fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

sarajevo - 17792 - 01.05.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Istocno Sarajevo - best (0)

Priznaju 200 žrtava!?


Du­šan STO­JA­KO­VIĆ - Večernje novosti
Od stal­nog do­pi­sni­ka: Sa­ra­je­vo


Skoro svi sa­ra­jev­ski me­di­ji po­ku­ša­va­ju da ig­no­ri­šu pi­sa­nje "Slo­bod­ne Bo­sne" o li­kvi­da­ci­ji Sr­ba u glav­nom gra­du Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Gro­mo­gla­snu ti­ši­nu na tre­nu­tak je pre­ki­nu­la Fe­de­ral­na te­levi­zi­ja ko­ja je u emi­si­ji "60 mi­nu­ta" po­no­vo otvo­ri­la ovu te­mu, a re­zul­tat je isti - Bo­šnja­ci ospo­ra­va­ju čak i po­dat­ke Ha­škog tri­bu­na­la da je u Sa­ra­je­vu stra­da­lo 836 Sr­ba.

Emi­si­ja "60 mi­nu­ta" ugo­sti­la je biv­šeg pred­sed­ni­ka Ko­mi­si­je za tra­že­nje nestalih Fe­de­ra­ci­je BiH i vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra Stran­ke de­mo­krat­ske ak­ci­je Amo­ra Ma­šo­vi­ća i nekadašnjeg pot­pred­sed­ni­ka Sa­ve­za lo­go­ra­ša Re­pu­bli­ke Srp­ske, a danas poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH Slav­ka Jo­vi­či­ća - Sla­vu­ja. Mašović je ospo­rio broj žr­ta­va i osla­nja­ju­ći se na po­dat­ke Me­đu­na­rod­nog crvenog kr­sta tvr­di da je u Sa­ra­je­vu li­kvi­di­ra­no naj­vi­še 200 Sr­ba.

Osim ospo­ra­va­nja bro­ja žr­ta­va, Ma­šo­vić se že­sto­ko pro­ti­vi i for­mi­ra­nju Ko­mi­sije za is­tra­ži­va­nje isti­ne o stra­da­nju Sr­ba u Sa­ra­je­vu. On tra­ži da se formira ko­mi­si­ja ko­ja će is­tra­ži­va­ti sud­bi­nu svih gra­đa­na.

Slav­ko Jo­vi­čić je re­kao da Udru­že­nje žr­ta­va iz Re­pu­bli­ke Srp­ske tra­že for­mi­ra­nje ko­mi­si­je baš pre­ma is­ku­stvi­ma Bo­šnja­ka:

 • Vi ste, go­spo­di­ne Ma­šo­vi­ću, tra­ži­li da se u Sre­bre­ni­ci žr­tve pre­bro­ja­va­ju pre­ma et­nič­koj pri­pad­no­sti s na­me­rom da ig­no­ri­še­te vi­še od tri i po hi­lja­de srp­skih žr­ta­va u ovom gra­du i oko­li­ni - re­kao je Jo­vi­čić. - Sa­da pre­ma istom pra­vi­lu tre­ba da se for­mi­ra ko­mi­si­ja za stra­da­nje Sr­ba u Sa­ra­je­vu. Na­rav­no da je po­treb­no is­tra­ži­ti sva­ki po­je­di­nač­ni zlo­čin i ka­zni­ti sva­kog po­či­ni­o­ca i na­lo­go­dav­ca bi­lo ko­jeg zlo­či­na. Na kra­ju, Jo­vi­čić je po­ru­čio Ma­šo­vi­ću da je u inte­re­su Bo­šnja­ka da se isti­na o stra­da­nju Sr­ba u Sa­ra­je­vu is­pi­ta:

  Ako su tač­ni va­ši po­da­ci da je u Sa­ra­je­vu ubi­je­no 200 Sr­ba, on­da će ko­mi­si­ja to da po­tvr­di i za­u­vek za­tvo­ri ovu pri­ču.

  Ma­šo­vić ni­je od­re­a­go­vao na ovu po­nu­du, a Jo­vi­čić je ju­če za "No­vo­sti" iz­ja­vio da ne že­li da spe­ku­li­še sa bro­jem žr­ta­va. Ipak, po­tvr­dio da se po­da­ci udruženja žr­ta­va po­du­da­ra­ju sa po­da­ci­ma Srp­skog gra­đe­vin­skog ve­ća iz Sa­ra­je­va:

 • "I na­ši po­da­ci su pri­bli­žni po­da­ci­ma ko­je je svo­je­vre­me­no iz­neo pred­sed­nik SGV Mir­ko Pe­ja­no­vić da je u Sa­ra­je­vu stra­da­lo vi­še od tri hi­lja­de Sr­ba" - ka­že Jo­vi­čić.

  Iako me­di­ji u Fe­de­ra­ci­ji BiH po­ku­ša­va­ju da ig­no­ri­šu pri­ču o li­kvi­da­ci­ja­ma sarajev­skih Sr­ba - tekst "Slo­bod­ne Bo­sne" i šo­kant­ne fo­to­gra­fi­je žr­ta­va pokrenuo je sa mr­tve tač­ke ovu te­mu. Za po­ro­di­ce žr­ta­va pro­bu­đe­na je na­da da će isti­na i prav­da i po­sle 15 go­di­na sti­ći.

  EKS­HU­MA­CI­JE

  SLAV­KO Jo­vi­čić - Sla­vuj ot­kri­va za "No­vo­sti" za­ni­mljiv po­da­tak da je od 264 eks­hu­mi­ra­na te­la sa­ra­jev­skih Sr­ba sa gro­blja "Lav" čak 65 od­sto lju­di či­ji ne­sta­nak ni­ko ni­je pri­ja­vio. To, na­ža­lost, ot­kri­va da su kom­plet­ne po­ro­di­ce li­kvi­di­ra­ne i da ni­ko ni­je imao da pri­ja­vi nji­hov ne­sta­nak.
 • raspad_juge - 17780 - 28.04.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Istocno Sarajevo - best (0)

  Sabina - kćeri u majke jedina!


  Sabina " kceri u majke jedina!

  Šta da ti kažem? Prvo, evo žalim što se nisi udala za tog srpskog momka. Ne verujem ti da si ga volela kako kažeš. Jer, da jesi " ne bi ti na um palo da sa momkom pričaš o policiji, o mobilizaciji, o.... Srbi nikada ne gube vreme na takve stvari kad su sa devojkama... Svaki Srbin zna šta mu je raditi u takvim situacijama. No dobro...

  Pominješ nakog tetka, a? Nemem ništa protiv što ga je tvoja tetka povele sa sobom. Strašan je to bio oficir JNA, kad je pogazio zakletvu u kojoj se kaže da će i život dati za otadžbinu... A, on otišao za suknjom??? E, zbog takvih oficira je i propala JNA. Ali dobro, tetak je tvoj, na sreću nije moj!

  Mogao bih da ti odgovorim na svaku reč, ali ti si svojim komentarom rekla sve. Kazala si da smo mi Srbi, eto, odnekud došli i napali vas, tj. muslimane. Otkud smo to došli? Ne, mi smo otišli iz Sarajeva, jer smo proterani sa svojih vekovnih ogništa....

  Nisi valjda počela da se baviš proročanstvom, pa si gledala u grah i ukazalo ti se da će biti ponovo rata i to baš za 50 godina??? Ne provociram te, ali bolje bi prošla da si razbacila grah i zgrabila tog svog Srbina sa Vučije Luke, koji ti je u ljubavnom zanosu, eto, čak odao i vojnu i policijsku tajnu??? Sad strahujem da mu nisi pravila kakav zapis, gluvo bilo! Ne brini se ti Sabina za Srbe, snaći ćemo se mi i bez tvojih žalopojki...

  Vidi sad i slova ti smetaju?! Pa, zašto zaboga? Zašto? Šta kažeš " četiri "S" ništa ne valjaju?! Kako ne valjaju kad je slovo "S" baš super! Eto i tvoje ime počinje sa tim slovom "S". A, pazi sad! Moje i ime i nadimak počinju sa istim slovom "S". Dakle dva puta "S". I sad kad bih ja rekao 2 + 1 (nemoj pomisliti da nešto, ne dao bog, mislim o tebi loše ili o nekakvoj kombinaciji.. NI GOVORA O TOME! Ja sam porodičan čovek, i javna ličnost, pa i "tvoj" poslanik u parlamentu. Nego mi ispala zgodna računica, a matematika je egzaktna i neomoljiva nauka. Takodje, aksiomi u matematici se nedokazuju! ) Nemoj sad da me napadneš što sam matematički došao do broja 3! Evo, ti šanse da kažeš da je to srpski broj?!

  Nego, neka si ti živa i zdrava i nemem nameru da te ubeđujem da nisi u pravu. Taman posla...
  obicaji - 17765 - 27.04.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Istocno Sarajevo - best (0)

  Hristos Voskrese!


  PRIREDIO: Slavko Jovičić Slavuj

  Još jedan mali dio o vaskršnjim svečanostima. Vaskršnje slavlje počinje u subotu, tačno u ponoć, kada se iz svih srpskih hramova tradicionalno uputi prva vaskršnja poruka i drevni pozdrav: "Hristos vaskrse " vaistinu vaskrse! "

  Vjernicima koji prve vaskršnje sate dočekaju na svečanim liturgijama u srpskim pravoslavnim crkvama, čita se tradicionalna praznična poslanica Njegove svetosti patrijarha Pavla i srpskih arhijereja. Duhovnoj djeci oni poručuju da je Dan vaskršenja dan pobjede života nad smrću, slavlje nad slavljima, praznik nad praznicima...

  U cijelom hrisćanskom svijetu, pa i kod nas pravoslavaca, za Vaskrs su vezani mnogi lijepi običaji. U prethodnom tekstu sam govorio o samo nekim. Farbanje (bojenje) jaja jedan je od najljepših i najradosnijih pogotovo za djecu.

  Vrijedne domačice, po ustaljenim obićajima i tradiciji, vaskršnja jaja boje na Veliki petak, dan kada se uspomenama vraćamo na Hristovo raspeče i dan kada se ništa drugo ne radi. U nekim našim krajevima običaj je da se prvo obojeno jaje ostavlja na stranu do idućeg Vaskrsa, a zove se čuvarkuća. Prilikom farbanja jaja se mogu, ali ne moraju, šarati rastopljenim voskom, perom za pisanje ili nečim sličnim. Crvena boja na vaskršnjim jajima jeste neizostavna, jer simbolizuje Spasiteljovu nevino prolivenu krv na Golgoti, a istoremeno je i boja vaskrsenja.

  Jaje je simbol obnavljanja prirode i života. I kao što badnjak goreći na ognjištu daje poseban čar bozićnoj noći, tako isto vaskršnje crveno jaje znači radost za one koji ga poklanjaju i koji ga ga kao dar primaju.

  Vaskršnje slavlje počinje kada sa svih tornjeva pravoslavnih hramova dugo zvone sva zvona i javljaju dolazak velikog praznika. Domaćin sa svojim ukućanima odlazi u crkvu na svetu vaskršnju službu. Svi oni koji su postili se pričesćuju. Poslije službe, narod se medjusobno pozdravlja drevnim riječima: "Hristos vaskrse! " i "Vaistinu vaskrse! " Taj pozdrav traje do Spasovdana. Nakon molitve u crkvi i u srpskim domovima pale se svijeće. Domaćin uzima kadionicu i tamjan, okadi sve ukućane, predaje nekom mladjem kadionicu i ovaj kadi cijelu kuću. Pjeva se uglas tropar, čita se "Oče naš" i druge prigodne molitve. Poslije zajedničke molitve ukućani sjedaju za svečano postavljenu trpezu. Na stolu stoji ukrašena činija s ofarbanim jajima. Domaćin prvi uzima jaje, a za njim svi ukućani. Tada nastaje veselje i takmičenje (tucijada) čije je jaje najjače. Prilikom tucanja jaja izgovara se, takodje "Hristos vaskrse! " i "Vaistinu Vaskrse! " Na Vaskrs se jede prvo kuvano vaskršnje jaje, a onda ostala jela, jer se tog dana prekida sedmonedjeljni post. Tog dana ako gost dodje u kuću prvo se dariva farbanim jajetom, pa se onda poslužuje ostalim ponudama.....

  Sta nakon svega reči? Prelijepi su pravoslavni običaji i oni su jedinstveni u odnosu na sve druge religije u svijetu. Takodje, srpski obićaji su jos bogatiji i raznovrsniji u odnosu i na druge bratske pravoslavne narode... Ali, najvažnije je da srpski narod slavi svoje svete praznike i da mu vjera u Gospoda Boga vraća nadu u bolji, radosniji i bogatiji život....

  "HRISTOS VASKRSE - VAISTINU VASKRSE! "
  slavuj - 17740 - 26.04.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Istocno Sarajevo - best (1)

  Sabina - pazi snajper, pazi mina!!!


  Teško ćemo se razumeti uvažena gospodjice ili gospodjo Sabina. Kežeš da su Juka i Caco bili vodje paravojnih jedinica u Sarajevu??? Pa, kako ih onda Alija Izetbegović postavi za komandante regularnih jedinica tzv. Armije BiH i od običnih kriminalaca napravi i unapredi u generale??? Zar nije malo nelogična tvoja tvrdnja o tim zločincima, koje su muslimanske snage likvidirale, jer su i previše naneli zla sarajevskim Srbima, pa jedno vreme i Hrvatima i muslimanskim protivnicima njihovih zločina.

  Cela tvoja priča mi se nešto ne uklapa u celi mozaik sarajevske kasapnice za Srbe. I ti kažeš da si bila očevidac svih događaja u Sarajevu??? Kako je to bilo moguće da se slobodno krećeš po Sarajevu, a da pri tome ne stradaš od srpskih snajperista. Hvala Bogu što si ostala živa i što nisi stradala od silnih snajperista, a eto, ti si svedok svih dogadjanja u Sarajevu! ?

  Neću te pitati mnogo, jer nisi ni dužna da odgovaraš, ali te želim podsetiti na stvavičnu smrt prof. dr Milutina Najdanovića, kojeg si kao medicinski radnik u bolnici morala poznavati, jer se radilo o jednom od najpoznatijih sarajevskih univerzitetskih profesora i doktora medicine.

  Već sam ti rekao da saćekaš još malo i uverićeš se u malo drukčiju istinu od te tvoje.

  I još samo da te pitam da li si ikada čula da su postojale javne kuće u kojima su silovane Srpkinje u Sarajevu. Samo ti navodim dve lokacije - podrumi hotela "Zagreb" i "Evropa".

  Ali dobro. Nemem nameru da te ubedjujem u bilo šta što ti ne želiš da prihvatiš barem kao drukčije mišljenje od tvog.

  Tadašnja Jugoslovenska Narodna Armija (JNA) je bila jedina regulerna vojna formacija u SFRJ, pa i na prostoru BiH. Nažalost, tadašnja JNA nije odgovorila svojim ustavnim zadacima, a to je zaštita spoljne i unutrašnje bezbednosti zemlje. Jer, da jeste - svi secesionisti koji su separatističkim političkim i vojnim aktivnostima radili na razbijanju legalno priznate države i članice Ujedinjenih nacija, tadašnje SFR Jugoslavije - bili bi pohapšeni i bili bi osudjeni najvećim kaznama za najteža krivična dela: rušenje ustavnog poretka SFRJ. No, to je sad već istorija, koju nećemo pisati ni ti, niti ja, ali ta istorija će biti mnogo drukčija od one koju si ti ponela iz Sarajeva....
  raspad_juge - 17710 - 24.04.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Istocno Sarajevo - best (0)

  NE ŽURI SE SABINA - JEDNA JE ISTINA!


  Sabina, ne sumnjam u tvoju iskrenost da si kao medicinski radnik pomagala svakom čoveku kojem je trebala pomoć, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.

  No, moram ti reči da si daleko od istine kad kažeš da su Srbi u toku rata u Sarajevu bili zaštičeni??? Takodje, nisi upravu kad kažeš da su Srbi u Sarajevu ginuli od srpskih granata. Naravno bilo je i takvih slučajeva. Ali, najveća ljudska stradanja i materijalna razaranja su se upravo desila u opštinama koje su bile u sastavu predratnog Sarajeva ( Ilidža, Hadžići, Trnovo, Vogošća, Ilijaš, pa i kvart - Grbavica ), a koje su u toku rata bile pod kontrolom srpskih vlasti. Ko je onda poubijao na stotine i hiljade Srba u tim delovima grada???

  Takođe, sačekaj još malo, tek uskoro trebaju da se počnu otvarati brojni sudski procesi za stradanje Srba i u samom Sarajevu. Nisu Srbi u Sarajevu sami sebe zatvarali, niti su dobrovoljno odlazili u preko 124 sarajevska logora, koja su bila pod kontrolom muslimanskih vlasti. Ne žuri se sa samo svojom istinom, jer je istina jedna i nedeljiva i niko nema na istinu ekskluzivno prava, pa samim time ni ti, a bogami ni ja.

  Neće proći sarajevska priča da su svakog Srbina u Sarajevu ubili zloglasni kriminalci Juka i Caco. Mrtva usta ne govore, pa je najlakše da se sve prevali na njih! ? E, to neće moći!

  Zato te još jednom molim da sačekaš još izvesno vreme i uveričeš se da u ratu nije bilo samo dobrih momaka ( muslimana ) i loših ( Srba ), kako su to belosvetski i domaći lobisti i razno razni hoštapleri u interesu muslimanskog naroda medijskom propagandom preparirali. Stvarne činjenice su sasvim drukčije i one su neumoljive...

  slavuj - 17689 - 23.04.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Pale - best (0)


  Republika Srpska ne smije izgubiti više milijardi maraka, narodnih para - nastavak! ?


