fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

zepa - 103181 - 13.02.2019 : Nomad Srbija - best (0)

Presretnuti razgovori (2)


Republika Bosna i Hercegovina ODBRANA REPUBLIKE
GENERALŠTAB ARMIJE VOJNA TAJNA
STAB ARMIJE STROGO POVJERLjIVO
Broj: 1-1/126-1
Kakanj, 18. 01. 1993. godine

1. Z. bbr.
n/r puk. Palić Avde

Naređenje dostavlja

Odmah obezbjedite prihvat helikoptera na dogovorenom mjestu
(loženje vatre, obezbjeđenje šireg rejona heliodroma). Ova naznačena pošiljka će se dovući helikopterom u dvije ture a rasporediti po sljedećem:

--SrebrenicaŽepa
1. metak 7,6239 127400. kom 100.000 27400
2. metak 7,62x 54 19360. kom 15 000 4360
3. tromboloni (KRTM) 46. kom 35 11
4. trenutna tromblonska mina 50. kom 35 11
5. bomba ručna 100. kom 80 20
6. RPG-7, laser sa optikom 5. kom 4 1
7. raketa RPG-7 60. kom 44 16
8. lanser 107 mm 2. kom 1 1
9. mina sa RB 60. kom 44 16
10. Lanser TF-8 "Crv. Strijela" 1. kom 1 kom
11. raketa za lanser 107mm 40. kom 28 12
12. upaljač za rakete 107mm 40. kom 28 12
13. raketa sa TF-8 8. kom 8 kom
14. snajperka puška 12,7 sa opt. 1. kom 1 -
15. 12,7mm metak za snajper 550. kom 400 150
16. RV Motorola GP-300V (komp.) 15. kom 15 -
17. RV Motorola GP-300U (komp.)15. kom 15 -
18. rez. baterija za GP-300 30. kom 30 -
19. grupni punjač za GP-300 2. kom 2 -
20. Aspirator 1. kom - 1
21. Abdominalni set 1. kom - 1
22. Traumatološki set 1 kom 1
23. Doboši veliki 4 kom 4
24. Mantili hirurški 4 kom 4
25. Komprese za grariranje
26. Soli 300 200 100
27. Cigareta 10. kart 7 kar. 3. kar
28. NGM-nitro. glic. metra 100. kom 100


Sve je spremno. Ako se ovo ne realizuje noćas čekajte do daljnjeg ili dok vam se ne javim. Čuvajte tajnost od svih, a posebno od UNPROFOR-a. Frekvencija na kojoj će raditi pilot i oficir za navođenje je Kanal 6S, a ovom turom u povratku pošaljite V/O (vojne obveznike) koje smo naveli u aktu za obuku u NC Bjelave, ODMAH MI POTVRDI SPREMNOST ZA OVO, ČEKAM.


AN/SF NAČELNIK ŠTABA brigadni general Enver Hadžihasanović

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA ODBRANA REPUBLIKE
ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE VOJNA TAJNA
1. ŽEPSKA LAKA BRIGADA STROGO POVJERLjIVO
Broj: 08-20-44/95
Žepa, 18. 01. 1995. g.

URGENT

GENERALŠTAB ARMIJE
ŠTAB ARMIJE KAKANj
n/r brigadni general Enver Hadžihasanović

Veza vas broj: 1-1/126-1 od 18. 01. 1995. g.

Sve je spremno, od 21:00 sati noćas biće upaljene vatre.

KOMANDANT pukovnik Avdo Palić


ARMIJA REPUBLIKE BiH ODBRANA REPUBLIKE
KOMANDA 28. DIVIZIJE VOJNA TAJNA
Str. pov. broj:01-150/95 STROGO POVJERLJIVO
Srebrenica, 29. 06. 1995. godine
Obavještenje, dostavlja. - KOMANDI 2. KORPUSA TUZLA
T U Z L A
KOMANDI 285. IBLbr. ŽEPA
Ž E P A
Borbenim izvještajem Komande 285. IBLbr. str. pov. broj:08-21-244/95 od 28. 06. 1995. godine, adresiran na Komandu 2. korpusa A R BiH i 28. divizije KoV, obavješteni smo o borbenim rezultatima diverzantskih akcija snaga 28. divizije KoV izvedenih u rejonima kako je to pomenutim izvještajem rečeno.

