati i komandant Mali je donio odluku: polovina interventnog voda na čelu sa njim i dobrovoljci idu za Krivajeviće. Svi drugi ostaju.

Dobrovoljce su činili mahom borci iz Sabanaka i ekipa je napunila jednu 110-ku i otišla u žurbi, jer se primicala noć.

Zatečeno stanje u Krivajevićima je bilo katastrofalno. Nisu svi Paljani napustili ovo mjesto, bilo ih je ispod propusta, iza brda, kuća... Čekali su razvoj situacije. Dobrovoljci su usput našli dva mitraljeza M84 koje su odbacili paljanski neborci u povlačenju a koji su im kasnije mnogo koristili.

Naš bezbjednjak Kruško ( koji nikada nije "priznao" novu komandu i bio ostao na Nišićima, op. a. ) "slobodni strijelac" svojim golfom pošao je da vidi šta se dešava na Krivajevićima, naišao direktno na nove linije neprijatelja i bio izrešetan iz PAM-a. Iako sa veoma teškim ranama, zahvaljujući dolasku naših boraca iz Ravni koji su ga izvukli i kasnijoj brzoj intervenciji ljekara spašen mu je život.

Zajedno sa komandantom Jahorinskog bataljona, majorom Jakovljevićem, Mali je poveo svoje borce uz brdo pod žestokom vatrom iz muslimanskih rovova. Poznavajući savršeno teren neprijatelju su prišli sa boka i kako je ukopavanje bilo još uvijek u početnoj fazi, nakon otvaranja vatre naših vojnika neprijatelj je počeo bježati. Za sobom su ostavljali lopate, krampove i drugi alat za zemljane radove.

Prije mraka svi naši rovovi su ponovo zauzeti, i to bez gubitaka. Iz Ravni su dezertirala dva naša neborca, oba sa inicijalima M. M. , dok su svi drugi ostali na svojim položajima.

Paljanski borci su kasnije, u decembru "94. i julu "95. pokazali da je ovo bila samo trenutna slabost koja se nikada nije ponovila.

Treći dan avgusta započeo je velikim iznenađenjem. Toljenačka četa iz VIII bataljona (Okruglički) povukla se i nebranjenim ostavila položaje na Srednjem brdu iznad Zubeta. Jednostavno su pokupili svoje stvari i otišli u pravcu svoga sela.

Daleko od toga da se radilo o kukavicama. Većina njih su bili dobri borci, ali opšta situacija u njihovom bataljonu nakon predaje Brgula uslovila je veliki pad morala. Borci su imali svoje porodice koje su naprečac ostale bez igdje ičega. Njihove kuće na Toljenku bile su pod stalnom kanonadom artiljerije iz pravca Vareša, bilo je ranjenih i poginulih i među civilima. Trebalo je naći krov nad glavom. Oni koji se nisu udomili u Vogošći krenuli su dalje, prema Zvorniku, Bijeljini, neki do Prnjavora.

Dodatnu nevolju predstavljala je činjenica da se komanda Okrugličkog bataljona totalno pogubila. Nakon što je u aprilu poginuo veliki borac i vrijedni komandant koji je svuda stizao i koga su svi poštovali i cijenili zbog njegovih vrlina, Novica Topalić, novi komandant Đoko bio je ograničenih sposobnosti i bez ikakvog autoriteta, sušta suprotnost prethodniku.

Lijevo od nas bili su Ilijašani iz radne obaveze pa onda šupljina kojoj niko nije znao kraj.

Prvi napad neprijatelja započeo je na naše položaje oko 9 časova. Žestoki udari izvršeni su na tri mjesta, međusobno udaljena oko 500 m, dva iz I i jedno u II četi. Nakon spremnog odgovora i uz angažovanje interventnog voda odbijeni su napadi. Neprijatelj se povukao na pregrupisavanje.

U 12 ponovo na ista mjesta još žešći udari. Opet su odbijeni nakon oko sat vremena borbe.

Sledeći napad izveden je oko 19 časova i ponovo na iste tri tačke. Ovaj put smo se tukli do mraka a neposredno pred mrak neprijatelj se prebacio na Ilijašane i mladu vojsku iz 65. zaštitnog puka Han Pijesak koja je u međuvremenu došla da popuni rovove Toljenčana, s tim da je i veliki dio Toljenčana vraćen u rovove.

Strogi i autoritativni komandant zaštitnog puka Milomir Savčić držao je svoje vojnike u borbi i oni su odoljeli napadima neprijatelja toga dana.

Četvrtak 4. avgust bio je najžešći od početka ofanzive. Ovoga puta neprijatelj nije dao oka otvoriti, nije se povlačio nego napadao u talasima cijeloga dana. Oko 19 časova krenuli su u totalnu ofanzivu na sve ili ništa na cijeloj našoj i susjednoj liniji tako da ni naša artiljerija nije mogla stići da sve pokrije.

Najžešće je bilo na početku zone odgovornosti II čete gdje su se neprijateljski vojnici ubacili u jedan naš stari napušteni rov ispred linije odakle su ručnim bombama zasuli naše rovove. Kompletan interventni vod je u najbržem mogućem roku stigao na to mjesto i u poslednji čas spasio situaciju. Zasut ručnim bacačima, bombama i mitraljezima neprijatelj se morao povući uz velike gubitke i pod zaštitom mraka.

Dok smo slavili pobjedu došla je vijest da je neprijatelj probio liniju odbrane na Srednjem brdu, odakle su se Toljenčani ponovo povukli. Nakon njih povukli su se i Ilijašani i lijevo od nas je ostala rupa.

Mali je sa interventnim vodom i grupom dobrovoljaca iz I čete zaposjeo šumu između naše linije i Srednjeg brda i zalomio lijevo krilo stvarajući polukružnu odbranu da se neprijatelj ne bi uvukao iza leđa. Neprijatelju nije bilo do avantura nakon pretrpljenih gubitaka toga četvrtka i cijela noć je protekla mirno.
Idi na stranu - |listaj dalje|