  Dovoljan je samo jedan, a on je ilustrativan primjer sticanja enormnog bogatstva buržoaske vlastele u Republici Srpskoj, odnosno BiH. Naime, cijela predratna BiH imala je svega 187 benzinskih pumpi, koje je gradila država, a danas samo u Republici Srpskoj ima preko 380 pumpi i još je u izgradnji njih pedesetak. I to sve su građene "privatnim" kapitalom??? Većina tih objekata prije liče na trgovačke i uslužne centre, nego na objekte za samo snadbijevanje tečnim derivatima. Za večinu tih objekata veoma je lako dokazati da su produkt nezakonito stečenog kapitala. Time, a pri ori, ne želim reći da su svi vlasnici benzinskih pumpi samim time i lopovi. Takođe, ne želim reći i da su oni, tj. takvi pojedinci, najveći i jedini lopovi. Ovo je samo jedan od bezbroj drastičnih primjera pljčkanja narodne imovine. Skoro da nema oblasti u društvu, koju svojski nisu opljačkali lopovi, koji su se za samo deceniju razmnožili kao kišne gliste. Nažalost, lopovski tornado i dalje pustoši Republiku Srpsku i sva njena prirodna i društvena bogatstva prisvaja u svoju korist.

  Zato, entitet Republika Srpska ne mora dokazivati ko je lopov, a ko je pošten čovjek. Dokazivanje enormnog bogastva pojedinaca mora biti upravo na njima, da dokažu na koji način su stekli bogastva, na kojima bi im pozavidili i svjetski biznismeni. Nije valjda moguće da je mnogim lopovima u Republici Srpskoj najbliži srodnik i sam Soroš i da im je on slao kapital za širenje mafijaških poslova.
  slavuj - 17688 - 23.04.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Pale - best (0)


  Republika Srpska ne smije izgubiti više milijardi maraka, narodnih para! ?


  Skoro će proći osam godina od kada sam - od tadašnjih najodgovornijih ljudi na vlasti koji su, nažalost, i danas na nekim pozicijama u Republici Srpskoj - tražio da se u Narodnoj Skupštini Republike Srpske donese, odnosno izglasa pet ključnih zakona, koji bi jedino doprinijeli boljem životu svih građana u Republici.

  Naime, predlagao sam da se donesu sljedeći zakoni:

 • Zakon o imovinskom kartonu za sve tzv. novokomponovane biznismene od 1991. do 2000 godine, i trajno!

 • Zakon o pljenidbi, odnosno oduzimanju sve pokretne i nepokretne imovine stećene lopovlukom, kriminalom, povlašćenim položajem u društvu, raznim zloupotrebama položaja, ovlašćenja, i svim drugim mafijaškim aktivnostima.

 • Zakon o uspostavljanju posebnog Antikriminalnog tima, posebno vezanog za obračun sa imovinskim i privrednim kriminalom.

 • Zakon o reviziji privatizacije društvene imovine, privatizovane pod sumnjivim okolnostima.

 • Zakon o osnivanju Specijalnog tužilaštva i Posebnog krivičnog odjeljenja suda za institucionalnu borbu protiv najgore i najveće pošasti " lopovluka i kriminala, koji su zahvatili sve segmente cjelokupnog društva.

  No, kako je to tada skoro nezapaženo prošlo, mnogi su bili u uvjerenju da je cjelokupni ratni i poratni lopovluk institucionalno legalizovan, a samim time i da je brojna horda mafijaških bosova i klanova za pustošenje i arčenje narodne imovine " amnestirana?! Ali, po svemu sudeći, izgleda, da su se tajkuni i lopovi u svojim računicama grdno preračunali i prevarili.

  Napokon je, nedavno, jednom mafijaškom bosu i lopovu, jedan od sudova u Federaciji BiH svojom presudom, pored vremenske, izrekao i "prateću" kaznu o oduzimanju imovine stečene kriminalnim i protiv pravnim radnjama. Mada se radi o simbolično oduzetom novčanom iznosu, ipak, za početak, očekivati je, da će se nastaviti serija ovakvih suđenja, koja će za posljedicu imati oduzetu imovinu od lopova, koji su pljačkajući sopstveni narod postali nelegalno najbogatiji društveni sloj u ovoj zemlji. Rekli bismo, važno je da je počelo i da se sa mrtve tačke krenulo.

  Nije na odmet napomenuti da se u raznoraznim kombinacijama prekombinovala i ondašnja struktura vlasti u Republici Srpskoj. Zapravo, na vlasti su godinama ostajali skoro isti "politički timovi", i samo su bile vidljive simbolične i sitne kozmetičke promjene glavnih "igrača" u hermetički zatvorenim i homogenizovanim vlastodržačkim ekipama.

  Dakle, prije osam godina, sve gore pomenute zakone, istina, samo u naznakama na svom stolu imao je tadašnji potpredsjednik, a kasnije i predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić. Iste zakonske projekte je tada u svojim rukama imao i tadašnji predsjednik Vlade Republike Srpske Mladen Ivanić. Tadašnja koaliciona vlast u Republici Srpskoj, vidljivo je to, nije imala političkog sluha, a ni volje, da se institucionalno obračuna sa ogromnim kriminalom i lopovlukom, koji je bio i ostao najveća prijetnja i opasnost za opstanak Republike Srpske. Vremena se mijenjaju, a sa njima i odnos prema kriminalu: mijenja se i odnos pravosudnih institucija u slamanju najvećeg i najpogubnijeg zla koje se sručilo na pleća, uglavnom jadnog i ogromnog broja opljačkanog naroda koji i danas samo još biološki vegetira i opstaje u životu.

  Pošto nije bilo pameti, niti bilo kakve volje u redovima tadašnjih vladajućih struktura da se sve ovo sa kriminalom i lopovlukom raščisti na nivou Republike Srpske i da se od lopova oduzme ogromna imovina stećena lopovlukom i na nezakonit način, te da se vrati jedinim pravim vlasnicima " narodu u Republici Srpskoj, bolje rečeno da ta opljačkana dobra ostanu u Republici Srpskoj, eto, sad se pokušalo da se cijeli taj proces borbe pravosuđa protiv lopova pokrene sa nivoa Bosne i Hercegovine. Zapravo, SDP (stranka Zlatka Lagumdžije) je pokušala da u Parlamentarnoj skupštini BiH izdejstvuje usvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine... Cilj je jasan " izborna je godina, pa bi trebalo "ušičariti" koji politički poen i ostvariti dobru predizbornu poziciju za posrnuli SDP. Oduzeta imovina od lopova postala bi vlasništvo BiH. Narod u Republici Srpskoj ponovo bi, dakle, bio prevaren, jer male bi bile šanse da obični smrtnici i jadnici dobiju i najmanju mrvicu od ogromnog lopovskog kolača. Naravno, da su političari iz tog vremena, koji su bili na vlasti u Republici Srpskoj, opet, po ko zna koji put, dodatno sluđivali ojađeni narod i da su svoju evidentnu odgovornost prebacivali na nekoga drugog. A narod, k'o narod, imaće vremena da nad svojom nesrećnom sudbinom kuka i jadikuje tek tada kad pogriješi na izborima, kao što je u mnogim lokalnim sredinama godinama griješio i naravno za svoje greške, opet, po ustaljenoj "patriotskoj" formuli okrivljivao one druge koji na drugačiji način misle i to u ovim uslovima što je neuobičajeno - samo svojom glavom.

  Zato, treba pozdraviti odlučnost Vlade Republike Srpske i naravno premijera Milorada Dodika da se putem usvajanja zakona u borbi protiv lopova institucionalno obračuna sa kriminacima i lopovima svih fela i boja. Donošenjem antilopovskog zakona stvoriće se svi preduslovi za institucionalnu pravosudnu borbu protiv kriminala, čime bi se tek tada, dosad stalno okrivljivano pravosuđe, dovelo u poziciju potpune odgovornosti za izvršavanje svojih zakonskih obaveza u slamanju kriminala. Nije nerealno pretpostaviti da su najveći tajkuni i lopovi u Republici Srpskoj od naroda i društva opljačkali više milijardi maraka. Dokazi za to ne mogu biti traženje papira od lopova, kojima bi se dokazivalo da li su isti kroz poreze i druge doprinose izvršavali svoje obaveze prema državi. Jer, suludo bi bilo očekivati da lopovi čuvajući papire o nelegalnom poslovanju i tako sami protiv sebe podižu optužnice! ? Ali, zato postoje neoborivi dokazi, vidljivi svakom običnom smrtniku, o enormnom bogastvu novokomponovanih biznismena, koji sigurno nisu rezultat poštenog i legalnog rada. Bogastva su u nebrojenim pokretnim i nepokretnim objektima, preduzećima, basnoslovnim bankovnim računima, najluksuznijim automobilima, tehničkim mašinama, super luksuznim hotelima, restoranima, diskotekama, benzinskim pumpama...
 • slavuj - 17631 - 16.04.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Istocno Sarajevo - best (0)

  Odgovor Peri


  Stvarno ne znam ništa šta - i da li bilo šta - ministar MUP-a RS-a priprema, vezano za smanjenje broja zaposlenih u MUP-u RS. Zaista ne znam da li će doći do racionalizacije zaposlenih? Da li ta racionalizacija se odnosi na ovlaštene službene radnike - od policije pa do najviših kadrova? Da li se to odnosi na administrativne radnike koji rade bez policijskih ovlaštenja? Ponavljam da stvarno ništa o tome ne znam.

  Sigurno je da će se broj radnika, pa i policije u MUP-u RS morati uskladiti sa Evropskim standardima, ima ih više. Jedan od kriterija je i broj policajaca na broj stanovništva... No, da ja ne ulazim u temu koja mi trenutno nije bliska, ali ću se sigurno zainteresovati o čemu se radi?

  Sad, nakon današnjeg usvajanja zakona o policijskoj reformi u BiH, i u Domu naroda, mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo uspeli da sačuvamo policiju i MUP Republike SRpske! I to je u ovom momentu najvažnije! A, kakva će biti sistematizacija radnih mesta u MUP-u, e, o tome ja ne odlučujem!!!
  slavuj - 17618 - 14.04.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj - best (1)

  MUP i policija RS ostaju i opstaju


  Prošao je dan D. Šta dalje?

  Dolaze dani, mjeseci, godine... Skoro četiri godine smo se vrtjeli u začaranom krugu, u lavirintu izvjesnosti i neizvjesnosti, u imaginarnim uslovima i uslovljavanjima, tragajući za eventualno mogućim rješenjima vezanim za reformu policijskih struktura u BiH od Pedi Ešdauna, bivšeg visokog predstavnika u BiH, pa do Martensa, svakodnevno je sluđivana cjelokupna javnost u BiH. Stvarana je takva politička i društvena klima, kao da će nastupiti, ne dao bog, smak svijeta ako se ne usvoje prijedlozi ove dvojice avanturista, koji su bili usmjereni na ukidanje MUP-a i policije Republike Srpske! Vješto i na perfidan način nametnuta nam je forma, koju su bjelosvjetski avanturisti i voluntaristi vješto upakovali u ambalažu tzv. sudbonosne reforme policijskih struktura u BiH, koja je opet postavljena kao najbitnija stvar u ovoj zemlji???

  I eto, uslov svih uslova za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH s EU, napokon je ispunjen. Razni apetiti i interesi svih političkih faktora u BiH, pa i onih izvan ove zemlje, su se prelamali i stalno podgrijavali putem donošenja zakona o policijskim strukturama u BiH.

  Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, nakon iscrpljujuće, polemične i žestoke poslaničke rasprave ipak je uspio da 10. aprila ove godine, usvoji dva zakona, oba vezana za policiju. Dakle, usvojeni su Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH i drugi Zakon o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH.

  U prvom zakonu je predviđeno da se osnivaju direkcija za koordinaciju policijskih tijela, agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i agencija za policijsku podršku i utvrđuje se njihova nadležnost i organizacija kao upravnih organizacija za podršku policijskoj strukturi BiH. Želim da naglasim da se ovim zakonom uspostavljaju tijela kao upravne organizacije u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH i imaće nadležnost isključivo nad već postojećim policijskim strukturama na nivou BiH (GP i SIPA).

  Drugi zakon definiše i uspostavlja nezavisna nadzorna tijela policijske strukture u BiH. Dakle, osnivaju se nezavisni odbor, odbor za žalbe policijskih službenika i odbor za žalbe građana.

  Na izgled, radi se o vrlo komplikovanim novoosnovanim organima koji se uspostavljaju na nivou BiH.

  Suštinski i ono najbitnije jeste da nakon usvajanja oba prethodna zakona - ostaju Ministarstvo unutrašnjih poslova i ostaje policija RS u nadležnosti i u ustavnom kapacitetu RS. Da naglasim, usvajanjem ovih zakona na nivou BiH ništa se neće promijeniti u dosadašnjoj organizacionoj, funkcionalnoj i ustavno-pravnoj poziciji Ministarstva unutrašnjih poslova i policije RS!

  U oba usvojena zakona ugrađen je istovjetan amandman koji glasi:

  (1) Lokalni nivo, kao dio nove jedinstvene policijske strukture BiH, zatim odgovarajuća pitanja odnosa između tijela osnovanih ovim zakonima i lokalnih policijskih tijela, te ostali detalji policijske strukture će biti regulisani nakon reforme Ustava BiH u skladu s tri principa Evropske komisije, i to u dva osnovna Zakona: Zakon o policijskoj službi Bosne i Hercegovine i Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine.

  (2) Zakoni iz stava 1. ovog člana će se zasnivati na relevantnim odredbama Ustava BiH, a biće usvojeni najkasnije godinu dana nakon usvajanja Ustava BiH.

  (3) Struktura jedinstvenih policijskih snaga BiH će odgovarati ustavnoj strukturi zemlje.

  I na kraju, sasvim je jasno i ponovo ističem da neće biti promjene nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i policije RS. A, o ustavnoj reformi na nivou BiH, o tom potom...
  forum - 17402 - 10.03.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Istocno Sarajevo - best (0)

  Navalili


  Imati ovakav odličan sajt i održavati ga, je velika stvar i obaveza. Evo, pre nekoliko dana otvorio sam blog i odmah je usledila najezda raznih gostiju.

  Nema problema - pa, ja sam javna ličnost i nemam nikakvog razloga da se ne pojavljujem u javnosti.

  Dovoljno je ukucati u pretraživač - Slavko Jovičić Slavuj sa vama ili sjovicicslavuj i blog će se otvoriti. Tek sam postirao četiri pet tekstova i hvala Bogu, krenuli su komentari. Čiji? Zna se!

  Naravno da ću i dalje saradjivati sa ovim sajtom.

  Svim posetiocima i ovog sajta i mog bloga - želim svako dobro!

  S poštovanjem,

  Slavko Jovičić Slavuj.

  slavuj - 17235 - 08.02.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Istocno Sarajevo - best (2)

  Diskriminacija Srba u Federaciji BiH (1)


  Svi oblici diskriminacije Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine

  Piše: Slavko Jovičić - Slavuj

  Ovih dana objavljeni su rezultati istraživanja pod nazivom «Antiksenofobija " kampanja bazirana na pravima, podršci pomirenju i promovisanju reintegracije povratničke manjine», koje su proveli Centar za promociju civilnog društva i nevladina organizacija KJODO. Osnov ovog istraživanja bio je poseban Izvještaj ombudsmena Federacije BiH o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti u Federaciji u prošloj godini, te izvještaj Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.

  Ombudsmeni Federacije sačinili su izvještaj na osnovu žalbi građana, koje se odnose na povrede njihovih prava utvrđenih odredbama amandmana na federalni ustav, odnosno na nesrazmjernu zastupljenost u organima državne službe. Ustvari, radi se prije svega o ugroženim pravima povratnika, tačnije srpskog naroda.

  U ranijim godišnjim izvještajima ombudsmena ukazivano je na opstrukcije povratka i kršenje zakona, što je za posljedicu imalo da se veliki broj izbjeglica nije vratio u prijeratne domove. To su, na primjer, bile prijetnje, uznemiravanja, skrnavljenje vjerskih objekata, rušenje grobalja, devastiranje stanova, paljenje privatnih kuća, izmjene dugogodišnjih naziva ulica i gradova, izmjene naziva nekih gradova, izgradnja velikog broja novih vjerskih objekata, postavljanje vjerskih simbola u sredinama koje su nakon rata promijenile nacionalni sastav stanovništva. Svjesno i planski su formirana tri razdvojena nacionalna i vjerska ambijenta i u detaljima se veoma brzo i lako prepoznaje dominacija jednog (bošnjačkog) naroda i poruka drugima da u toj sredini nema tolerancije i suživota, odnosno da nema mjesta za druge i drugačije. Kad povratnici vide takva upozorenja u svojoj sredini, nije ni čudo da se ogromna večina odlučuje na prodaju svoje imovine. Prodaju? Prodaje se sva nepokretna imovina u bescjenje.

  Ovakvo stanje u suštini šalje poruke etničke i vjerske diskriminacije, koja se manifestuje, prije svega, u pravu pristupa javnim funkcijama ili na pravu na zapošljavanje u državnim organima ili u javnim preduzećima. Slična je situacija i u drugim sferama života kao što su obrazovanje djece kroz pravo na vlastitu kulturu, jezik, religiju, zdravstveno i penzijsko osiguranje, socijalnu zaštitu, sfera privatizacije koja takođe ima karakter nacionalne privatizacije.