Komanda 28. divizije KoV nije zadovoljna načinom pisanja predmetnog borbenog izvještaja iz razloga što je napisan tako da se može izvesti osnovan zaključak da su diverzantske akcije izvedene isključivo od strane pripadnika 285. IBLbr. Smatramo da je ovakav način izvještavanja viših Komandi nekorektan i neobjektivan i da izaziva opravdano nezadovoljstvo Komande 28. divizije i ostalog njenog vojničkog sastava a pogotovo jedinica i pripadnika koji su u tim akcijama učestvovali sa pripadnicima 285. IBLbr. Naime, predmetna diverzantske akcije izvedene su na agresorske ciljeve po Naredbi zastupnika k-danta 28. Divizije KoV str. pov. broj: 01-127/95 od 20. 06. 1995. godine u cilju odvraćanja četnika od Sarajevskog ratišta i vezivanja dijela njegovih snaga za z/o 28. divizije KoV. Radi što kvalitetnijeg planiranja i uspješnog izvođenja diverzija u Komadni 285. IBLbr. uputio sam PK za obavjesstajne poslove 28. Divizije i komandante 280. i 281. IBLbr. Istom Naredbom određen je sastav DIG naših snaga a njega su ccinili cjelokupni izvidjaccko-diverzantski
vodovi 280. IBLbr. , 281. IBLbe. , 284. IBLbr. , izvidjačko-diverzantska desetina 28. BB i desetina iz DICC-e-prisstabska jedinica. Istina je da je iz sastava 285. IBLbr. u ovim akcijama uccestvovala grupa vojnika jačine od jedne LPCC. Od pripadnika pomenutih taktičkih jedinica formirane su manje DIG i
upućene u više pravaca na PZT radi izvođenja prepadnih borbenih dejstava na agresorske ciljeve cciju su Vam rezulatati poznati. CCini nam se da je Komanda 285. IBLbr. svoj borbeni izvjesstaj namjerno konceptirala tako da se kod predpostavljene Komande stekne dojam da je sam njen vojnički sastav izvodio ova borbena dejstva radi pripisi-vanja zasluga isključivo toj brigadi. Prema ovakvvom načinu pisanja izvještaja mi smo naprijed izrazili svoj stav ostajući pri konstataciji da to nije pošteno ponajprije prema vojnicima koji su iz sastava drugih jedinica a učestvovali su u akcijama. O prednjem Vas obavjesstavamo radi objektivnog informisanja nadajući se da će Komanda 285. IBLbr. iz predmetnog izvući odgovarajuće pouke i ubuduće se ponaćati u skladu sa duhom Armije R BiH i svoje izvještaje pisati fer i korektno ne umanjujući ničije zasluge.
AM/SSZ
Zastupa k-danta
Načelnik štabaž
m a j o r
Ramiz Bećirović

ARMIJA REPUBLIKE BiH ODBRANA REPUBLIKE
KOMANDA 2. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 02/8-01-1142 STROGO POVJERLJIVO
Tuzla, 10. 07. 95. god.
U R G E N T
Podaci dobijeni RI ,
dostavlja. - KOMANDA 28. divizije
n/r obavještajnom organu
PK za bezbjednost u GSS tzv. VRS je upoznao gen. Nikolaja sa svojim primljenim izvještajem o nepostojanju konflikata između predstvnika UNPROFOR-a, tzv. VRS i muslimanskog civilnog stanovnisstva. Prema lažnim podacima gen. Tolimira koje servira gen. Nikolaju, tzv. VRS ima problema na jugu enklave sa A RBiH koja želi da spoji Žepu i Srebrenicu zbog čega je preduzela ofanzivne akcije u tom pogledu a koje je navodno tzv. VRS spriječila. Isti optužuje n/s da koriste teško naoružanje koje nisu u potpunosti predale kao i da koristi 6 oklopnih transportera koje su oduzeli od pripadnika UNPROFOR-a.

Izvjesni Mekenzi agresorski starješina koji učestvuje u ofanzivi na Srebrenicu je u 17:50 otišao na drugu lokaciju po naredjenju kap. Dašića. Četnici smatraju da postoji mogućnost da naši mediji puštaju snimke od 1993. god. Pravac napada dolinom Jadra prema četničkim podacima ide dobro a cilj je da izađu "gore desno uz Jadar" da bi pomjerile n/s koliko mogu prema gradu. Navodno trenutni cilj nije ulazak u Srebrenicu a ukoliko se ukaže prilika mogu i to. Četnički podaci govore da Srebrenica nema veze sa Tuzlom sem radio-veze koje agresorski PEB ometa. ROmSt agresorskog PEB-a se žali da se RSt iz Žepe uopšte ne javljaju. U akciji zauzimanja punkta UN-a učestvovala je i jedinica "VUKOVI sa DRINE" pod vodstvom kap. Legende.
Registrovane RMr agresora u opsegu 30-70 MHz i 130-170 MHz u z/o 28. dKoV:

RUP-12 kan. 406 U: KONAK-1, -3, BAGAT, GALIJA, IRAC, PIROT, MAKS, LEGENDA, BADEM, REKS, KOREJA, ŠARAC,
KONAK-1 zis
KONAK-3 top
GALIJA artiljerija

Napomena: Ove jedinice su 08. 07. 95. god. zauzele punkt UN-a
FQ: 153. 775 U:ČIČIN, JEŽ, ORAO, SOKO, (artiljerija)
KAN. 305 , KAN. 210 U: LUTALICA, BORAC-1, POSKOK, KOSOVO,
MALINA, MEKENZI
Mekenzi Š- starješina (pretpostavljeni mu kap. Dašić) BORAC lično je moguće da je kap. Dašić

FQ:149. 750 U:MOSTAR, CEZAR, VUK
KAN. 213 U:VAREŠ, KOSOVO

OOP
PK za ObP 2. korpusa
dr Esad Hadžić
Idi na stranu - |listaj dalje|