fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ozren - 104783 - 22.12.2020 : Mili delija Doboj - best (0)

Vozućki džep, 10. 9. 1995. godine


Postovani Amire,

Svaka cast na korektnom komementaru, kao i "normalnom" komentarisanju. Ja nisam učesnik rata, ali čitam mnogo knjiga i dokumenata kako domaćih tako i stranih o događajima 90-tih na prostoru bivše Juge.

Odmah da ti odgovorim, taj podatak o jedinicama i brojnom stanju 2. korpusa iz Tuzle koje su učestvovale u operaciji "Uragan-95" koji sam napisao našao sam u dokumentu "Operativno taktička analiza "Oslobađanje Vozuće i Ozrena" ("Uragan-95")" koji je uradila komanda 2. korpusa Vojske Federacije BiH decembra 1999. godine. U njemu piše da su u operaciji "Uragan-95" na glavnom pravcu napada učestvovale: 21. i 22. divizija KoV sa oslobodilačkim jedinicama (vjerovatno se misli na oslobodilačke brigade, jer je svaka divizija imala po jednu "oslobodilačku" brigadu), 4 tenka (u svakoj diviziji po 2 tenka) iz sastava 2. oklopnog bataljona, i artiljerijskim oruđima za vatrenu podršku (ne piše koliko oruđa). Pravac napada 21. dKoV od Dugog brda do tt. 433 pravcem: s. Podostrići-s. Mrahorovići-Husića brdo). Kada se pogleda na karti rejon 21. dKoV vidi se da je pravac napada širine oko 2-3 km. Pravac napada 22. dKoV od tt 433-Papratnica-k. 470 (Pistala) pravcem: Solila-Papratnica-Greben-Brezik. Takođe, ako se pogleda na karti vidi se da je pravac napada širine 3-4 km.

Na pomoćnom pravcu napada napadala je 25. dKoV sa oslobodilačkim jedinicama, ojačana sa 2 tenka takođe iz 2. okb i artiljerijskim oruđima za vatrenu podršku, kao i pridodata 120. laka brigada "Crni labudovi" GS ARBiH. Pravac napada od Gradica do Glavice (tt. 610) pravcem: Tripića vis (tt. 743)-s. Zobici-Klupe-Kablovac (tt. 7629). Ako se pogleda na karti vidi se da je pravac napada širine 1-2 km. Ja zaključujem da su ove tri divizije napadale front širine 6-8 km. Vatrenu podršku davala im je Korpusna artiljerijska grupa (KAG-2) sastava: haubički vod 122 mm, haubički vod 155 mm, haubičko odjeljenje 105 mm i laki raketni vod 107 mm. Dodajmo ovome i vatrenu podršku koju su imale navedene divizije kao i brigade (Brag) u divizijama.

A još dodajmo i to da je pakistanski bataljon UN snaga ustupio 2. korpusu za navedenu operaciju radar za otkrivanje i ometanje artiljerije (u predmetu gen. Rasim Delić ima taj dokument iz 2. korpusa), vidimo se kolika je bila vaša nadmoć u artiljeriji.

U rezervi je bila 24. dKoV i četa "Balte" iz 2. bataljona vojne policije u rejonu Banović Sela i s. Trestenica.

U gore navedenoj analizi piše da je u borbenom ešalonu učestvovalo 5100 boraca 2. korpusa, plus 800 u neborbenom što iznosi 5900 boraca. Takođe, ovdje nisu dodate posadne brigade i 9. podrinjska muslimanska brigada, što ukupno iznosi 7900 boraca na gore navedenoj širini linije (6-8 km).

Iz gore navedene analize 2. korpusa vidi se da je glavni cilj operacije "Uragan-95" bio širi rejon s. Lozna i presjecanje putne komunikacije Vozuće i Ozrena (stavljanje Vozuće u okruženje) i spajanje sa 3. korpusom iz Zenice u rejonu Pejanovića (Prokop).

Navedenu zonu branile su: Brijesnička četa (nekog bataljona) 2. ozrenske lpbr i 3. /4. ozrenska lpbr. Iz razgovora sa našim borcima koji su bili u navedenim jedinicama VRS dio linije od mosta u Loznoj prema Dugom brdu držala je navedena četa (1-2 km) sa nekih 60 ljudi u smjeni. Rečeno im je par dana pred 10. 9. 1995. g. da se zbog manjka ljudstva gase rovovi na mostu u Loznoj i tako se povećava međuprostor između njih i 4. ozrenske lpbr. Upravo tu su vaše jedinice probile liniju i ušle u Aljkoviće (Seona). Navedeni bataljon 4. ozrenske lpbr je dana 28. 8. 1995. godine imao PS 238 boraca, a na liniji na licu 112 boraca (na nekih 8-10 km). Njihov udarni bataljon je imao PS 55 boraca, a na licu 38 boraca.

Sagledavajući sve navedeno, jedinice VRS u "Vozućkom džepu" su se dobro i junački držale kako su imale veliku zonu odgovornosti, a malobrojno stanje ljudstva.
Idi na stranu - |listaj dalje|