  Ombudsmeni su u svim tim svojim izvještajima ukazivali i upozoravali organe Federacije BiH na to da je povratak izbjeglica i raseljenih osoba ustvari uslov svih uslova mira i napretka, da je to ustvari ključno političko i socijalno pitanje za budućnost Bosne i Hercegovine. Međutim, sve ovo vrijeme, oni koji su obavljali vlast, posebno izvršnu, nisu bili spremni prihvatiti činjenicu da je različitost izvor bogatstva, ne samo u kulturološkom ili socijalnom, nego i ekonomskom statusu. Zbog toga je ovo istraživanje bilo pokušaj da se odgovori na pitanje u kojoj mjeri je danas poštivanje odnosno nepoštivanje ljudskih prava pripadnika konstitutivnih naroda uticalo da se odnosi, a s tim u vezi i problemi većine u odnosu na brojčano manje konstitutivne narode u Federaciji BiH dodatno prodube ili da se poprave, posebno u sferi izvršne vlasti u kojoj je implementacija unaprijed citiranih propisa najznačajnija s aspekta ostvarivanja zaštite ljudskih prava. Kako kraj rata odmiče, kako se godine protekle nakon kraja rata redaju jedna za drugom, umjesto da se poprave, ti loši odnosi većine prema brojčano manjim konstitutivnim narodima su se produbili, dakle iako je od rata prošlo skoro 13 godina.

  Za analizu katastrofalnog stanja i nepodnošljivog položaja Srba u Federaciji BiH pokazuju analize koje su rađene samo u 20 opština u Federaciji BiH, deset kantona i federalne i kantonalne zavode za zapošljavanje. Popis stanovništva nije poznavao kantone, u to vrijeme ih nije bilo, tako da su istraživanja se morala raditi na bazi opština.

  Najkarakterističniji i najdrastičniji je Kanton Sarajevo, u prvom redu zbog toga što je Sarajevo glavni grad i što bi Sarajevo kao grad i sarajevske opštine ustvari trebali da budu najmultietničniji, kao što su bili ranije. A, to nisu i nikada više neće ni biti!

  Evo nekih pokazatelja samo za Stari Grad. U Starom Gradu je prije rata bilo 76 posto Bošnjaka, a danas procentualno u opštini radi 95, 4 posto Bošnjaka. Prije rata je u Starom Gradu bilo 10, 15 posto Srba, dakle proporcionalno bi sad trebalo da u opštini bude zaposlen taj procent, međutim, sad ih je 2, 9 posto. Hrvata je prije bilo 2, 2 posto, a sada ih je 1, 6 posto. Prije rata je bio veliki procent Jugoslovena (svi pokazatelji govore da se u to vrijeme najveći broj Srba izjašnjavao nacionalno kao Jugosloveni " npa. ) i veliki procent ostalih (3, 2 posto), a sad na ostale pripada negdje oko 0, 2 posto. U 17 škola u opštini Stari Grad, u školske i nadzorne odbore imenovano je 58 članova, a samo četiri nisu pripadnici bošnjačke nacionalnosti.
  slavuj - 17233 - 08.02.2008 : Slavko Jovičić - Slavuj Istocno Sarajevo - best (0)

  Diskriminacija Srba u Federaciji BiH (2)


  U opštini Centar je prije rata bilo 50 posto muslimana (kako su se tada zvali), sada ih je takođe 50 posto, dakle sada Bošnjaka, a ostalih je 18, 3 posto i 19, 74 posto neizjašnjenih. Međutim, i u opštini Centar i u opštini Stari grad se ljudi izjašnjavaju i kao Bošnjaci i kao muslimani i kao muslimani-Bošnjaci i na taj način se neki od njih broje među ostale, jer se među ostale broje svi oni koji nisu isključivo Bošnjaci. Naravno da jeste ljudsko pravo da se svako izjašnjava kako želi, međutim, kod zapošljavanja, to ljudsko pravo jednih ne može biti na uštrb ljudskih prava drugih. Prema tome, ljudi se mogu izjašnjavati kako hoće, ali se mora voditi računa i o pripadnostima drugih naroda. U opštini Centar je prije rata " 1991. godine " bilo 20 posto Srba, a sada ih ima samo 4, 7 posto. Hrvata je bilo 6, 8 posto, sada ih je otprilike isto toliko " oko šest posto. U opštini Centar, u 20 škola i tri javne ustanove za kulturu, u upravne i nadzorne odbore imenovana su 93 člana, od kojih samo 16 nisu Bošnjaci.

  U opštini Novo Sarajevo, muslimana je bilo 35, 6 posto, Srba je bilo 34 posto, Hrvata je bilo 9, 0 posto, a Jugoslovena je bilo 15 posto, međutim, istraživači nisu mogli dobiti podatke o nacionalnom sastavu opštine, zbog toga što je načelnik opštine dao odgovor da se ne vodi evidencija uposlenih po nacionalnoj pripadnosti. Dakle, tu sad imamo 86, 7 posto Bošnjaka. Ali, nažalost, ovi podaci nisu dati direktno iz opštine, nego su istraživači pokušali na neki način praviti kompromise " prema imenima. Naravno, to je vrlo opasno, postotak može biti veći ili manji. Jer, kad načelnik nije htio dati te podatke, istraživači su bili primorani da nekako do tog podatka dođu i na taj način su došli do tih 86, 7 posto Bošnjaka.

  U opštini Novi Grad, muslimana je 1991. godine bilo 50, 8 posto, a sada ih ima 86, 7 posto. Srba je bilo 27 posto, a sada ih ima 3, 4 posto. Hrvata je bilo 6, 5 posto, a sada ih ima 3, 8 posto. U 20 škola, u 13 školskih i sedam nadzornih odbora je imenovano 87 članova, a samo devet od njih nisu pripadnici bošnjačke nacionalnosti.

  U opštini Ilidža je prema popisu iz 1991. godine bilo 43 posto Bošnjaka, a sada ih ima 87, 8 posto. Bilo je 36, 8 posto Srba, a sada ih je samo 4, 7 posto. Bilo je 10 posto Hrvata, a sada ih je šest posto.

  Slična situacija je i u opštini Vogošća i u opštini Ilijaš.

  U Hadžićima je prema popisu iz 1991. godine bilo je 63 posto Bošnjaka i 26 posto Srba, a sada je 98, 8 posto Bošnjaka, a samo 1, 20 posto ostalih. Prema tome, opština Hadžići je praktično etnički očišćena. Međutim, situacija nije bolja ni u ostalim kantonima, ni u ostalim gradovima.

  Kao ilustraciju može poslužiti opština Stolac. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, bilo je 43, 3 posto muslimana, 20, 9 posto Srba i 33, 12 posto Hrvata. Sada je procentualno 78 posto Hrvata, 20 posto Bošnjaka i samo 2, 0 posto Srba.

  U gradu Mostaru je 1991. godine bilo 34, 6 posto muslimana, a sada je Bošnjaka 42 posto. Bilo je 33 posto Hrvata, a sada ih je 54 posto. Srba je bilo 18 posto, a sada ih je samo 2, 2 posto.

  U 25 školskih ustanova na području Kantona Sarajevo, u 15 upravnih odbora su isključivo Bošnjaci. Radi se, na primjer, o Ekonomskom fakultetu, Arhitektonskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Stomatološkom fakultetu, Prirodno-matematskom fakultetu, Veterinarskom fakultetu i Mašinskom fakultetu. U ostalih 10 upravnih odbora imenovan je samo po jedan član nebošnjačke nacionalnosti.
  slavuj - 16792 - 23.12.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Pale - best (1)


  Svedok sa lica mesta ili ovako je bilo!

  Piše: Slavko JOVIČIĆ SLAVUJ

  Prošla je decenija i po od samog početka rata u BiH. Vreme neumitno prolazi. Događaji se dovoljno ne pamte. Sećanja polako blede. Šta rade svedoci tog vremena?

  Doduše, oni su tu, ali nažalost, šute! ? Još samo novinari i poneki hroničar po nešto beleže. Novinari pišu, onako i kako im ko kaže, jer onih pravih novinarskih istraživača i očevidaca nekih od stvarnih događaja - skoro i da nema. Ili ne smiju da saopštavaju istinu, ili samo, opet, po zadatku pišu svoju istoriju i javnosti prezentiraju događaje po sistemu: 'naknadne pameti'. Hoće li onda, išta ostati za istoriju?

  Ovo su samo neke od konstatacija, i, neka od otvorenih pitanja na koja se moraju dati odgovori: tačni, jasni i precizni.

  Početak poslednje decenije prošlog veka doneo je najveću nesreću za sve narode na prostorima tadašnje SFR Jugoslavije. Najtragičnija sudbina i najveća kataklizma zadesila je sve tri «konstitutivna naroda» u Bosni i Hercegovini.

  Neki «eksperti» iz razno raznih oblasti, pogotovo politički i vojni analitičari, k tome, dakle ratu, dodaju još i prefikse, odnosno atribute - «krvavi i prljavi» rat. Baš čudno? Kao da postoji rat bez prolevanja krvi! ? Kao da postoji čist, pošten i miroljubiv rat, uopšte?! Ovde se, zapravo, na ovim prostorima nije vodila samo «ljubav», ovde su se međusobno ubijali ljudi, i to na najsvirepije i na najgnusnije načine. Ovde, na ovim uvek nacionalno trusnim područjima i stalno tektonski uzdrmanim, poremećenim i nerešenim međunacionalnim odnosima " svaki od naroda ratovao je protiv onog drugog ili trećeg... Slobodno se može reći da je u BiH ratovao svako protiv svakoga. Brojne su kombinacije i varijante ratnog učešća jednih, drugih ili trećih naroda. Ne treba zaboraviti da je u dužem vremenskom periodu u toku trajanja rata, izvanredno funkcionisala Hrvatsko-muslimanska 'bratska' koaliciona mašinerija, koja je bila usmerena, naravno, protiv Srba. Čak su međusobno ratovali i pripadnici istog naroda (Izetbegovićevci protiv Abdićevaca). O 'psima rata' (islamskim plaćenicima) i tzv. dobrovoljcima iz islamskog sveta biće govora nekom drugom prilikom. U svakoj od tih situacija samo su Srbi uvek bili sami i uvek su ostajali na jednoj strani " odbrani svojih pradedovskih ogništa.

  Neprijatelje, dakle svoje protivnike, ubijao je onaj ko je imao pušku ili, pak, onaj ko je imao zločinačke porive. Ubijali su i oni koji su branili svoja ognjišta, porodična gnezda, pa napokon i državu. Mada ni jedno ubijanje nije opravdano, ipak, nije greh, ni ljudski, a pogotovo ne može biti božiji " braniti se, braniti svoj narod, svoju rodnu grudu...

  Već rekoh, počeo je rat! Ali, kako, gde i zbog čega?

  Do prvih ozbiljnijih oružanih akcija došlo je napadom na objekte i pripadnike JNA. Tako je krajem avgusta 1991. godine u blizini Posušja ('Hrvatska Hercegovina') ubijen stariji vodnik na redovnoj službi u formacijama JNA. Ubili su ga pripadnici HOS-a (Hrvatske oružane snage " np. ). Nedugo zatim, na drugom kraju BiH, pripadnici «Patriotske lige» kod vojnog skladišta Ljubace u Tuzli, iz zasjede, ubili su jednog porucnika JNA. Na slican nacin, i, po istom scenariju, muslimanski patriotski «ligaši» likvidirali su još jednog podoficira (zastavnik) JNA u Sapni kod Zvornika. Bili su to - kako bi «analiticari» rekli " pojedinacni unutrašnji incidenti. Ali dobro. Tzv. analiticarima ne treba zamerati, jer oni, zapravo, uvek se pozivaju na varijantu 'naknadne pameti'. Još je gore kad se služe sa podacima iz 'poverljivih' i neimenovanih izvora, odnosno kad za svoju 'analiticku pamet' koriste uglavnom tudu pamet i vec ispricane price.

  No, kao najteži «incident», a moglo bi se pouzdano reci, i zvanican pocetak rata u Bosni i Hercegovini, zasigurno jeste napad regularne vojske Republike Hrvatske na, isto tako, tada regularnu JNA. Napad se desio 01. oktobra 1991. godine u hercegovackom selu Ravno u Popovom polju, opština Trebinje. Opšte poznato je da je, upravo u selu Ravno, koje je bilo pretežno naseljeno Hrvatima, još u Drugom svetskom ratu od strane ustaša pocinjen stravican zlocin nad srpskim narodom. Zbog komunistickog prekrajanja istorije i prilagodavanja 'istine' pobednicima, skoro svi dogadaji iz Drugog svetskog rata u kojima su pretežno stradali Srbi, Brozovim dekretima, 'morali su biti zaboravljeni'. Malo toga, iz tog vremena, ostalo je u secanju komunistickim oficirima. Jer, da je bilo suprotno, i, da ih je 'držalo pamcenje', onda bi im sve te strahote o stradanju srpskog naroda bile dovoljna opomena i upozorenje, i ne bi se desilo da (01. oktobra 1991. god. ) muslimanski pukovnik koji je bio komandant jedne jedinice JNA dovede vojsku u to selo. Provodeci vojnike u «marševskom koraku» (??? ) kroz selo, u formaciji koja je brojala blizu 200 pripadnika JNA " bojovnici regularne vojske Republike Hrvatske su, iz dobro pripremljene akcije, na zacelju kolone ubili 14 vojnika i starešina JNA. Tek, nakon nekoliko dana došlo je do konsolidacije u redovima JNA, ciji su se pripadnici, sada u borbenoj formaciji vratili u selo da izvuku svoje, likvidirane drugove. Došlo je do žestokih borbi hrvatske vojske iz Republike Hrvatske i JNA i to na tlu BiH! ?. U redovima «hrvatskih bojovnika» nastala je stravicna panika i rasulo. Hrvatski bojovnici, uz velike gubitke morali su se vratiti na polazne linije i na svoju teritoriju, prostor Republike Hrvatske.

  Zvaničnim organima BiH u Sarajevo, stizale su kontradiktorne informacije o dogadajima u selu Ravno. Najviši funkcioneri HDZ-a u BiH govorili o stravicnim zlocinima koje je navodno JNA pocinila nad hrvatskim civilnim i domicilnim stanovnicima. Dakle, od strane najviših politickih zvanicnika Hrvata i muslimana, najhitnije je zatraženo da se formira «državna» delegacija BiH, kojoj su u zadatak stavili - da utvrdi stvarne cinjenice i istinu o dogadajima u Ravnom.

  Sve je teklo vrlo brzo, pa je odlukom Predsedništva BiH sastavljena mešovita delegacija, koja je 7. oktobra krenula put Hercegovine. Na celu delegacije bio je clan Predsedništva BiH, «Jugosloven» Ejup Ganic(i). srpski član delegacije bio je potpredsednik Vlade BiH Miodrag Simovic. Hrvate su predstavljali, clan Vlade BiH i visoki funkcioner HDZ-a Miro Lasic i, sam Bog bi znao kako i zbog cega, clan delegacije bio je i hrvatski 'slobodni' književnik Andelko Vuletic. (Andelko Vuletic je rodom iz tog kraja i po nacionalnosti je Hrvat što sam tek tada saznao (?! ) " n. p. a. ).

  Najkrace receno, delegacija nije do kraja ispunila svoj zadatak. Stvarni dogadaji na tom terenu i potpuna istina - nisu odgovarali, niti su bili u interesu narucilaca izveštaja. Jer, ko god je od clanova delegacije hteo - mogao je, bez obzira na opasnost, uveriti se da su u selu Ravno na hrvatskoj strani uglavnom stradali placenici, tzv. «psi rata». Vecina njih su bili tamnoputi i nisu pripadali beloj rasi. Dakle, ad hock formirana 'državna' delegacija mogla je samo, a što je ona i ucinila - napraviti «opravdanu bežaniju» iz Hercegovine i u Sarajevo se vratiti sa neobavljenog, bolje receno, sa narucenog zadatka. Istinit izveštaj, o svemu što se dogadalo u selu Ravno, nikada nije prezentovan pred nadležnim institucijama BiH, a samim time, ni pred ocima beha javnosti.

  BIO SAM SVEDOK MNOGIH DOGADJAJA!

  Sa ove vremenske distance ne znam - da li sam imao srecu ili nesrecu " da licno budem svedok kratkotrajnog putešestvija 'državne' delegacije. Ali, ono u šta sam potpuno siguran jeste - istina koju sam video sopstvenim ocima, a bogami, i cuo vlastitim ušima. Medutim, kako tada tako i danas, u zavisnosti od 'pripovedaca', slušam razno razne price, i druge samo njihove 'istine', od kojih su mnoge, najblaže receno, problematicne i diskutabilne. Iako je istina jedna i nedeljiva, ona je, u vecini slucajeva, skrojena po meri onoga ko je bio pobednik u ratovima i konfliktima. Ne sme se zaboraviti da je, isto tako, po ustaljenoj praksi i automatizmu, 'istina' prilagodena i dozirana za javnost - u onoj meri i kolicini koja ce proizvesti najjace efekte na onoga ko je konzument te 'istine'.

  Svi kasniji dogadaji u BiH samo su nastavak stravicnog stradanja svih naroda u BiH..... Dakle, nakon tih dogadaja u Istocnoj Hercegovini " rat je visio u vazduhu!

