fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

zepa - 103173 - 08.02.2019 : Nomad Srbija - best (1)

Presretnuti razgovori tkz. ABiH


Presretnuti razgovori Srebrenica-Žepa

Republika Bosna i Hercegovina ODBRANA REPUBLIKE
Stab vrhovne komande OS R BiH VOJNA TAJNA
KM Kakanj STROGO POVERLjIVO
Str. pov. broj: 02-1/1504-1
Kakanj, 28. 11. 1994. godine

Odgovor na dopis broj:
130-01-SP/94 od 27. 11. 1994.

(na ruke Nasera Orića brigadira)
preko KM 1. žepačke brigade

Vama je vrlo dobro poznato da je ovo prvi put da smo uvezali bilo kakve konce i da želimo vojnički stvarati preduslove za uspješnu deblokadu Srebrenice i Žepe. Izvršili smo razmjenu podataka o ciljevima i načinu realizacije operacije i to je jako dobro. Istinu za volju, vrijeme nam ne ide na ruku ali snalazit ćemo se. Iz predloženog plana vašeg odgovora o mogućnosti realizacije istog potrebno je uraditi i naći rješenje za prostore Cerske i Kamenice (Prva i Druga borbena grupa) što na terenu praktično radimo ja, K-dant 2. K (komandant Drugog korpusa), K-dant Og-6 (komandant Operativne grupe 6) i K-dant 1. podrinjske muslimanske br. Ja i danas u vezi sa tim idem na teren. Tvoja osnovna zamisao je u potpunosti prihvatljiva zajedno sa K. dantom ž1. žepačke brigade i u vezi sa tim vršite pripreme. Lično sam i životno zainteresovan da učinim i činiću i dalje sve što mogu za ovu čim na terenu uvezemo ostale detalje. Kale i Ziko ne smiju odlagati stvari pa ako se slažeš da njihove dogovore rješavamo naređenjima pa da znamo ko izvršava precizno. Vrlo dobro znate za sva dešavanja u Bihaću i za taj prostor se vrlo intezivno radilo ovih dana. Upotreba helikoptera je potpuno sada rizična. Cjenim da ćemo provaliti u ovom momentu sami sebe ako to sad učinimo. I ako učinimo, lokacija mora biti van slobodnih prostora Žepe i Srebrenice o čemu ćemo vam javiti. Uvažite i to da će vremenski uslovi diktirati ovaj zadatak. Što se tiče humanitarne pomoći vidite da se što češće oglašavaju ljudi iz politike i organa vlasti na radiju i televiziji. Situacija sa UNPROFOR-om se u potpunosti usložila i ovi su nemoćni da izvršavaju humanitarne zadatke. Čim se vratim sa terena i ako mi uslovi dozvole javit ću se odmah i sa terena i dati slijedeće informacije i upute. Molio bih kada pišete ako je moguće razdvojite u informacijama vojničke od drugih stvari. Maksuz selam i čujemo se akobogda brzo i slijede detaljniji podaci oko zajedničkog zadatka.

Zamjenik komandanta ujedno načelnik SVK
brigadni general Enver Hadžihasanović


Republika Bosna i Hercegovina ODBRANA REPUBLIKE
Štab vrhovne komande OS R BiH VOJNA TAJNA
KM KAKANj STROGO POVJERLjIVO
Str. pov. broj: 02-1/1514-1
Kakanj, 01. 12. 1994. godine

Odgovor
1. žepačka brigada (n/r Palica A. )
(n/r Orića N. )

Veza: Vas akt broj: 130-01-SL/94 od 27. 11. 1994. godine

- Vas prijedlog se usvaja.

Dana 02. 12. do 15:00 časova čeka ko prije dođe. Od momenta dolaska vrijeme čekanja je 24 sata.
- uputiti 40 ljudi koji će preuzeti sredstva. Pored toga pošaljite još bar 30 ljudi koji će se sa našom ekipom vratiti kod nas i opremiti, a nazad i oni mogu ponijeti dosta TMS. Realizaciji zadatka pristupiti krajnje ozbiljno sa svih aspekata, a posebno bezbjednosti i zaštiti života ljudi. Po drugim pitanjima bićete naknadno obavješteni.

- ODZIV: LED
- LOZINKA: LEMEĆ

ADZ/AK Zamjenik komandanta ujedno načelnik SVK
brigadni general Enver Hadžihasanović

3.

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA ODBRANA REPUBLIKE
ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE VOJNA TAJNA
1. ŽEPSKA LAKA BRIGADA STROGO POVJERLjIVO
BROJ 180-73/94
DATUM, 12. 12. 1994.

SVK KAKANj NAČELNIKU ŠTABA BRIGADNI GENERAL ENVER HADžIHASANOVIĆ

VECERAS OKO 20. 00 SATI POČEO JE ŽESTOK ARTILjERIJSKI NAPAD NA ŽEPU. NAPAD I DALjE TRAJE. SELA PURTIĆI I ČAVČIĆI SU NAPUSTILI SVOJE KUĆE ZBOG JAKOG GRANATIRANjA. DOSAD JE PALO OKO 500 (PESTO) GRANATA. UNPROFOR NIŠTA NE PREDUZIMA.

KOMANDANT pukovnik AVDO PALIĆ

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA ODBRANA REPUBLIKE
ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE VOJNA TAJNA
1. ŽEPSKA LAHKA BRIGADA STROGO POVJERLjIVO
BROJ: 180-78/94
DATUM, 13. 12. 1994.

