fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

deblokada - 100333 - 29.04.2017 : Vogošćanin Pravi VogoŠ'a - best (2)

RE: Srpski specijalci


Moram da na Razvigorov tekst dodam da je muslimanska analiza prilično tačna, i da smo baš tim brzim intervencijama sa manjim jedinicam blokirali i povratili izgubljenje teritorije.

Ono što u Razvigoromvom tekstu nedostaje, to su jedinice koje su u sadejstvi sa srpskim specijalcima vratili izgubljene teritorije, a neke teritorije su vraćene i bez učešća srpskih specijalaca.

Tako da se zna da je:

1. ČVP 3. sarajevske brigade, to jest da su borbeni vodi i saobračajni vod sa oko 30 ljudi u sadejstvu sa 9-tim odredom sa Ilidže, povratili putnu komunikaciju Semizovac-Srednje i neprijatelja potisnuli na polazni položaj.

2. Borbeni vod ČVP u sadejstvu sa Peninim izviđačima, tj. sa Regom komandirom i jednim izviđačkim odjeljenjem zaustavili daljnji prodor neprijateljskih snaga na brdu Lipa, formirali borbeni džep i držali taj dio linije pod kontrolom do početka operacije za povratak linije.

3. Mladi vojnici koji su tek pristigli sa redovnog služenja vojnog roka, bez ratnog iskustva, ali pod komandom iskusnog ratnika Dragana Šorka, u sadejstvu sa Jahorinskim odredom tj. sa Lunom i njegovim momcima, povratili kompletno brdo Lipu.

4. Borbeni vod ČVP u sadejstvu sa Fočanskim odredom, tj. sa komandirom pod nadimkom Žuti, zaustavili prodor neprijatelje na Stomorinama.

5. Borbeni vod ČVP u sadejstvu sa jurišnim vodom Blagovačkog bataljona tj. sa Vitkovom ekipom, zaustavio prodor na Velkom Jasenu i povratio ga u naš posjed.

6. Vogošćanski bataljon zaustavio prodor nepijatelja na Žuči, tj. njihov tadašnji komandant Nenad Radovan zajedno sa bezbjednjakom Tešom, brzom intervencijom povratio igubljenu kotu 830 u naš pšosjed.

Sve ove jedinice su dale svoj puni doprinos u neprijateljskoj ofanzivi da se linije održe a borci na linijama dobiju još veći moral da se odupru trostruko jačem neprijatelju.
Idi na stranu - |listaj dalje|