  Sledeci bitan dogadaj je ubistvo srpskog svata u centru Sarajeva na Bašcaršiji. Ubijen je Nikola Gardovic. Iako su muslimani iz najviših struktura vlasti, a pogotovo iz MUP-a BiH, iste veceri znali ko je direktni pocinilac tog teroristickog i zlocinackog akta i ko stoji iza tog ubistva srpskog svata, evo i nakon 15. godina " još nije rasvetljen taj zlocin. I ne samo taj zlocin da nije rešen, vec skoro da nije razjašnjen nijedan zlocin koji su muslimani pocinili nad srpskim civilima u Sarajevu....

  Zatim, 26. marta 1992. godine, desio se stravican masakr srpskih civila u Sijekovcu, tadašnja opština Bosanski Brod. Naime, regularna vojska Republike Hrvatske je vec 03. marta, iste godine, iz Hrvatske prešla na teritoriju Bosne i Hercegovine. 26. marta 1992. godine, hrvatski bojovnici su zverski likvidirali i masakrirali 23 srpska civila, uglavnom žene i iznemogle starce. U Sijekovcu sam licno bio 27. marta, dakle odmah sutradan i video sam stravicne slike - slike srpskog stradanja. U "državnoj" delegaciji su bili clanovi Predsedništva BiH - Biljana Plavšic, Fikret Abdic i Franjo Boras.

  Pa, onda se ratni požar širi i na podrucje Semberije. Zapravo, 31. marta 1992. godine otpocinju žestoki sukobi izmedu Muslimana i Srba u Bijeljini i tako rat krece u svoj krvavi pohod koji ce, kasnije ce se videti, doneti nesrecu svim narodima u BiH.

  U Bijeljinu sam stigao 01. aprila, dakle sutradan i mogao sam se i licno uveriti u stravicne slike stradanja naroda. U "državnoj " delegaciji BiH bili su - Fikret Abdic, clan Predsedništva BiH, Miodrag Simovic, potpredsednik Vlade BiH i Jerko Doko, ministar odbrane BiH.

  Cetvrtog aprila 1992. godine, ratni vihor stiže i u Sarajevo. Dakle, ratni plamen se više nije mogao zaustaviti... Krenula je jedna od najvecih tragedija svih naroda u BiH....

  Tako je poceo rat! Kako se završio, nažalost " još ne znamo. Ne znamo zato što još nema prave istine o svim ratnim dogadajima iz tog vremena...
  slavuj - 14957 - 29.09.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Poceti procesuiranje


  Početi procesuiranje onih koji su izdavali pasoše teroristima!

  BANJALUKA - Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Slavko Jovičić smatra da je u interesu BiH da državno tužilaštvo u što kraćem roku počne sa procesuiranjem svih koji su nelegalno tokom i posle rata izdavali pasoše stranim plaćenicima i teroristima, koji su, bežeći od zakona u svojim državama, našli dobro utočište u BiH.

 • Zbog činjenice da 12 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma ovde još borave mudžahedini i brojni pripadnici terorističkih organizacija, BiH je od brojnih međunarodnih organizacija, pa i Saveta bezbednosti, proglašena kao područje visokog rizika - istakao je Jovičić.

  On je dodao da su Alija Izetbegović i njegova elita tokom rata mudžahedine, koji su pustili korene Al kaide u BiH, dočekivali raširenih ruku, a da bi danas njegovi sledbenici hteli da ih se otarase, ali ne znaju kako.

  Jovičić smatra da bi prvo bilo potrebno utvrditi ko se od naturalizovanih nalazi na području BiH, a ko s pasošem BiH po Evropi i svijetu "seje strah i predstavlja potencijalnu opasnost". On je naveo da će do kraja godine biti otvoreni mnogi predmeti protiv Bošnjaka za počinjene zločine na području Sarajeva, regiona Tuzle, Mostara, Konjica, centralne Bosne, od kojih se brojni odnose i na zločine mudžahedina.

 • Na red su došli i Bošnjaci i Hrvati koji su počinili zločine nad Srbima među kojima je i Ilija Jurišić, nekadašnji predsedavajući Opštinskog veća Tuzla - naglasio je Jovičić i istakao da slučaj "tuzlanske kolone" treba što pre da se dovede do kraja.

  Napad na kolonu JNA izvele su muslimanske snage 15. maja 1992. godine, prilikom povlačenja nenaoružanih pripadnika JNA, kada je, prema navodima krivične prijave, poginulo oko 200 starešina i vojnika, dok je 140 zarobljeno i mučeno. Od tada se 15. maj slavi kao dan oslobođenja Tuzle.

  Jovičić, koji je i sam prošao golgotu bošnjačkih logora tokom rata u BiH, naglasio je da je strategija bošnjačke strane i svih političkih predstavnika iz najviših struktura vlasti da "komplikuju situaciju u BiH i da na taj način okrenu točak istorije da svojom istinom pokažu da su oni bili nevini".

  Autor: Agencija SINA
 • slavuj - 14842 - 24.09.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Početi procesuiranje!


  Početi procesuiranje onih koji su izdavali pasoše teroristima!

  BANJALUKA - Poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Slavko Jovičić smatra da je u interesu BiH da državno tužilaštvo u što kraćem roku počne sa procesuiranjem svih koji su nelegalno tokom i posle rata izdavali pasoše stranim plaćenicima i teroristima, koji su, bežeći od zakona u svojim državama, našli dobro utočište u BiH.

 • Zbog činjenice da 12 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma ovde još borave mudžahedini i brojni pripadnici terorističkih organizacija, BiH je od brojnih međunarodnih organizacija, pa i Saveta bezbednosti, proglašena kao područje visokog rizika - istakao je Jovičić.

  On je dodao da su Alija Izetbegović i njegova elita tokom rata mudžahedine, koji su pustili korene Al kaide u BiH, dočekivali raširenih ruku, a da bi danas njegovi sledbenici hteli da ih se otarase, ali ne znaju kako.

  Jovičić smatra da bi prvo bilo potrebno utvrditi ko se od naturalizovanih nalazi na području BiH, a ko s pasošem BiH po Evropi i svijetu "seje strah i predstavlja potencijalnu opasnost". On je naveo da će do kraja godine biti otvoreni mnogi predmeti protiv Bošnjaka za počinjene zločine na području Sarajeva, regiona Tuzle, Mostara, Konjica, centralne Bosne, od kojih se brojni odnose i na zločine mudžahedina.

 • Na red su došli i Bošnjaci i Hrvati koji su počinili zločine nad Srbima među kojima je i Ilija Jurišić, nekadašnji predsedavajući Opštinskog veća Tuzla - naglasio je Jovičić i istakao da slučaj "tuzlanske kolone" treba što pre da se dovede do kraja.

  Napad na kolonu JNA izvele su muslimanske snage 15. maja 1992. godine, prilikom povlačenja nenaoružanih pripadnika JNA, kada je, prema navodima krivične prijave, poginulo oko 200 starešina i vojnika, dok je 140 zarobljeno i mučeno. Od tada se 15. maj slavi kao dan oslobođenja Tuzle.

  Jovičić, koji je i sam prošao golgotu bošnjačkih logora tokom rata u BiH, naglasio je da je strategija bošnjačke strane i svih političkih predstavnika iz najviših struktura vlasti da "komplikuju situaciju u BiH i da na taj način okrenu točak istorije da svojom istinom pokažu da su oni bili nevini".

  Autor: Agencija SINA
 • slavuj - 14790 - 21.09.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Ključni svjedok


  Mirko Pejanović bio je na sednici predsedništva kad je Izetbegović priznao da zna za logor Silos u kome sam i ja bio zatočen, tvrdi Slavko Jovičić. Tužilaštvo BiH mora da sasluša bivšeg člana ratnog predsedništva tzv. Republike BiH Mirka Pejanovića, kao potencijalnog ključnog svedoka, koji bi mogao da potkrepi stravične zločine nad sarajevskim Srbima, tvrdi za Press RS Slavko Jovičić Slavuj, poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH.

 • Pejanović je svojevremeno rekao da je u Sarajevu pobijeno 3. 000 Srba. Ja sam u to vreme bio u logoru, ali sam pregledao dokumentaciju i video da su tu Pejanovićevu izjavu preneli mediji. Ne verujem da je bilo ko izmisio tu izjavu, a posebno sarajevski mediji, čiji je Mirko miljenik. Zato ću tražiti da Tužilaštvo BiH sasluša Pejanovića i zatraži na uvid dokumentaciju koju on poseduje o zločinima nad Srbima u Sarajevu - tvrdi Jovičić.

  Jovičić: Hag je bezobrazan!

  Slavko Jovičić tvrdi da je Haški tribunal dobio zadatak da sprovodi selektivnu pravdu!
 • Nije Hag naivan! Hag je bezobrazan! Tribunal je ad hok sud koji sam sebi donosi pravila po kojima radi. To je tako od Grejema Bluita, preko Luiz Arbur do ove nesrećnice Karle del Ponte. Svojevremeno je Savez logoraša RS predao 11 debelih fascikli neoborivih dokaza o zločinima nad Srbima Karli del Ponte. Očigledno je da nijedan od njih do danas nije otvorila - kaže Jovičić.

  Kao bivši logoraš, Jovičić je posebno nezadovoljan odnosom pravosudnih organa BiH i Haškog tribunala o istraživanju zločina nad Srbima u Sarajevu.

 • Vidite šta se dešava sa ovom nazovikomisijom za istraživanje zločina u Sarajevu. Oni ne mogu da se dogovore ni o tome šta treba da istražuju, a kamoli da izađu sa spiskom žrtava - kaže ogorčeni Jovičić.

  Prema njegovim rečima, Mirko Pejanović, koji je bio predsednik Srpskog građanskog veća u Sarajevu, počeo je javno da govori o stradanju Srba u Sarajevu tek kada je Alija Izetbegović pao sa vlasti.

  Igrao po Alijinim notama... Mirko Pejanović

 • Time je Pejanović hteo da opere svoju savest. Dobro se zna da je ovaj nazovipolitičar zastupao Izetbegovićevu ideologiju, ali mu je, izgleda, kasnije proradila savest, pa je hteo da dokaže da je i Srbin. Ali, taj čovek nije uradio ništa da zaštiti Srbe u Sarajevu. Među stradalim Srbima bilo je i dosta "lojalnih" Izetbegovićevoj Armiji BiH, ali ih to nije spaslo od gubitka glave - tvrdi Jovičić.

  On je ubeđen da Pejanović može da posvedoči i o mnogim drugim stvarima u vezi sa ratnim zbivanjima u Sarajevu. Zato će tražiti da Tužilaštvo BiH sasluša Pejanovića čim se otvori barem jedan predmet o stradanju Srba u Sarajevu.

 • Institucije RS podnele su tužilaštvu izveštaje vezane za zločine u svim sarajevskim logorima među kojima su Silos, Viktor Bubanj, Centralni zatvor, logor u Trnovu... Očekujem da će do kraja godine barem jedan od tih predmeta biti pokrenut. Pejanović bi, na primer, mogao da posvedoči da je Alija Izetbegović na 247. sednici Predsedništva tzv. RBiH priznao da zna za postojanje logora Silos u Tarčinu u kojem su bili zatočeni Srbi, a među njima i ja lično - kaže Jovičić.

  On ističe da bi bilo dobro da se saslušaju i drugi učesnici pomenute sednice Predsedništva Republike BiH.

 • Tu je bilo još ljudi, a među njima i general Jovan Divjak i Miro Lazović. Sve njih treba saslušati, a čovek koji najviše i najbolje zna o stradanju Srba u Sarajevu je svakako Amor Mašović - zaključuje Jovičić.

  EKIPA PRESSA RS

  NAPOMENA: Tekst je objavljen u trenutno naičitanijim dnevnim novinama na prostoru Republika Srbije i Srpske - beogradskom "PRESS-u".
 • slavuj - 14447 - 04.09.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Oni misle da mi ne mislimo!


  PIŠE: Slavko Jovičić Slavuj:

  U današnjoj opštoj globalizaciji i u svijetu prepunom kontroverzi, licemjerstva, laži i obmana - pravda i pravo, kao univerzalne kategorije ravnoteže između kršilaca osnovnih ljudskih prava i onih drugih čija su sva prava pogažena - gube potpuni smisao opšteprihvaćenih normi i kakvog-takvog pravnog balansa između zločinaca i zlostavljanih i ugnjetavanih ljudskih bića.

  Takođe, i istina je postala opšta fikcija, mada bi istina trebalo da bude osnovni preduslov za sve drugo... treće... Mada je istina jedna i nedjeljiva i niko na istinu nema ekskluzivno pravo, eto, bošnjačka politička, intelektualna i medijska elita potpuno je neopravdano prigrabila sebi pravo da samo oni budu tumači te istine.

  Najnoviji podaci ili informacije koje se ovih dana pojavljuju u medijima, istina još stidljivo, da u Agenciji za istrage i zaštitu BiH (SIPA) rade lica bošnjačke nacionalnosti za koja, izvan svake razumne sumnje, postoje neoborivi dokazi da su počinili stravične zločine nad srpskim narodom - nije ništa novo, niti senzacionalno.

  Jer, Zijo Landžo, Faik Špago i Vahid Alagić za koje postoje osnovane indicije da su kao pripadnici tzv. Armije RBiH počinili nebrojene zločine nad srpskim narodom na širem području Hercegovine, a posebno na području opštine Konjic - jeste samo paradigma o strateškom interesu Bošnjaka i njihovoj percepciji da se ovdje radi o ataku na "dobre momake"?!

  Godinama se zalažem da se potpuno razjasni ratna prošlost i da utvrdimo ko je kome - ono najlošije i šta uradio u prethodnom građanskom ratu. Svjestan sam da je to Sizifov posao, ali vodeći se ljudskim vrijednostima nemam namjeru da odustanem od permanentne borbe za istinu, ponajviše zbog moralne obaveze koju sam sam sebi nametnuo i čiste savjesti prema nevinim Srbima koji su na najsvirepije načine likvidirani od strane najokorjelijih zločinaca iz reda bošnjačkog, pa i hrvatskog naroda.

  Počinioci ratnih zločina nad srpskim narodom ne rade samo u policijskim strukturama BiH, mada je SIPA indikativan primjer za njihovo uhljebljenje. Stanje ništa nije bolje ni u još nekim zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Njihovi pipci dosežu i do diplomatije i inih takozvanih humanitarnih nevladinih organizacija.

  Ne želim da se miješam u nadležnost pravosudnih institucija BiH, niti da prejudiciram naredne poteze, u prvom redu Tužilaštva BiH, ali želim da po ne znam koji put ponovim - u BiH se četiri godine rata nije vodila ljubav, niti obnavljalo "bratstvo i jedinstvo"! ? Ovdje su se međusobno ubijali narodi. Svako protiv svakoga je ratovao i bezbroj je raznih kombinacija o međusobnim sukobima između Bošnjaka, Hrvata i Srba.

  Jednom davno, nobelovac Ivo Andrić lijepo napisa: "Pametni šute, fukara i lopovi se bogate, a samo još budale govore i za nešto se bore! " Eto, dobrovoljno pristajem da budem u ovoj trećoj grupi?!

  Naravno da mi na um ne pada da pokušavam da ispravim krivu Drinu, ali ću uvijek kao i svi normalni ljudi ponavljati da je Drina kriva! A, to nije ništa drugo već jasna teza da činjenice o kojima govorim - potvrdim i da argumentima dokažem da je istina i pravo Srba, a ne samo Bošnjaka ili raznih drugih lobista iz bjelosvjetskih metropola, koji su svojim lažima potpuno preparirali vrlo blisku nam prošlost.

  Cilj je bio sasvim jasan - sve učiniti da se lažima izvrši potpuna satanizacija srpskog naroda, u cjelini. Ali, bez obzira na sve, ne smijemo pasti u apatiju i letargiju koja bi nas uspavala, niti smijemo prihvatiti kolektivnu amneziju, pa da zaboravimo stradanje našeg, srpskog naroda, u našoj prebogatoj istoriji, istina kroz vjekove tragičnoj prošlosti i nesrećnom usudu. Zato, glavu gore, istinu u ruke i pravdu za sve narode!

  NAPOMENA: Ovaj tekst sam objavio kao kolumnu u banjalučkim dnevnim novinama "FOKUS".
  slavuj - 14277 - 28.08.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Tanovića na stub srama!


  Zbog podvale oskarovca Danisa Tanovića kada je u filmu "Ničija zemlja" masakr nad srpskim stanovništvom iskoristio kao stradanje Bošnjaka, Savez logoraša RS uz pomoć bivšeg rukovodioca ovog saveza, Slavka Jovičića, poslanika SNSD-a u parlamentu BiH, zatražiće od Akademije filmske umjetnosti SAD da ovom režiseru oduzme Oskar.

  - Najnovije informacije o podvalama oskarovca samo su šlagvort da se BiH umjesto ničijom zemljom, proglasi nikakvom. To je nastavak bošnjačke politike u kojoj se sve svodi na prikazivanje Srba kao negativaca. Nakon što je otkrivena ova podvala, realno je očekivati da će i niz mnogih podvala adresiranih na srpski narod ugledati svjetlost dana - rekao je Jovičić.

  Jovičić kaže da će uz zahtjev da se zbog katastrofalne podvale režiseru Tanoviću oduzme Oskar, predložiti da ovaj kontroverzni umjetnik bude stavljen na stub srama.