URGENT

SVK OS R BiH
KM KAKANj
n/o zamjeniku k-danta ujedno nacelniku SVK
brigadni general ENVER HADžIHASANOVIĆ

k-di 8-OG SREBRENICA
n/r komandanta
brigadir NASER ORIĆ

Pješadijske četničke snage držimo pod stalnim nadzorom, duž čitave zone odgovornosti. Vatreni položaj Vrtače - Stoborani - Ruišta mogu kratko osujetiti ubačenim diverzantskim grupama. Cijeneći sve napore SVK Armije R BiH o planiranim dejstvima što konkretno možete predložiti ako bi nasilno uzeli predato oružje UNPROFOR-u i krenuli u odsudnu bitku. Ako neće biti tih aktivnosti od vas ja moram koristiti svaku šansu da bi sa manjim ubačenim grupama nanosio što jači udar posebno u pravcu Sokolca i Han-Pijeska. UNPROFOR odnosno ukrajinska četa jos metka nije ispalila u cilju odbrane civilnog stanovništva Žepe. Njen komandir ništa konkretno ne preduzima već samo slijepo izvršava naredbe komandanta ukrajinskog bataljona iz Sarajeva. Da li čekati dalje aktivnosti posmatrača UN i da li raspolažete sa kakvim informacijama u vezi sa nastalom situacijom i tražim kraće upute.

KOMANDANT pukovnik Avdo Palić

Republika Bosna i Hercegovina ODBRANA REPUBLIKE
Štab vrhovne komande OS R BiH VOJNA TAJNA
KM KAKANj STROGO POVJERLjIVO
Str. pov. broj: 02-1/1597-1
Kakanj, 13. 12. 1994. godine

Orgаnizacija preventivnih mjera odbrane, naređenje
1. žepačka brigada


Pozitivni i negativni primjeri ratovanja na BH prostorima uče nas da moramo biti svjesni činjenice "ko želi da se brani" - odbranće se. Vi ste to na najbolji način potvrdili na vašem primjeru odbrane. Taktika i jeste vještina ratovanja. Ima lošijih i boljih rješenja, ali nema bezizlazne situacije. U vezi s tim, a u cilju pronalaženja u novonastaloj situaciji najpovoljnijeg rješenja odbrane stanovništva i slobodne teritorije.

N a r e đ u j e m

1. Procjeniti novonastalu situaciju što realnije, izraziti težište odbrane rejona i pravaca i precizirati zadatke za svaki pravac ili objekat posebno.

2. Posebno se angažovati na organizaciji višekatnog sistema vatre, sistema zaprečavanja i utvrđivanja, u skladu sa raspoloživim snagama i sredstvima. VP (vatrene položaje) artiljerije i drugih sredstava utvrditi u stepenu koji posluži-borcu garantuje potpunu sigurnost od dejstva sa zemlje i granatiranja bilo koje vrste.

3. Sve pravce moguće upotrebe tehnike zapriječiti priručnim sredstvima i pripremiti više mjesta za rušenje objekata. Zaprečavanje jednog pravca vršiti po dubini na više mjesta. U sistemu zaprečavanja uključiti i moguća mjesta za spuštanje helikopterskih desanata.

4. Na izabrane pravce odbrane izvršiti razmjestaj - eseoniranje rezervi hrane i lijekova i obezbjediti potrebne uslove za čuvanje istih.

5. Moguće osjeke za forsiranje rijeke Drine (jezera) zapriječiti MES, a u nedostatku istih priručnim sredstvima.

6. Za svaku odbranu pravca ili objekta imati i rezervnu varijantu ili po potrebi i više varijanti.

7. U slučaju napada na stanovništvo i naseljena mjesta predvidjeti mjesta za sklanjanje građana i upoznati ih u vezi s tim, a ista zaštititi priručnim sredstvima od dejstva projektila manjih kalibara i gelera granata.

8. Jedinici UNPROFOR-a dati zadatak da u slučaju NAPADA MORA da Vas brani. Izlazak-napuštanje Žepe od strane UN snaga NE SMIJETE dozvoliti. Sva sredstva za odbranu moraju Vam biti na raspolaganju.

9. Radimo na načinu ubacivanja UBS u čemu ćete biti naknadno obavješteni.

Zaštitite centar veze i ne dozvolite ulaz nepozvanim licima, kao i dokumenta koja dobijate paket vezom. Radio veze što manje upotrebljavajte. Tim putem vam otiče najviše podataka. Kako vas slušaju četnici tako i mi čujemo. Koristite razgovornike i često ih mjenjajte jer se isti brzo provale.

Selam.

ADZ/AK ZAMJENIK KOMANDANTA UJEDNO NAČELNIK SVK
brigadni general Enver HadžihasanovićREPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA ODBRANA REPUBLIKE
1. ŽEPSKA LAHKA BRIGADA VOJNA TAJNA
BROJ: 180-93/94 STROGO POVERLjIVO
15. 12. 1994. g.

SVK KM KAKANj
n/r brig. gen.
ENVERA HADžIHASANOVIĆA

Veza Vaš broj str. pov. 02-1/169-1 od 13. 12. 1994. g.

Na osnovu Vašeg telegrama str. pov. gore navedeni broj, izvještavamo
Vas o slijedećem:
1) Izvedene su dvije diverzantske akcije u rejonu Laze-Mislovo. Akcije su izvedene 12. 12. 1994. g.

2) Nismo imali gubitaka niti bilo kakvih povreda u ovim diverzijama. Na strani cetnika bilo je 5 poginulih, od toga jedan oficir.

AP/AG KOMANDANT pukovnik AVDO PALIĆ

Idi na stranu - |listaj dalje|