fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

sarajevo - 17792 - 01.05.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Istocno Sarajevo - best (0)

Priznaju 200 žrtava!?


Du­šan STO­JA­KO­VIĆ - Večernje novosti
Od stal­nog do­pi­sni­ka: Sa­ra­je­vo


Skoro svi sa­ra­jev­ski me­di­ji po­ku­ša­va­ju da ig­no­ri­šu pi­sa­nje "Slo­bod­ne Bo­sne" o li­kvi­da­ci­ji Sr­ba u glav­nom gra­du Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Gro­mo­gla­snu ti­ši­nu na tre­nu­tak je pre­ki­nu­la Fe­de­ral­na te­levi­zi­ja ko­ja je u emi­si­ji "60 mi­nu­ta" po­no­vo otvo­ri­la ovu te­mu, a re­zul­tat je isti - Bo­šnja­ci ospo­ra­va­ju čak i po­dat­ke Ha­škog tri­bu­na­la da je u Sa­ra­je­vu stra­da­lo 836 Sr­ba.

Emi­si­ja "60 mi­nu­ta" ugo­sti­la je biv­šeg pred­sed­ni­ka Ko­mi­si­je za tra­že­nje nestalih Fe­de­ra­ci­je BiH i vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra Stran­ke de­mo­krat­ske ak­ci­je Amo­ra Ma­šo­vi­ća i nekadašnjeg pot­pred­sed­ni­ka Sa­ve­za lo­go­ra­ša Re­pu­bli­ke Srp­ske, a danas poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH Slav­ka Jo­vi­či­ća - Sla­vu­ja. Mašović je ospo­rio broj žr­ta­va i osla­nja­ju­ći se na po­dat­ke Me­đu­na­rod­nog crvenog kr­sta tvr­di da je u Sa­ra­je­vu li­kvi­di­ra­no naj­vi­še 200 Sr­ba.

Osim ospo­ra­va­nja bro­ja žr­ta­va, Ma­šo­vić se že­sto­ko pro­ti­vi i for­mi­ra­nju Ko­mi­sije za is­tra­ži­va­nje isti­ne o stra­da­nju Sr­ba u Sa­ra­je­vu. On tra­ži da se formira ko­mi­si­ja ko­ja će is­tra­ži­va­ti sud­bi­nu svih gra­đa­na.

Slav­ko Jo­vi­čić je re­kao da Udru­že­nje žr­ta­va iz Re­pu­bli­ke Srp­ske tra­že for­mi­ra­nje ko­mi­si­je baš pre­ma is­ku­stvi­ma Bo­šnja­ka:

 • Vi ste, go­spo­di­ne Ma­šo­vi­ću, tra­ži­li da se u Sre­bre­ni­ci žr­tve pre­bro­ja­va­ju pre­ma et­nič­koj pri­pad­no­sti s na­me­rom da ig­no­ri­še­te vi­še od tri i po hi­lja­de srp­skih žr­ta­va u ovom gra­du i oko­li­ni - re­kao je Jo­vi­čić. - Sa­da pre­ma istom pra­vi­lu tre­ba da se for­mi­ra ko­mi­si­ja za stra­da­nje Sr­ba u Sa­ra­je­vu. Na­rav­no da je po­treb­no is­tra­ži­ti sva­ki po­je­di­nač­ni zlo­čin i ka­zni­ti sva­kog po­či­ni­o­ca i na­lo­go­dav­ca bi­lo ko­jeg zlo­či­na. Na kra­ju, Jo­vi­čić je po­ru­čio Ma­šo­vi­ću da je u inte­re­su Bo­šnja­ka da se isti­na o stra­da­nju Sr­ba u Sa­ra­je­vu is­pi­ta:

  Ako su tač­ni va­ši po­da­ci da je u Sa­ra­je­vu ubi­je­no 200 Sr­ba, on­da će ko­mi­si­ja to da po­tvr­di i za­u­vek za­tvo­ri ovu pri­ču.

  Ma­šo­vić ni­je od­re­a­go­vao na ovu po­nu­du, a Jo­vi­čić je ju­če za "No­vo­sti" iz­ja­vio da ne že­li da spe­ku­li­še sa bro­jem žr­ta­va. Ipak, po­tvr­dio da se po­da­ci udruženja žr­ta­va po­du­da­ra­ju sa po­da­ci­ma Srp­skog gra­đe­vin­skog ve­ća iz Sa­ra­je­va:

 • "I na­ši po­da­ci su pri­bli­žni po­da­ci­ma ko­je je svo­je­vre­me­no iz­neo pred­sed­nik SGV Mir­ko Pe­ja­no­vić da je u Sa­ra­je­vu stra­da­lo vi­še od tri hi­lja­de Sr­ba" - ka­že Jo­vi­čić.

  Iako me­di­ji u Fe­de­ra­ci­ji BiH po­ku­ša­va­ju da ig­no­ri­šu pri­ču o li­kvi­da­ci­ja­ma sarajev­skih Sr­ba - tekst "Slo­bod­ne Bo­sne" i šo­kant­ne fo­to­gra­fi­je žr­ta­va pokrenuo je sa mr­tve tač­ke ovu te­mu. Za po­ro­di­ce žr­ta­va pro­bu­đe­na je na­da da će isti­na i prav­da i po­sle 15 go­di­na sti­ći.

  EKS­HU­MA­CI­JE

  SLAV­KO Jo­vi­čić - Sla­vuj ot­kri­va za "No­vo­sti" za­ni­mljiv po­da­tak da je od 264 eks­hu­mi­ra­na te­la sa­ra­jev­skih Sr­ba sa gro­blja "Lav" čak 65 od­sto lju­di či­ji ne­sta­nak ni­ko ni­je pri­ja­vio. To, na­ža­lost, ot­kri­va da su kom­plet­ne po­ro­di­ce li­kvi­di­ra­ne i da ni­ko ni­je imao da pri­ja­vi nji­hov ne­sta­nak.
 • Idi na stranu - |listaj dalje|