  - BiH je zemlja puna kontroverzi, falsifikata i lakrdija, na kojima se godinama temelji bošnjačka propaganda za pridobijanje određenog broja svjetskih medija - istakao je Jovičić i dodao da su mnoge istine zloupotrijebljene.

  Nečuvena filmska podvala režisera Tanovića otkrivena je prilikom obimnog projekta istraživanja zločina nad Srbima u gornjem Podrinju, koje je radilo Regionalno udruženje logoraša Višegrad snimajući dokumentarni film pod nazivom "Na Drini grobnica".

  Dragiša Andrić, predsjednik ovog udruženja, prethodno je rekao kako je zahvaljujući bivšim srpskim logorašima iz Goražda, koji žive u inostranstvu, utvrđeno da je ratne filmske snimke iz Kukavica, kod Rogatice, nakon masakra nad srpskim civilima iz Goražda, režiser Tanović podvalio kao stradanje muslimana.

  Najavio je da dokumentarac "Na Drini grobnica" sadrži originalne snimke o brojnim zločinima muslimanske vojske od 1992. godine do 1995. godine na području Višegrada, Goražda, Rudog, Foče i Čajniča.

  Napomena: Ovaj tekst je objavljen u dnevnim novinama "Fokus" - Banja Luka.
  slavuj - 14274 - 28.08.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (1)

  'Psi laju karavani prolaze'


  Još nikada nisam pogledao nijedan bošnjački sajt, niti ću to ikada uraditi! Jer, znam šta se tamo piše i o čemu! No, jedan moj prijatelj, koji odlazi na takve sajtove me obavestio da se vodi nekakva rasprava na bošnjačkom sajtu sarajevo-x i da me svi, ama baš svi bošnjački učesnici kritikuju i vredjaju što sam podržao Savez logoraša Republike Srpske, čiji su članovi razotkrili podvalu filmskog režisera Danisa Tanovića, koji je nekoliko kadrova za svoj film prikazao kao stradanje Bošnjaka u filmu Ničija zemlja, za koji je Tanović dobio i oskara.

  Zapravo, radi se o stradanju Srba koji su bežeći od pomahnitalih hordi muslimanskih zlikovaca u stravičnom masakru i u zasedi - stradali u mestu Kukavice, na putu Goražde - Rogatica. Naravno, da me ni malo ne uzbudjuju takvi bošnjački komentari, jer šta bi se drugo moglo i očekivati od onih kojima sve smeta što je srpsko. Meni bi bilo vrlo teško da me ti isti, ne dao Bog, hvale?! E, tek tada bih se ja zapitao da li radim prave stvari u korist našeg srpskog naroda. Ovako, imaju one narodne: "Psi laju, karavani prolaze", ili "Budala, paprati, kamenja i krivih drva nikad neće nestati", ili "Bog ne haje što cuko laje"! Dakle, sve što bošnjački učesnici pomenutog sajta pišu o meni, mene ne tangira ni malo. To zapravo sve govori o njima i ogromnoj mržnji, koju vrijedjanjem mene, upućuju i srpskom narodu, jer je to ista matrica. Ne pada mi na um da sebe poistovećujem sa celim narodom, ali bilo ko da je od Srba umesto mene tako nešto uradio, a što nije po volji Bošnjacima, doživeo bi istu sudbinu. Ali to je njihov, bošnjački problem!
  slavuj - 12434 - 23.04.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Pozicija ili opozicija?


  Gospodine Željko, najiskrenije te molim da dozvoliš raspravu, pa i polemiku, naravno ako je moguće da to bude argumentovano i bez uvreda.

  Dakle, dobrovoljno pristajem da razgovaram sa pojedincima bez obzira što nikoga od tih ljudi ne poznajem. Na ovaj način želim da budem u kontaktu sa narodom i da kažem da sam i ja obični smrtnik, kao i svaki čovek na ovoj planeti. Samo je Dragi Gospod Besmrtan! Vaskrsnuće očekuje sve ljude i one dobre, ali nažalost i one zle. Jer Bog nije selektor reprezentacije, pa da bira uloge za svakog od nas. Bog je milostiv za sve!

  Mislim da sam jedini političar koji na ovaj način komunicira sa ljudima, sa običnim narodom, pri tom sam svestan da se izlažem raznim komentarima, nesuvislim kritikama, uvredama i ko zna čemu sve još.

  Tačno je da sam bio u pet muslimanskih logora i to 1. 334 dana ili 44 meseca, a kao što je poznato, rat je trajao 42! ? Ne dao Bog nikome da doživi takvu torturu, niti patnju, pa čak ni onim mojim brojnim mučiteljima.

  Za Milosavu - To o čemu vi pišete je moguće samo u demokratskim zemljama, koje nisu stoljećima ratovale. Nije tačno da ekonomija pobedjuje sve. Evo vam primera. U predratnoj SFR Jugoslaviji se relativno dobro živelo, čak mnogo bolje i od žitelja mnogih zemalja, koje su danas članice Evropske unije. Zašto se onda raspala takva zemlja? Zato što nijedan narod u toj Jugoslaviji nije nikada uspeo da trajno reši svoje nacionalno pitanje. Recimo takodje, istorija pokazuje da su Srbi skoro svim narodima prve, druge i treće Jugoslavije - napravili države, jedino nisu sebi, odnosno svom narodu. Da niste upravu pokazuje još eklatantniji primer. Severna Irska je jedna od bogatijih država Evropske unije, ekonomija je na vrlo visokom stepenu, i, za naše uslove, sigurno je da tamo narod ekonomski živi u blagostanju - ali ako je ekonomija dominantna, zašto onda u toj zemlji preko 300. godina se sukobljavaju protestanti i katolici! ? Ekonomski napredak je moguć samo ako je u zemlji stvoren politički ambijent, ambijent u kojem postoji vladavina prava i pravda za sve. Naravno da je prethodno potrebno razjasniti tragičnu prošlost za koju je potrebna ISTINA! Nažalost, ovde nema pravde, ma nema je nigde ni u svetu u nekoj apsolutnoj varijanti. I Pravo i pravda su samo fikcije. U svetu vladaju samo sila i moć! Dakle, nijedan svetski model nije moguće primeniti u ovakvoj BiH.

  Niko vam ne brani da budete član, simpatizer, donator ili bilo šta, te vaše opozicione stranke. Ali, zar sami ne izvlačite pravi odgovor? Zašto vam je stranka u opoziciji, zato postoje samo dva odgovora: Ili je već bila na vlasti i zbog pljačkanja sopstvenog naroda, taj isti narod, odnosno birači su je bacili u aut ili korner, sasvim je svejedno, jer se iz obe situacije vrlo retko postiže gol! A, svaka utakmica se igra da se dobije i pobedi, jer samo se rezultat(i) pišu i pamte. Druga varijanta je da vam je vaša opoziciona stranka još slabašna, pa je birači još nisu prepoznali kao spasioca narodne ekonomske propasti. No, imate vi pravo na svoje komentare, ali kao što ja ni u snu nikada nikoga ne bih uvredio, tako i vas molim da to isto ne radite, jer nekada su ironija i sarkazam gori od svake uvrede.

  S poštovanjem,
  Slavuj.
  slavuj - 12416 - 22.04.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Ja onako, »Milosava« baš nikako!


  Baš lepo od vas gospodjo, ili gospodjice ili možda čak i gospodine "Milosava" što mi dajete "podršku"?!

  No, malo je čudno da ste obratili toliko pažnje na pasos u tekstu, koji se tu našao samo kao šlagvort da bih pojasnio da mi nije stalo do medijske promocije, jer se se krug zatvorio. To, istovremeno ne znači da više neću istupati u javnosti. Naprotiv!

  No, vaša navodna podrška je, sasvim je vidljivo, krajnje ironična i licemerna. Iz vaše "podrške" može se izvuči niz zaključaka, recimo - da pripadate nekoj poraženoj političkoj opciji; da nikada niste pratili ono što sam pre ulaska u politiku radio; manje je izvesno da možda čak pripadate jednom od naroda koji nije srpski; da vam jednostavno smetam iz ovih ili onih razloga... itd. Ništa se neuzbudjujte, imate vi

  pravo na takvo svoje mišljenje. No, ipak ste u svom kratkom tekstu mnogo rekli o sebi i vašoj posesivnosti, koja se nazire iz sadržaja vašeg posta, ali koji je, po meni, bez ikakvog smisla! Ne želim da zloupotrebljavam prostor i od evenualne daljne prepiske sa vama odustajem, jer bi to bilo gubljenje vremena. Pišite šta vam je po volji!

  S poštovanjem,
  Slavuj.
  slavuj - 12413 - 21.04.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Srcem se navija, ljubavlju se voli (1)


  Iskreno priznajem da mi je ponekad žao što nemam više vremena da posećujem ovaj sajt. Uvek sam voleo konstruktivnu, pa čak na momente i polemičnu raspravu, bez obzira što to, u krajnjoj liniji, i nema nekih opipljivih rezultata. Jer, zašto bih ulagao bilo kakav napor da "neverne Tome" ubedjujem da prihvate moje stavove ili neka moja gledanja na odredjena društvena kretanja i političke premise, kad je stvar svakog pojedinca da iznosi svoje poglede na politička, ekonomska, društvena, nacionalna i svaka druga kretanja u sferi životnog bitisanja na ovim ili bilo kojim prostorima, ove globalno uzdrmane svetske civilizacije. Dakle, stvar je svakog pojedinca i njegovo je pravo da se ličnom percepcijom opredeljuje " za ili protiv nečega.

  Na samom početku, da mi neko od neupučenih ne bi zamerio što pišem ekavski, želim da naglasim da potičem iz sarajevskog podneblja i da na ovaj način ne želim da bilo kome prkosim, niti je to moj inat, ni odgovor na neke druge jezike i pisma. Naglašavam da u svakodnevnoj komunikaciji govorim ijekavski, ali često pišem na ekavici. Zašto? Jednostavno, to mi je ostalo u "navici". Naime, pre i nakon gradjanskog rata u BiH, pisao sam za mnoge printane medije u bivšoj Jugoslaviji, a danas u Srbiji i to sam zadržao i do danas. Čak sam i knjigu " "SILOS, najzloglasniji muslimanski logor u gradjanskom ratu u BiH od 1992 " 1996. godine", napisao na ekavici i ćirilicom, naravno. No, ne bežim ni od ijekavice. Isto tako, od pre rata pišem ćirilicom, ali mi ništa ne smeta ni latinica.

  Jer, upravo je ogromno kulturno i jezičko bogatstvo srpskog naroda koji ima dva pisma, jedan jezik sa više varijanti govora i pisanja. To zapravo, samo retki narodi imaju u svetu.

  Nema te svetske TV kuće za koju barem jednom nisam dao neku izjavu ili intervju. Pred izricanje presude Medjunarodnog suda pravde u Hagu, po tužbi, tada muslimanskog, danas bošnjačkog naroda, čija je tužba bila vešto upakovana u tzv. tužbu Republike BiH protiv tadašnje SR Jugoslavije, a kasnije protiv, takodje bivše Zajednice država Srbije i Crne Gore, eto, dao sam u dva navrata intervjuue za još jedino tada preostalu, mnogo aktuelnu, arapsku televiziju "Al Džazira". Dakle, na taj način zatvoren je krug mog mediskog istupanja.

  Povod za ovaj tekst je jedna poruka koju je na ovom sajtu postirao izvesni "Zlatan" iz Sarajeva. Eto, pre izvesnog vremena on je ovde napisao da ću, kad budu igrale utakmicu fudbalske reprezentacije BiH i Turske " navijati tek tada za BiH! ?

  Istina je sledeća. Bio sam gost na Televiziji Federacije BiH i jedna od tema je, izmedju ostalog, bila i "sport u BiH". Pristrasni novinar - voditelj je na svaki način nastojao da me provokativnim i krajnje bezobraznim pitanjima izbaci "iz koloseka", kako bi me doveo u inferioran položaj u odnosu na druga dva gosta u studiju (jedan je bio Bošnjak, a drugi Hrvat! ). S obzirom da su svi mediji u BiH i U Srbiji ranije objavili da sam bio u Beogradu na fudbalskoj utakmici Srbija i Crna Gora protiv BiH, postavio mi je, izmedju ostalog, i pitanje za koga sam na toj utakmici navijao?! Odgovorio sam ovako:

 • Nisam ja na utakmici bio "obični navijač", ja sam bio vodja preko 20. 000 navijača iz Republike Srpske, naravno Srba i svi smo navijali za Srbiju i Crnu Goru!

  Usledilo je novo nesuvislo novinarsko pitanje:

 • "Gospodine Jovičiću vi ste poslanik državnog parlamenta BiH i zar ste mogli navijati za drugu državu?

  Odgovorio sam da ovde nije u pitanju BiH i da Srbi ne beže od BiH, već da su u pitanju bošnjački navijači koji sebe sami nazivaju "Fanatikosi", koji su na utakmici istih reprezentacija na Koševu u Sarajevu stalno skandirali "kolji Srbina".

  Zar je onda moguće očekivati da ijedan jedini Srbin iz Republike Srpske navija za BiH! ? Ne, to nije moguće! Novinar je nastavio:

 • "Gospodine Jovičiću za koga ćete navijati kad u Sarajevu budu igrale reprezentacije BiH i Turske"?

  Odgovorio sam ovako:
 • Ako čujete da će jedan jedini autobus sa Pala ili Banja Luke ili iz Bijeljine krenuti sa srpskim navijačima za Sarajevo da uopšte i gleda tu utakmicu, eto, ja ću tek tada navijati za BiH i opet ću biti vodja navijača iz Republike Srpske?! ? (sic! ). Ali, pošto se to nikada neće dogoditi, jer Srbe iz Republike Srpske uopšte i ne interesuje ta utakmica, onda i od mog navijanja nema ništa! To sam rekao u toj emisiji, a i sad isto mislim.
 • slavuj - 12411 - 21.04.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Srcem se navija, ljubavlju se voli (2)


  nastavak

  Zašto? Zato što vam niko na svetu ne može nametnuti zakon da nekoga ili nešto volite, ako to vi jednostavno ne želite! Da se ne uvrede "Partizanovci", od kako znam za sebe, navijam za "Crvenu Zvezdu". Zvezda se nosi u srcu, ona se voli i za nju se navija! Naravno da nikome ne osporavam njegovo pravo da navija za koga on ili oni žele. Ništa mi apsolutno ne smeta što Bošnjaci navijaju za svaku drugu reprezentaciju, koja igra protiv Srbije.

  Što se mene tiče, mogu vala navijati za koga to oni žele. To je njihovo pravo ili problem, jer te selekcije uglavnom gube utakmice. Ali, i moje je pravo i ogromna ljubav da volim sve selekcije Srbije i da navijam za njih, bez obzira koji je sport u pitanju.

  Da zaključim. Uopšte me ne interesuje ni rezultat utakmice BiH " Turska, koja se igra u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Samim time, ne pada mi na um da idem na utakmicu da je gledam. To ni u snu ne bih uradio! To je, dakle odgovor "Zlatanu" za koga ću "navijati" u toj utakmici.

  Na kraju, prvo pozdrav za sve "Zvezdaše", pa onda i za "Partizanovce", naravno i za navijače BiH, ali ja sigurno nisam medju njima.

  Pozdravi za sve,
  Slavuj.
  slavuj - 12191 - 07.04.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Nemam pravo da šutim!


  Zaista mi je žao što zbog velikih obaveza, ali i zbog dobrano narušenog fizičkog zdravlja - nemam više vremena da posjećujem ovaj izvanredni sajt. Ovom prilikom pozdravljam sve posjetioce, a posebno gospodu Mijata i "Starinu Novaka". Možda se i vi čudite što na ovakav način komuniciram sa meni nepoznatim ljudima? Možda ste i u pravu.

  Prisjetite se i uvjerićete se da sam ja jedan jedini političar koji na ovakav način razgovaram sa ljudima, dakle sa običnim, ali čestitim narodom. Zašto? Zato što sam i ja samo jedan običnih smrtnika i što sam rab Božiji, kao i svaki čovjek na ovoj planeti.

  Druga je stvar što su se, na žalost, mnogi iz našeg naroda otudjili, što su se odrodili od svojih korjena i što su postali gramzivi, nezasiti u svojim željama i ogromnom lopovluku. Naime, mnogi lopovi i mafijaši su se na patnji i krvi sopstvenog naroda enormno obogatili, a da pri tome nisu imali ni dana radnog staža u životu.

  Nemoral i nepoštenje su postali glavni motivacioni faktori bitisanja za takve lešinarske tipove. Napisao je Andrić: "Pametni danas šute, fukara i lopovi se bogate, budale još samo govore i za nešto se bore"! Dobrovoljno prihvatam da sam u ovoj trećoj grupi ljudi i zato nemam pravo da šutim. Hoću i moram da govorim, da govorim istinu o stradanju mog naroda kroz vijekove, a posebno u poslednjem gradjanskom ratu, koji je sve narode u BiH gurnuo u kataklizmu, u ambis teških stradanja i patnji.

  Naravo, da mi ne pada na um da ispravljam krivu Drinu! Ali, ja postojim i svojom borbom za istinu hoću samo da kažem da je Drina kriva! Dakle, da ovom tezom i istinitom konstatacijom potvrdim ono o čemu pišem i o čemu javno i stalno govorim. A, to znači da sve o čemu govorim i pišem ima potvrdu u činjenicama i istini, koja je jedna i nedjeljiva i niko na istinu nema ekskluzivno pravo.

