fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

1kk - 97131 - 16.09.2016 : Kartum7193 Banja Luka - best (0)

Monografija 1bvp 1KK (2)


Isjecak iz ratnog dnevnika -nastavak

U toku večeri , 1bVP je dobio zadatak za dalji napad sa linije: desno s. Čardak, lijevo Živkovo Polje, na pravcu s. Čardak-ekonomija Filomena- željeznička stanica u selu Tarevac- desna obala rijeke Bosne. Napad je počeo 27. 06.1992. godine u 05:00 h nakon čega se stiglo, bez značajnijeg otpora neprijatelja, do upravne zgrade ekonomije Filomena gdje je pružen značajniji otpor. Isti je slomljen, a neprijatelj je nastavio sa povlačenjem prelaskom komunikacije Modriča- Šamac. Željeznička stanica u s. Tarevac oslobođena je oko 17:00h, a na desnu obalu rijeke Bosne izašlo se oko 18:30 h čime je izvršen dobijeni zadatak.

U toku noći dobijen je sledeći zadatak, produžavanje napada pravcem Modriča- s. Garevac- s. Bosanski Miloševac. Dvadeset osmog juna 1992. godine napad je produžen dobijenim pravcem. Neprijatelj je pružio otpor u s. Tarevac i s. Garevac. Angažovanjem voda tenkova i jedne prage otpor je slomljen, a neprijatelj je gonjen ka s. Bosanski Miloševac. Na desnu obalu rijeke Bosne stiglo se oko 17:00 časova gdje su zaposjednuti položaji za odbranu.

Oko 22:00h iza naših leđa čula se pucnjava nepoznatog prijekla. U cilju rasvjetljavanja novonastale situacije u pravcu pucnjave upućen je 1/1 cVP i jedan BOV M86 sa zadatkom izviđanja. Komandir je izvjestio da vatra potiče od pripadnika TO Bosanski Miloševac. Isti su prihvaćeni i raspoređeni na našem desnom krilu prema gradu Šamac. Oslobađanjem s. Tarevac, s. Garevac, s. Bosanski Miloševac OTVOREN je ASFALTNI PUT za koridor. Jedinica je ostala na dostignutoj liniji do 01. 07. 1992. godine, kada ju je smijenila brigada iz Prnjavora.

U ovoj akciji 1. bVP je imao 3 ranjena vojnika. Dana 10.09.1992. godine na VMA Beograd, od zadobijenih rana preminuo je vojnik C. D.

Poslije završetka ove akcije veći dio 1. bVP je vraćen u garnizon Banjaluka na odmor, a manji dio bataljona je ostao u s. Živkovo Polje da izvršava vojno-policijske zadatke.
Idi na stranu - |listaj dalje|