  Na nesreću našeg naroda i našeg vijekovnog stradanja - mnogi Srbi su zaboravili ko su, šta su i odakle su. Narod koji zaboravi svoju prošlost - nema sreće u sadašnjosti, ali još gore od toga je uništena budućnost naših naslednika! To nikada ne smijemo dozvoliti!
  slavuj - 12173 - 06.04.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Nismo svi isti!


  Evo pročitah tekst "Lanmija" i zaključih da je čovek razočaran što sam, eto, otišao u politiku! ? Napisao je on da me lično poznaje i to naravno i nije neki problem. No, iz njegovog teksta se vidi da je razočaran što sam se našao na listi SNSD-a.

  Tačno je da sam bio na toj listi. Ali, je takodje tačno da sam bio jedini kandidat u BiH koji se našao na nekoj od lista, a da nisam član ni jedne stranke, pa ni SNSD-a. Istine radi, moram da kažem da to nije nikakav alibi za moje političko delovanje u okviru SNSD-a. Dakle, da budem još jasniji, sve stranke iz Republike Srpske, pa čak i neke iz Federacije (??? ) su me zvale da budem na njihovim listama. Neverovatno, ali istinito!

  Verujem u Dodika i u promene na bolje. Ne verujem ni u svakog člana ni SNSD-a. Kao nezavisni kandidat nisam hteo da nastupim, jer je bilo i previše stranaka i strančica na izborima. Zapravo, nisam želeo da se rasipaju srpski glasovi! I drugo, ja nisam imao nijednu marku koju bih uložio u predizbornu kampanju. Ja u kampanji nisam imao ni hemijske olovke, niti biloborda i raznih čudesa. Bilo je nekoliko hiljada flajera (mojih autobiografskih prospekata) 200 (??? ) upaljača i to je sve. Sasvim je onda jasno da sam u kampanju ušao da pobedim samo sa svojim imenom i prezimenom i naravno nadimkom, što su rezultati i pokazali. Tu je naravno bilo presudno i ime Milorada Dodika.

  Da naglasim, a vrlo je bitno - ni od SNSD-a nisam dobio nijednu jedinu marku! Moje ime niko ne može povezati ni sa jednom mafijaškom grupom, niti sa lopovima bilo koje vrste, bez obzira u kojoj stranci bili, a ima ih u svakoj. Ono što je sigurno jeste da mene politika nije promenila i neće promeniti, niti me može bilo koja lobistička grupa ili pojedinac kupiti za bilo šta ili za bilo čije interese.

  Evo, ni ja nisam zadovoljan sa sadašnjom situacijom u kojoj živi ogroman broj sirotinje i bijede. Zato sam i ušao u politiku da se borim, a ja sam barem po tome poznat i takav ću i ostati!

  Pozdrav od Slavuja!
  slavuj - 11661 - 25.02.2007 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)


  KO UGROŽAVA SRPSKI NACIONALNI IDENTITET U BIH?

  U sveopštem haosu i beznađu u kojem se nalazi cijela BiH, dodatnu nesreću za sve njezine narode prizivaju, ovdje i sad, povampirene aveti prošlosti, koje nesmanjenim tempom rade na stvaranju nove tzv. bosanske nacije (sic! )?! Prema tom suludom projektu, najblaže rečeno, Srbi bi trebalo da se "bosaniziraju".

  Ali, sam termin "bosanski" ili "Bosanac", posmatrano u kontekstu nacionalnog određenja, ima mnogo drugačije i važnije značenje. Dugoročno gledano, nije li termin "bosanski" samo embrion i idu li bošnjačke intencije u pravcu stvaranja nove, hibridne i nepostojeće "bosanske nacije". Međutim, to je već viđeno, i to krajem 19, odnosno početkom dvadesetog vijeka, kada je u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, koja je bila pod Austro-Ugarskom okupacijom, Benjamin Kalaj imao isti cilj: stvoriti jedinstvenu "bosansku naciju". Iako okupirani, Srbi iz Bosne i Hercegovine su i tada znali da se odbrane od te pošasti i sačuvaju svoj nacionalni identitet i osobenosti, pa će na osnovu tog istorijskog iskustva znati to isto učiniti i u ovom, turbulentnom političkom vremenu.

  U takvom ambijentu, postala je ustaljena praksa da se u bošnjačkim sredstvima informisanja, i u svim drugim prilikama, Srbi nazivaju "bosanski Srbi". Nažalost, I neki mediji u Republici Srpskoj su prihvatili termin "bosanski" i vežu ga za srpsku i hrvatsku naciju, čime on sve više, neopravdano i kod nas stiče pravo građanstva.

  Možda to i ne bi bilo toliko važno da se iza fraze "bosanski Srbi" ne krije nešto sasvim drugo. U dogledno vrijeme atribut "bosanski" bi vjerovatno ostao sam, a ono Srbi bi se utopilo u "Bosanci", što je i osnovni cilj zagovarača stvaranja jedinstvene "bosanske nacije", a preko tog termina i stvaranje "gradjanske države" BiH?! "Gradjanska država" bi najviše, i jedino odgovarala najbrojnijem narodu, u našim uslovima bošnjačkom, što bi proizvelo nesagledive posljedice po budućnost i opstanak ponajviše hrvatskog, a onda i srpskog naroda u BiH. Isti slučaj bi bio i sa stvaranjem "bosanske nacije", što je moram priznati iluzionistički projekat kreatora i ideologa o stvaranju nove i nepostojeće nacije. To se nikada neće desiti!

  Ali, s obzirom da ne postoje tzv. američki Srbi, francuski Srbi, iranski Srbi itd. , isto tako: ne mogu se po bilo čijim željama vještački stvarati ni "bosanski" Srbi. Tačno je samo da postoje Srbi koji su rođeni i koji žive u Americi, odnosno Srbi koji su porijeklom iz Amerike, zatim Srbi koji su rođeni i koji žive u Francuskoj... itd. Analogno tome, identična varijanta važi i za BiH: radi se, u istinu, o autohtonim Srbima koji su rođeni i koji žive u Bosni i Hercegovini i, s druge strane, Srbima koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine i koji danas žive širom svijeta. Takođe, termin "bosanski" nije moguće vezati za naciju, jer šta je onda sa "hercegovačkim Srbima": pod uslovom da tvorci "bosanske nacije" nisu predvidjeli odvajanje Hercegovine od Bosne? U krajnjoj liniji, atribut "bosanski" ima samo određeno teritorijalno značenje, kao uostalom: "semberski", "krajiški", "dalmatinski", "primorski", "šumadijski", "bački", "hercegovački", "romanijski", itd.

  To što se kategorički suprostavljaju utapanju u "bosanske" Srbe, istovremeno ne znači da se Srbi, samim time, odriču i Bosne i Hercegovine. Ali, nema te cijene po kojoj bi mogli prihvatiti da i ono "bosanski" obavezno ide uz Srbi, jer jednostavno rečeno: Srbi su Srbi i nikako ne mogu biti ni "oni ali ni ovi", pa na kraju krajeva, nikada ni "bosanski".

  Slavko Jovičić - Slavuj
  slavuj - 10792 - 01.11.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Ostajem isti onaj Slavuj!


  U svakom slučaju, hvala ti Željko na podršci, lepim željama i razumevanju. Nema potreba da praviš bilo kakav otklon od toga da smo prijatelji iako se još lično ne poznajemo. Dovoljno je da pripadamo istom narodu i po naciji, veri i da imamo slične poglede na stvarnost, život i da budemo prijatelji.

  Neprijatelji nemaju nikakvih dodirnih tačaka ni u čemu, osim u sili, mržnji, ubijanju itd. Naravno da se nikada ni na koga nisam ljutio, pa nisam ni na anonimnog autora. Svako ima pravo da javno govori o svemu, a pogotovo da pod lupu stavlja rad političara.

  Slažem se da su mnogi od njih u politiku ušli iz lične koristi. No, uvjeravam i tebe i sve druge da sam ja u politiku ušao iz nužde, jer jednostavno nisam više mogao da gledam da primitivci, lopovi i razna bagra vredjaju dostojanstvo srpskog naroda.

  U fokusu mog političkog delovanja uvek će ostati "mali i obični čovek", kojem se može i mora pomoći. Jer, Republika Srpska nije siromašna; Republika Srpska ima prirodne, privredne i intelektualne resurse za svaki daljni i ubrzani napredak u svim sferama života.

  Ali, moramo prvo da stanemo za vrat lopovima i mafiji, koja se razmnožava kao kišne gliste. Lopovi i mafija iz našeg naroda su se preko noći, na patnji i krvi sopstvenog naroda, enormno obogatili.

  No, o tom potom!

  Ono što mogu da obećam - jeste čvrsta moja odluka da ostanem isti onaj obični smrtnik, kome cilj nije bio da se zovem samo političarem, već da tu političku poziciju iskoristim da sve učinim da se vrati dostojanstvo našem čestitom narodu; da sačuvamo biološko biće Srba na ovim, našim vekovnim prostorima i naravno da sačuvamo Republiku Srpsku kao trajnu kategoriju.

  Na ovim pitanjima nikada niko sa mnom neće praviti bilo kakve kompromise.

  Iako govorim u svoje ime i u prvom licu jednine, mogu slobodno da kažem da identične poglede na sva ova pitanja ima i Milorad Dodik. Iskreno govoreći, imaju i svi drugi relevantni srpski političari.

  S poštovanjem!
  slavuj - 10785 - 29.10.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Reagovanje na tekst - Postizbori


  Negde u nekoj drugoj rubrici pročitah komentar anonimnog autora gde i mene pominje u kontekstu pobednika na ovim izborima. Tačno - čovek je upravu. Sve donedavno, u najjačem uporištu SDS-a, na području sledećih opština: Trnovo, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari grad, (pazi sad! ) na Palama, u Sokocu, te Rogatici, Vlasenici, Čajniću itd. , ubedljivo sam, sa četvrte pozicije na listi SNSD-a, pobedio nosioca liste SDS-a Boška Šiljegovića i nosioca liste PDP-a (Mladen Ivanić) Vinka Radovanovića. Ne likujem ja nad tom pobedom. Zašto? Zato što je narod hteo da ja pobedim!
  Moram ipak da reagujem na jednu potpunu neistinu ili više njih u tekstu nepoznatog 'Sokolačkog' autora u tekstu 'Postizbori'. Prvo, kada sam odlučio da se nadjem na izbornoj listi SNSD-a - odmah sam zamrznuo sve aktivnosti u organizaciji čiji sam bio osnivač i potpredsednik (Savez logoraša Republike Srpske). Drugo, nisam dozvolio da bilo ko zloupotrebljava tu organizaciju, pa tako nisam dozvolio da ta organizacija ili bilo ko u njeno ime daje ni meni bilo kakvu podršku, niti da vrši propagandu u moje ime. Sledeće, pitaj svoje Sokočane i na mnogim drugim mestima gde sam govorio na javnim tribinama - je li ovo istina! ? Dakle, nigde ni na jednom skupu nisam pozivao birače da meni daju glas. Uvek sam pozivao birače da glasaju za domaće kandidate. Autor nadalje - hipotetički nagadja kako ću se ja ponašati u ulozi političara? To ujedno govori da taj čovek mene uopšte ne poznaje, jer da me zna, onda bi zaključio da promene u mojim dosadašnjim stavovima i istupima neće biti, pa makar me smenio ko god želi. Ja nisam ušao u politiku da bi tu našao uhlebljenje, već da bi politiku iskoristio kao sredstvo da i dalje istrajavam u odbrani interesa srpskog naroda i trajnom očuvanju Republike Srpske. Dakle, prvo treba skočiti, pa onda reči opaaaa. . . Ali dobro. Nikada se ne ljutim na bilo čiju kritiku, ali samo da je argumentovana. Ovako. . . potpune neistine ostavljaju mnoge dileme kod neupućenih konzumenata raznih (polu)informacija.

  S poštovanjem,
  Slavuj
  vogosca - 10299 - 01.09.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Naknadna pamet - nova glupost!


  Slučaj Vogošće je samo paradigma svih ostalih identičnih slučajeva u svim drugim gradovima širom BiH. Dakle, bez obzira na pozive o nekom eventualnom povratku i stvaranju imaginarne predratne atmosfere, važi za sve gradove - to je samo iluzija i nemoguća misija. Čak i da se vrate mnogi Vogošćani u svoj predratni grad, naravno mislim na Srbe - šta bi se time dobilo? Zapravo, šta bi Srbi dobili? Dobili bi trajnu neizvjesnost za sebe i za budućnost svoje djece. Naravno, to više niko ne želi.

  Zato, mislim da se ne smije manipulisati sa naivnošću naroda, jer više takvih naivnih Srba nema, kao što nema ni Bošnjaka, niti Hrvata. Očekivati da se neki Bošnjak koji je otkupio za bagatelu srpski stan u Vogošći vrati u prijeratnu Žepu - je isto kao očekivati da vaskrsne Josip Broz. Jednostavno, ne postoji više mogućnost da se sadašnje stanje vrati na predratnu situaciju i dalje nema!
  slavuj - 10046 - 13.07.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  SKANDALOZNO I SRAMNO (3)


  Kao potvrda informaciji do koje sam došao - sutrašnje banjalučke NEZAVISNE NOVINE objavljuju sljedeći i opširniji tekst o ovom nevidjenom skandalu!  Datum: 13. 07. 2006
  Haški optuženik i bivši savjetnik Sulejmana Tihića i dalje na platnom spisku u Predsjedništvu BiH

  N. Krsman

  Delić prima 1. 000 KM mjesečno

  SARAJEVO - General Rasim Delić, haški optuženik i bivši savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića, redovno prima platu u ovoj instituciji, iako na ovoj funkciji nije duže od godinu, potvrđeno je "Nezavisnim" u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

  Haški tribunal optužio je po komandnoj odgovornosti ratnog komandanta Armije RBiH Rasima Delića za ratni zločin nad srpskim civilima na području Vozuće, koji su počinili pripadnici jedinice El Mudžahid. Delić se početkom 2005. godine dobrovoljno predao Haškom tribunalu i brani se sa slobode.

  Generalni sekretar u Predsjedništvu BiH Ranko Ninković kazao je juče da se Deliću isplaćuje 60 odsto od plate na osnovu odluke iz Kabineta Sulejmana Tihića, te Zakona o radu u institucijama BiH.

  "To morate provjeriti u Kabinetu predsjedavajućeg Tihića, gdje je Delić radio. Mi smo iz tog kabineta dobili odluku na osnovu Zakona o radu u institucijama BiH, na osnovu koje se Deliću islaćuje 60 odsto od plate", kazao je Ninković.

  O Delićevoj plati, koja je u junu bila 984, 96 KM, nismo dobili obrazloženje u Tihićevom kabinetu, jer je, kako je kazala sekretarica, predsjednik na putu sa savjetnicima i niko ne može dati komentar.

  "Najbolje bi bilo da provjerite u Generalnom sekretarijatu", poručili su iz Tihićevog kabineta.

  U ovom sekretarijatu, međutim, nisu mogli davati obrazloženja zašto isplaćuju platu savjetniku koji više ne radi nakon što je protiv njega podignuta optužnica u Haškom tribunalu. Ni u Kabinetu Borislava Paravca, člana Predsjedništva iz RS, juče nikoga nije bilo, a dostupan je bio jedino Paravčev savjetnik Slobodan Radulj, koji je na godišnjem odmoru.

  "Zapanjen sam tom informacijom. To samo pokazuje kako su različiti aršini za haške optuženike, u zavisnosti kojem narodu pripadaju", kazao je Radulj.

  On, međutim, nije mogao objasniti kako je došlo do toga da Delić i dalje prima platu, kazavši da kabineti članova Predsjedništva odvojeno djeluju. Juče nismo uspjeli dobiti obrazloženje da li je Delić, kao penzionisani general, radio po ugovoru o djelu, jer kao penzioner nije mogao biti stalno zaposlen.
  U Zakonu nema uporišta

  U Zakonu o radu u institucijama BiH, u članu 50 koji reguliše naknade zaposlenicima, nigdje se decidno ne navodi pravo da se zaposleniku isplaćuje 60 odsto od plate usljed prekida rada. U ovom članu navode se uslovi pod kojima zaposlenik ima pravo na novčanu naknadu za period u kojem ne radi iz opravdanih razloga. Kao razlozi navode se godišnji odmori, porodiljsko odsustvo, liječenje, plaćeno odsustvo, te ukoliko je došlo do prekida rada ako zaposlenik za to nije kriv.
  slavuj - 10045 - 13.07.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  SKANDALOZNO I SRAMNO (2)


  BIJELJINA, 13. JULA /SRNA/ - Potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske /RS/ Slavko Jovičić Slavuj izjavio je Srni da se penzionisani general Armije BiH Rasim Delić i dalje nalazi na platnom spisku Predsjedništva BiH, i pored činjenice da je riječ o haškom optuženiku i licu koje, evidentno, ne radi tamo.

  ""Danas sam saznao da se Delić i dalje nalazi na platnom spisku Predsjedništva BiH, i to kao savjetnik bošnjačkog člana Predsjedništva Sulejmana Tihića, što je nezamislivo, rekao je Jovičić.

  Jovičić je najavio da će Savez logoraša RS posredstvom srpskog člana Predsjedništva BiH Borislava Paravca zatražiti da se ispitaju sve činjenice i kazne odgovorni za ovaj slučaj.

  Potpredsjednik Saveza logoraša RS rekao je da se i danas ispituju činjenice i proganjaju odgovorni koji su prije nekoliko godina omogućili ispatu penzija srpskim generalima, misleći pri tome prvenstveno na Ratka Mladića, dok Delić i slični i danas, osim redovne penzije, primaju i platu koja im ne pripada.

  ""Ne čudi nas što je Tihić odlučio da Deliću isplaćuje platu, već nas čudi što tu isplatu potpisuje generalni sekretar Predsjedništva BiH, Srbin Ranko Ninković, rekao je Jovičić
  slavuj - 10044 - 13.07.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  SKANDALOZNO I SRAMNO (1)


  Naravno da ću učiniti sve da se ovaj skandalozni i sramni slučaj dovede do kraja. Samo da dodam da je haški optuženik Rasim Delić prošlog mjeseca, dakle u junu - primio platu 984, 76 KM, naravno u funkciji savjetnika bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića.

  Da se kojim slučajem ovako nešto desilo i da je u pitanju Srbin kao haški optuženik, e, nema te institucije, političara, analitičara, slastičara, pa sve do Nataše Kandić, koji ne bi tražili intervenciju svih relevantnih medjunarodnih institucija, organizacija i naravno raznih tzv. udruženja, koja sebe neopravdano nazivaju borcima za ljudska prava - da hitno sazovu sjednice, na kojima bi se odmah tražilo ukidanje Republike Srpske i ništa manje od toga.

  Eh, da je samo u pitanju ovaj jedan Srbin, koji nas tobože predstavlja u zajedničim institucijama u BiH, manje bi nas to koštalo. Ali, nažalost ima ih, ima podosta i gorih. . . ! ?

  Idemo dalje. . .
  slavuj - 10041 - 12.07.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Ko djeli žrtve rata u BiH?


  REPUBLIKA SRPSKA
  SAVEZ LOGORAŠA REPUBLIKE SRPSKE  Broj: 105-07/06
  Dana: 13. 07. 2006. godine  SRPSKIM ČLANOVIMA U SAVJETU MINISTARA BiH

  Savez logoraša Republike Srpske je još početkom prošle godine tražio da Savjet ministara BiH proglasi " 11. i 12. juli za dane žalosti u BiH.

  Tražili smo da se usvoji odluka - da se 11. juli proglasi za Dan žalosti u cijeloj BiH, kako bi se na taj dan odala dužna počast svim žrtvama Srebreničke tragedije muslimanskog naroda.

  Takodje, isto tako, tražili smo da se i 12. juli proglasi za Dan žalosti u cijeloj BiH, kako bi se na taj dan odala dužna počast svim stradalim Srbima na području Srebrenice, Skelana i Bratunca i u cijeloj BiH.

  Predlagali smo da i Hrvati odrede jedan dan da se takodje, oda dužna počast stradalim Hrvatima u BiH.

  Očito je da za naš prijedlog nije bilo nikakvog sluha od strane Savjeta ministara BiH.

  Gospodo, srpski članovi u Savjetu ministara BiH iz reda srpskog naroda - ko je od vas glasao da se samo 11. juli proglasi za Dan žalosti u BiH, čime se samo trebala obilježiti Srebrenička tragedija muslimanskog naroda. U ime koga ste, i, ko je od vas glasao za takvu odluku. Vi koji ste glasali da se samo 11. juli proglasi za Dan žalosti u BiH ste nanijeli najveću sramotu sopstvenom narodu, a samim time ste ponovo u miru svojim svjesnim odlukama ponovo ""poubijali"" srpske žrtve. Za vaš ovakav nemoralan i krajnje uvredljiv odnos prema Srbima, narodu kojem i vi pripadate " snosite najveću odgovornost i veliki prezir nas, koji smo i sami bili žrtve stravičnih tortura i počinjenih zločina.

  Zato, tražimo da javno kažete: kad i na kojoj sjednici i ko je od vas glasao da se samo 11. juli proglasi za Dan žalosti u BiH.

  Očekujemo od vas " srpski članovi u Savjetu ministara BiH - da to objelodanite, pogotovo što ste svojim odlukama nanijeli veliku štetu Republici Srpskoj, jer kao što je poznato " 11. juli nije bio Dan žalosti u ovom entitetu. Vi gospodo ste i direktni krivci za eventualne sankcije CRA Agencije, koja sasvim neopravdano prijeti svim elektronskim medijima u Republici Srpskoj, posebno Radio-televiziji Republike Srpske, koji s pravom nisu ispoštovali vašu odluku, jer bolje rečeno " za nju nisu ni znali, jer ste se vi srpski članovi u Savjetu ministara BiH zavukli u mišiju rupu.

  Gospodo, srpski članovi u Savjetu ministara BiH - ko vam je dao pravo da ovakvom selektivnom odlukom vrijedjate žrtve iz reda srpskog i hrvatskog naroda. Ko vam je dao pravo da ponižavate žrtve iz reda sopstvenog naroda, pa i hrvatskog. Zar su žrtve iz reda srpskog i hrvatskog naroda mnogo manje važne od žrtava iz reda bošnjačkog naroda.

  Savez logoraša Republike Srpske od vas gospodo " srpski članovi u Savjetu ministara BiH - traži potpunu istinu i ništa više.


  Dostavljeno: Savjetu ministara BiH " srpskim članovima.
  CRA Agenciji,
  Medijima.


  S poštovanjem,
  POTPREDSJEDNIK
  Slavko Jovičić Slavuj
  razno - 10038 - 12.07.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Naša imena


  Naša krštena imena i imena koja su nam ostavili naši preci. A, šta ima bolje od toga? Ništa!

  Jeste da nisu "evropska", ali nisu ni nastala od plemenskih zajednica koje i danas egzistiraju na ovoj planeti. No, bolje je reči: "svakom svačije - nama naše"!

  Samo se prisjeti srpskih imena i to onih ljudi koji su oplemenili svijet svojim umom i koji su najzaslužniji da ova planeta još postoji. Evo samo dva imena:

  Nikola Tesla - hej neprevazidjeni genije!

  Mihajlo Pupin - njegov brat po naciji i vjeri!

  Dakle, naša imena, naši sunarodnici, a svjetski umovi.

  Bože mili kako samo bolje i milozvučnije odzvanja eho imena Nikola, u odnosu na recimo Hans, Bil ili...
  Pozdrav!

  slavuj - 9986 - 10.07.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Otvoreno pismo srpskom narodu (2)


 • Znali smo da će se presudom Naseru Oriću, po ne znamo koji put, ponovo biti ubijeno preko 3. 000 Srba sa područja Srebrenice i Bratunca i to u miru, i zato smo još prije godinu dana prekinuli svaku saradnju sa Haškim tribunalom, za koji smo znali da nikada i nije osnovan da se postigne pravda za sve žrtve, bez obzira na nacionalnu pripadnost, već da je taj sud i formiran da se putem njega izvrši potpuna satanizacija srpskog naroda i da se samo sudi Srbima. Dakle, i u ovom, kao i brojnim drugim slučajevima uvijek smo prvi reagovali i to na uzroke takvog stanja, a ne na posljedice, koje niko ne može više promijeniti.

 • Savez logoraša Republike Srpske je uvijek bio inicijator i na čelu mnogobrojnih akcija, ali to sebi nikada nismo pripisivali kao neku zaslugu. Ali, zbog istine moramo reči da smo sami sebi izlobirali da budemo jedina srpska delegacija u američkom Kongresu; da budemo i u Haškom tribunalu; da budemo i u Memorijalnom parku holokausta i genocida u Njujorku; da razgovaramo sa brojnim zvaničnicima iz medjunarodne zajednice i da ih uponajemo i sa istinom o stradanju našeg naroda; da budemo svugdje tamo gdje je naš narod stradao, a i danas još uvijek, nažalost strada od raznih pritisaka, ucjena, ponižavanja, vrijedjanja itd.

 • Zato, pogledajmo istini u oči i presaberimo se i analizirajmo šta je bilo dobro, a malo je toga bilo. Analizirajmo i pojedinačni i kolektivni doprinos u svemu ovome. Ne zavaravajmo se time što ćemo nekom izjavom nešto osuditi ili pohvaliti. Postavimo svako od nas sebi konkretno pitanje: šta smo to lično učinili da nam se sve ovo ne dešava. ? Zar, na bezbroj mjesta stradanja Srba nisu bile tužne slike, jer nas je na tim mjestima bilo desetak, stotinjak, ne pamtim kada i hiljada ili više, kao da se sva ova nesreća nije nama desila.

 • Kod drugih naroda, Bošnjaka i Hrvata " to nije slučaj. Oni to rade pametnije, organizovanije, jedinstvenije i zato presuda Naseru Oriću ne treba biti nikakvo iznenadjenje, bez obzira što je to najveća sramota za medjunarodnu zajednicu, a pogotovo za pravo i pravdu.

 • Ovim otvorenim pismom ponovo upozoravamo da naše nedaće neće prestati haškom farsom "Naser Orić", već da nam tek predstoji mnogo više problema koji će pasti samo i opet - na srpski narod.

 • Zato, pozivamo cijeli srpski narod i sve navedene faktore na početku pisma na mobilizaciju svih snaga i potencijala našeg naroda na jedinstvo u očuvanju Republike Srpske, a samim time i na opstanak i ostanak srpskog naroda na ovim prostorima. Naš poziv ne znači i da pozivamo naš narod na homogenizaciju, koja bi bila usmjerena protiv bilo kojeg drugog konstitutivnog naroda ili bilo kojeg pojedinca u BiH. Nikada nismo osporavali istinu bošnjačkog i hrvatskog naroda, mada se u večini slučajeva nije radilo o istini, već o lažima koje su bile usmjerene samo protiv srpskog naroda, kako da nam se zada i onaj posljenji udarac i da nam se nametne kolektivna odgovornost za sva zla i sve neuspjehe BiH. U svemu tome, naravno nikada nisu zaostajali ni odredjeni lobistički krugovi iz jednog dijela medjunarodne zajednice, koji su doprinijeli potpuno prepariranoj slici o svemu što nam se desilo, pa što se i sad dešava u BiH.

 • Gdje su sad razni tzv. borci za ljudska prava i razne asocijacije koje bogato sponzorišu i finansiraju stranci. Naravno da šute, jer i ne pomišljaju da kažu istinu, jer ta istina ne odgovara njihovim sponzorima i mentorima. A svi smo bili svjedoci kako u talasima imaju uvijek da nešto kažu kad je u pitanju osuda Srbi i uvijek su se utrkivali da Srbe proglase kao jedine krivce za sve i svašta. Njihovom licemjersvu, lažima, cinizmu, hipokriziji " nema kraja, nažalost.

 • Na kraju, imamo li pravo da našu budućnost sami sebi uskratimo? Imamo li pravo da se više pred bilo kime saginjemo i da savijamo kičmu? Imamo li pravo da zaboravimo našu slavnu, istina skoro uvijek tragičnu prošlost i istoriju, koju su nam u večini slučajeva drugi programirali? Imamo li pravo da zaboravimo sve srpske žrtve iz prethodnih decenija, pa i vijekova? Imamo li pravo da svu ovu našu nesreću nijemo posmatramo? Imamo li pravo da protiv interesa našeg naroda prihvatimo naše kolektivno nestajanje? Imamo li pravo? Imamo i pravo i obavezu prema našim budućim pokoljenjima da im gradimo srećniju budućnost, koja se neće zasnivati na lažima, poniženjima i svakojakom vrijedjanu srpskog naroda. Imamo pravo i obavezu da se borimo za ISTINU, jer samo tako možemo opstati i ostati na vjetrometini koja se zove " Balkan.

 • Sa indignacijom odbijamo svaku eventualnu i pomisao da smo opet ovo napisali kao bilo čiji eksponenti, a sigurnoi smo da će biti i takvih koji će nas osuditi po samo njihovom oprobanom receptu. Želimo jasno da naglasimo da "pismo" nije u funkciji predizbornje kampanje, odnosno da nije usmjereno na to da promoviše bilo koju političku opciju, odnosno da samim time onoj drugoj nanese bilo kakvu političku štetu. Narod će to uraditi, a ne mi!
 • slavuj - 9987 - 10.07.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Otvoreno pismo srpskom narodu (1)


 • funkcionerima iz reda srpskog naroda u Zajednickim institucijama Bosne i Hercegovine
 • Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske
 • Srpskoj pravoslavnoj crkvi
 • nevladinim organizacijama i udruženjima iz republike srpske
 • medijima

  PIŠE: Slavko Jovičić Slavuj

  Nakon sramne presude Haškog tribunala ratnom muslimanskom komandantu u Srebrenici Naseru Oriću, koji je već u Tuzli i kojeg bošnjački narod slavi kao nacionalnog heroja " Savez logoraša Republike Srpske ovim otvorenom pismu želi da podsjeti na sljedeće činjenice:

 • Sasvim opravdano, sramotna presuda Haškog tribunala Naseru Oriću, u Republici Srpskoj je kod srpskog naroda izazvala nevjericu i ogromno ogorčenje. U osudi ponižavajuće kazne koju je Haški tribunal presudio Naseru Oriću " digla se "kuka i motika", moramo reći s punim pravom i na taj način iskazala svoju razočaranost u "pravdu" koju izriče Haški tribunal.

 • No, da podsjetimo: Savez logoraša Republike Srpske je nevladina organizacija koja je osnovana prije skoro četiri godine i to sa jednim jedinim ciljem " da se dokaže istina da je u prethodnom tragičnom sukobu u regionu stradao i srpski narod.

 • Cijelo ovo vrijeme, prethodna vlast u Republici Srpskoj skoro i da nije ništa učinila da pomogne našoj organizaciji da se taj cilj i ostvari! Naprotiv, bolje je reči da nam je ta vlast na svakom koraku pravila samo opstrukcije i stalno nam je poturala "klipove pod točkove" u ogromnom poslu i zadacima koje je Savez logoraša samoincijativno i uz ogromni entuzijazam na volonterskoj osnovi i realizovao.

 • Pojedini političari, analitičari i ko zna sve ne " naprosto se utrkuju da osude sramnu presudu Naseru Oriću i to nije sporno. Ali, je krajnje licemjerno i cinično zašto se ti ljudi ne prepoznaju u sopstvenom ogledalu i zašto se ne zapitaju šta su oni lično učinili da ovakva presuda ne bude?! Nije moralno da bilo šta sad kažu, jer svi oni znaju, a mi ćemo ih podsjetiti na to " šta su zapravo oni učinili da nam pomognu u prikupljanju dokaza o počinjenim ratnim zločinima nad srpskim narodom na području Srebrenice, Skelana, Bratunca, pa i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ništa! A, kad je u pitanju stradanje Srba u Podrinju, odnosno Srebrenici i Bratuncu " zajedno sa Boračkom organizacijom Srebrenice i Bratunca i Udruženjem porodica poginulih boraca i civila, takodje Srebrenice i Bratunca sami smo bili ostavljeni da prikupljamo dokumentaciju, izjave, pa i svjedoke i niz drugih stvari i niko nam nije u tom mukotrpnom poslu nije htio pomoći. Sramno!

 • Nikada nijedna prethodna Vlada Republike Srpske, niti Narodna skupština Republike Srpske " nisu imali tačku dnevnog reda: stradanje Srba u prethodnom ratu, naravno i stradanje i drugih naroda. Naprotiv, kada je potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Slavko Jovičić imao priliku da govori u Narodnoj skupštini Republike Srpske o zaštiti interesa srpskog naroda i o očuvanju institucija Republike Srpske, od tadašnjeg predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dušana Stojičića " doživio je najveću osudu i bio je sramno oklevetan za "zloupotrebu skupštinske govornice"?!

 • Kao šlagvort srpske nesreće i nemoći moramo pomenuti i neke medije, na žalost. Najeklatantniji je primjer RT RS, koja zbog "straha" i ko zna sve čega, nikada nije dovoljno posvetila pažnje stradanju srpskog naroda, naravno da kao Javni TV sersvis gradjana trebaju istu pažnju posvetiti stradanju i Bošnjaka i Hrvata i svih drugih naroda.

 • Dok recimo, takodje Javni RTV servis koji se zove BH RTV ima sasvim drukčiju uredjivačku politiku. Nema prostora da navodimo sve emisije, priloge, reportaže, ali ćemo samo pomenuti (NE)POŠTENO GOVOREČI, emisiju koja vrvi od bošnjačke i "bosansko-hercegovačke istine". O još jednom Javnom RTV servisu Federacije BiH " iluzorno je i govoriti. O drugim elektronskim i printanim medijima iz Sarajeva, e to je posebna priča, opet naravno usmjerena na štetu Srba. Šta oni rade? Sve ono što je trebala raditi i RTV RS, ali nažalost tako nikada nije bilo. Ovdje moramo istači izvanrednu saradnju naše organizacije sa svim novinarima, ali moramo i osuditi uredjivačku politiku RTV RS, čije postojanje finansiraju gradjani, a u najvećem dijelu srpski narod u Republici Srpskoj. O nekim privatnim medijima nemamo pravo da govorimo, ali imamo pravo da im zamjerimo zbog neobjektivnog i selektivnog informisanja javnosti, valjda zbog toga da se ne zamjere prvo, medjunarodnoj zajednici, pa onda i odredjenim "multietničkim" krugovima u BiH. Ništa nikada nismo tražili za sebe, osim samo načina da se dokaže istina, koja je jedini preduslov svih drugih aktivnosti, formi i reformi, ekonomskog napretka i ono najvažnije " stvaranje uslova za ostvarivanje trajnog mira za sve narode na ovim prostorima, za šta se Savez logoraša RS od svog osnivanja uvijek zalagao i zalagaće.

 • Kamo sreće da svako veće imamo emisije obrazovnog, zabavnog i edukativnog karaktera (Cool time), ali kao ćemo našu mladost vaspitavati na lažima, koje nam serviraju antisrpski lobiji i oni koji su protiv svega što nosi atribut srpsko i srpski. Moramo li i možemo li sve zaboraviti i prihvatiti kolektivnu amneziju i prihvatiti laž da su za sve nedaće i nesreće krivi samo Srbi i, onda sa takvim ogromnim teretom ići veseli i bezbrižni u Evropu, ako do kraja ne razjasnimo šta nam se to desilo u ratnoj kataklizmi i pogromu. Ne možemo!

 • Savez logoraša Republike Srpske je jedina autentična NVO, koji je interese srpskog naroda i Republike Srpske stavio čak i ispred interesa svog članstva. Nikada niko nije javno pohvalio Savez logoraša Republike Srpske za sve ono što smo do sada uradili, već naprotiv - mnogi političari su nas pominjali samo u negativnom kontekstu, kako smo mi, eto eksponenti odredjenih političkih opcija ili nekih političkih lidera, što naravno nikada nije bila istina. Istina je da smo bili najveći, a u večini slučajeva i jedini kritičari svega onoga što ne valja i što je negativno, a toga i danas ima i previše u Republici Srpskoj.

 • Uvijek smo na prvo mjesto stavljali porodice poginulih boraca i civila iz srpskog naroda i to s pravom, jer su najbolji sinovi iz srpskog naroda danas, nažalost pod zemljom, u znanim i još uvijek u neznanim grobnicama. Zatim smo javno odavali priznanje Boračkoj organizaciji Republike Srpske, jer su upravo borci najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. A, ko je nas bilo gdje pominjao? Niko i skoro nigdje, osim nas samih koji smo stali u odbranu srpskog naroda i srpskih nacionalnih interesa i uvijek smo naglašavali da oni nikada neće biti usmjereni protiv bilo kojeg drugog naroda. .
 • slavuj - 9863 - 04.06.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Da li je održiva dejtonska BiH (2)


  nastavak sa prethodne strane

  Skoro identična situacija, petnaestak i više godina kasnije, ponavlja se i danas, samo u drukčijim unutrašnjim i međunarodnim okolnostima.

  Tako Bošnjaci i Hrvati svim silama, istina demokratskim sredstvima, nastoje da se stvori jaka, centralna vlada u Sarajevu i da se tako oslabi pozicija Republike Srpske i u određenom vremenu i potpuno ukine.

  Srbi, pak, nastoje sačuvati Republiku Srpsku stvorenu u tragičnom sukobu u regionu, potvrđenu i verifikovanu u Dejtonu.

  Opet se postavlja ono sudbonosno pitanje " kako pomiriti ove suprotnosti? Odgovor je - skoro nikako. Jer, na ovakvim pitanjima, realno gledajući, i nije moguće postići kompromis prihvatljiv za sve narode. Zato Bosna i Hercegovina može opstati samo na dejtonskim principima. Ponavljam, sve drugo vodi u avanturu sa nesagledivim posljedicama.

  U poslednje vrijeme nastavljaju se strahoviti pritisci i, vidljivo je to, u talasima se pojačavaju udari na Republiku Srpsku. Sve se dovodi u pitanje. Srbima se danas, više nego ikad do sad nameću neprihvatljiva rješenja i na svakom koraku «zavrću uši». Neopravdano se optužuju za sve i svašta. U svim tim prilikama narušavaju se, kako kolektivna, tako i individualna ljudska prava i slobode jednog naroda. Srbima se i kad iznose istinu, kao po pravilu, opet, spočitava ekstremizam, nacionalizam i šta sve ne?

  Od Srba se traži potpuna kooperativnost i uglavnom, izvršavanje onoga što se ultimativno nudi, po sistemu: «uzmi ili ostavi», bez mogućnosti za bilo kakav manevar. Je li to, onda, demokratija? Nije li to, opet pokušaj dominacije najbrojnijeg bošnjačkog naroda, potpomognutog hrvatskim i nekim predstavnicima međunarodne lobističke grupe, koji u zemljama iz kojih dolaze ni u snu nijedan od tih zahtjeva koje podstavljaju pred Srbe nikada ne bi pokušali provesti u djelo.

  To je naprosto slika sadašnje pozicije Srba u Bosni i Hercegovini, koji su bezbroj puta do sada rekli da za sebe traže " onoliko prava i vlasti koliko imaju i druga dva naroda. I ništa više, ali ni manje od toga.

  Oprečne su i potpuno suprostavljene istine, koje više od decenije u javnost plasiraju razno-razni političari, kvazi intelektualci, naučnici, politički i vojni analitičari, mnogobrojni mešetari, onako i onim redom kako to kome odgovara. Mnogi tako «znanjem potkovani» ne mogu da «pobjegnu» od nacionalne isključivosti, već sa ogromne vremenske i prostorne distance tumače nama - preživjelim žrtvama najokrutnijeg zlostavljanja " šta nam se to dogodili i kako nam je bilo i nažalost, predviđaju kako će nam biti?

  Bježeći iz zadatih klišea, kao i od dnevno-političkih potreba, uzimam sebi za pravo da iznesem svoje mišljenje u vezi sa nekim bitnim dešavanjima iz predratnog vremena, a koja su, pokazaće se, kasnije imala teške i tragične posljedice, koje su točak istorije potpuno okrenuli i u sunovrat i agoniju gurnuli sve narode u Bosni i Hercegovini. Sticajem raznih okolnosti u mnogim presudnim događajima za BiH - bio sam jedan, negdje i jedini od svjedoka.

  Stalno potezanje i aktuelizovanje pitanja da je Republika Srpska remetilački faktor i prepreka svakojakog napretka svih naroda u BiH " nije ništa drugo već čista spekulacija, koja srpaki narod, pa i sve građane u RS drži u permanentnom strahu i grozničavom iščekivanju " šta će biti sutra? Podgrijavanje takve atmosfere i neprekidno zatezanje već prenapregnutih nacionalnih «struna», ne doprinosi toleranciji i razumijevanju među narodima u Bosni i Hercegovini
  bjelosvjetski logističari i lobisti koji se zalažu za ukidanje Republike Srpske, odnosno stvaranje unitarne Bosne i Hercegovine, naprosto se utrkuju u promovisanju samo svoje istine, poput tzv. Međunarodne krizne grupe, raznih «boraca za ljudska prava» u liku «hjuman rajts voča», te Društva za ugrožene narode, formalnih i neformalnih domaćih i međunarodnih grupa isl.

  Sta se ustvari krije iza nastojanja tzv. intelektualnih foruma koji dolaze iz Sarajeva i koji se zalažu za promjenu ustava BiH? Mogu li se sa još uvijek preteškim bremenom nikad razjašnjene tragične prošlosti kroz koju su prošli svi narodi u BiH, nametati samo jednom narodu potpuno neprihvatljiva rješenja za budućnost BiH. Nakon svega što nam se dogodilo, a i sad se događa, postavlja se ključno pitanje " kako je onda moguće graditi BiH i može li ona uopšte i funkcionisati bez međunarodnog starateljstva? Kako je, i da li je uopšte moguće pomiriti različite nacionalne interese, kada je svakom jasno da nema niti jednog jedinog Bošnjaka ili Hrvata iz federacije BiH, o povratnicima u RS da i ne govorim, koji nije za ukidanje RS. Sa druge strane, nema niti jednog jedinog Srbina iz RS koji bi prihvatio stvaranje unitarne BiH.

  Nesporno je da će brojčana nadmoćnost jednog od naroda i u budućnosti imati presudnu ulogu za nacionalno profilisanje Bosne i Hercegovine kao države. Dugoročno gledano, to i jeste trajna opasnost za Srbe u BiH. Jer, niko ne može osporiti činjenicu da je zbog dominacije udruženih političkih snaga i naroda " Bošnjaka i Hrvata - protiv Srba i započeo rat. Rat i ogromno stradanje su počeli zbog najdemokratskijeg prava na svijetu «jedan građanin, jedan glas», putem čega je sprovedena dominacija i majorizacija dva nad jednim narodom. Sasvim je irelevantno ko je na koga prvi potegao obarač.

  Na kraju, pročiće decenije a najvažnija stvar u Bosni i Hercegovini neće se saznati. Ona se zove istina! Istina je osnovni preduslov svih budućih i srećnih i nesrećnih dana koji očekuju sve njene narode.
  slavuj - 9864 - 04.06.2006 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Da li je održiva dejtonska BiH (1)


  Slavko Jovicic - Slavuj je predsjednik Saveza logorasa R. S. i jedan od rijetkih aktivista koji "bez dlake na jeziku" javno iznosi istinu o ratu koju muslimani i medjunarodna zajednica prekrajaju, a srpski politicari o tome cute. Slavko je redovni posjetilac ovog foruma. Za nekoliko dana cu na internetu objaviti i spisak od 2700 Srba ubijenih u Sarajevu, koji mi je Slavko poslao.

  Izražavam zadovoljstvo što imam priliku da - predstavljajući Savez logoraša Republike Srpske - učestvujem u mnogim razgovorima sa najvišim političkim predstavnicima, kao domaćim, tako i sa onim koji dolaze iz međunarodne zajednice.

  Ovih dana sigurno su najaktuelnije teme: " «da li je održiva dejtonska BiH» i ustavne promjene u BiH.

  Izuzetno sam zainteresovan da svojim konstruktivnim djelovanjem i aktivnim učešćem u svim takvim razgovorima dam i svoj skromni doprinos u razrješenju - rekao BiH - teških političkih, ekonomskih i, naravno nacionalnih problema u BiH. Ako ništa drugo, onda je barem važno da se čuje i srpska riječ, jer potpuna defanziva nanijela nam je ogromnu štetu.

  Možda će za mnoge izgledati čudno " odakle ja, dakle, predstavnik logoraša, na takvim skupovima " zajedno sa političkom, ekspertskom i naučnom elitom? to, naizgled, može biti iznenađujuće i to samo za one koji nisu pratili rad Saveza logoraša Republike Srpske u prošlim i u ovoj godini. Ovom prilikom reći ću samo toliko i, to bez lažne skromnosti " da je Savez logoraša Republike Srpske u prošloj i ovoj godini, bio daleko najpopularnija i najcjenjenija nevladina organizacija u Republici Rrpskoj.

  To uostalom, pokazuju i potvrđuju građani, posebno srpski narod, kao i sve ozbiljno rađene ankete. Još samo da dodam da Savez logoraša RS broji preko 55. 000 članova koji su prošli kroz 536 logora, koje su osnivali i držali uglavnom Bošnjaci, i manji broj Hrvati u BiH.

  Govoriti i pisati o ovako kompleksnim temama nije moguće bez neophodnog razjašnjenja mnogobrojnih spornih detalja iz naše bliže prošlosti. Dakle, mora se govoriti o svim događajima koji su prethodili tragičnom sukobu u regionu, jedinoj kvalifikaciji karaktera rata, koji je definisan i u Dejtonskom sporazumu, te ratnom i poratnom turbolentnom vremenu u BiH. Upravo, sve te nerazjašnjene stvari su ogromno, a naglasio bih, i nepremostivo opterećenje za budućnost svih naroda u BiH.

  Zato plediram da se u Bosni i Hercegovini moraju otvoriti sva pitanja, pa i ona najbolnija, bez obzira na sve eventualne posljedice. Jer, bez toga nijedan konstitutivni narod, a samim tim ni BiH, ne mogu imati perspektivu, niti mogu u budućnosti graditi bilo kakav zajednički život na ovim prostorima.
  takođe, ovom prilikom želim da, istina samo u fragmentima, ukažem na sličnosti i razlike sadašnje političke situacije u Republici Srpskoj sa onom od prije petnaestak godina u Bosni i Hercegovini.


  Danas kad je prošlo više od deset godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, stanje odnosa u pogledu državno-pravnog statusa Bosne i Hercegovine se, ipak, promijenilo na bolje. Mada je Bosna i Hercegovina i dalje pravni i politički provizorijum, koji sa aspekta svog unutrašnjeg uređenja ne može zadovoljiti neke od kriterija koji se od svih međunarodno priznatih država traže, i pored toga, Bosna i Hercegovina može opstati i funkcionisati samo onako kako je definisana i uspostavljena dejtonskim mirovnim sporazumom. Sve drugo bila bi avantura sa nesagledivim posljedicama.

  Uz sve naprijed rečeno, kao prateća i nezaobilazna manifestacija nesređenog stanja u Bosni i Hercegovini je i preteška socijalno-ekonomska situacija.
  U sveopštem haosu u kome se nalazi BiH, u poslednje vrijeme sa raznih strana, odapinju se strijele na Republiku Srpsku i čine se ogromni napori da se Republici Srpskoj zada smrtni udarac. Mnogi dušebrižnici zabrinuti za sudbinu i budućnost Bosne i Hercegovine, koji uglavnom dolaze iz Federacije BiH i to: iz krugova političkih stranaka, iz reda najznačajnijih političkih lidera, od nekih nevladinih organizacija, iz kuhinja nekih intelektualnih foruma, pa i lobista iz jednog dijela međunarodne zajednice " Srbe u Bosni i Hercegovini stalno upozoravaju da se ne vraćaju u prošlost, već da se okrenu ka budućnosti. Bilo bi to donekle i razumljivo da nam ti isti nisu «zacementirali» sadašnjost u kojoj trpimo svakojake uvrede, poniženja i neosnovane optužbe za sve nedaće u predratnoj, ratnoj, a pogotovo u sadašnjoj Bosni i Hercegovini.

  Tako i danas, u svakodnevnoj komunikaciji, i na svakom mjestu, iz Federacije svejedno da li su u pitanju političari, intelektualci ili «obični» građani - oni za srpski narod obavezno vežu termine " «agresori», «genocidni», «fašisoidni». . . republiku srpsku nazivaju «genocidnom tvorevinom», stvorenu na «etničkom čišćenju» itd. , itd.

  Jasno je dakle, da se takvim nastojanjima Srbima pokušava nametnuti kolektivna amnezija i brisanje iz sjećanja njihove vjekovne i slavne prošlosti. Na sve načine pokušava se stvoriti takva atmosfera " da se postojanje Srba u Bosni i Hercegovini računa tek od «protektorskog gazdovanja» Bosnom i Hercegovinom od strane jednog dijela međunarodne zajednice. Baš čudno, kao da su Srbi u Bosni i Hercegovini sami projektovali i programirali svoju, uglavnom tragičnim događajima i stradanjima satkanu prebogatu prošlost.

  Uostalom, nema, niti će ikada biti načina da se Srbi iz, i u Bosni i Hercegovini odreknu svojih slavnih predaka, počev od Svetog Save, pa sve do onih svjetski poznatih i priznatih naučnika, književnika, sportista itd.

  S toga, da bismo lakše razumjeli sadašnje vrijeme, moramo se vratiti na neke događaje iz predratne Bosne i Hercegovine. Ogromne sličnosti iz tog vremena i danas se mogu uočiti na svakom koraku. I ne samo to: Srbi napokon moraju raskinuti sa mnogim zabludama u koje su vrlo često i sami olako upadali, a iz njih se izvlačili sa teškim ranama i tragičnim posljedicama. Vrijeme je da jednom za svagda spoznamo, prije svega, sopstvene greške, a potom da onda preduprijedimo mnogobrojne zamke, koje nam drugi postavljaju. Sa improvizacijama svih vrsta, a što je imanentno Srbima " mora se odmah prekinuti!

  Ovako postavljena tema je, moglo bi se reći, tako koncipirana da se sagledaju svi aspekti funkcionisanja dejtonske Bosne i Hercegovine. Međutim, suština cijele priče je u tome da se na svaki način dokinu nadležnosti Republike Srpske i prenošenjem ingerencija sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu, vremenom Republika Srpska i definitivno ukine.

  Digresije radi, svima je jasno da su u predratnoj Bosni i Hercegovini preovladavala dva nepomirljiva stava i dijametralno suprotni nacionalni ciljevi. Po svaku cijenu tada Muslimani, danas Bošnjaci i Hrvati iz BiH su nastojali Bosnu i Hercegovinu izdvojiti iz ustavno-pravnog i teritorijalnog ustrojstva SFR Jugoslavije. Istovremeno, Srbi su se opravdano zalagali da Bosna i Hercegovina, ili barem srpski narod ostanu u zajedničkoj državi, tadašnjoj Jugoslaviji.

  nastavak na sledecoj strani
  srebrenica - 2604 - 14.11.2005 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Srebrenica - istina (1)


  Najveći interes Srba je - da se utvrdi prava istina o svim dešavanjima u, i oko Srebrenice. Tačno je da je komisija Vlade Republike Srpske (RS) utvrdila da je u Srebrenici nestalo, naglašavam NESTALO 7800 muslimana. Ali, svi ti nestali ne mogu ni u kojem slučaju biti podvedeni pod "žrtve srpskih zločina". Jer, kad bi se prihvatila nastojanja Bošnjaka da svi ti nestali budu tretirani kao žrtve "srpskih" zločina i da apriori budu "fakturisani" srpskoj strani, onda bi to bila ne samo laž, već i notorna glupost?!

  Zapravo, onda bi Srebrenica bila jedini grad na planeti u kojem, za skoro četiri godine rata, niko nije umro prirodnom smrću ili, naravno, od bolesti, ili kao vojnik od ranjavanja isl.

  Drugo, postoje dokazi koji su iz više izvora, a koji ukazuju da je više hiljada muslimanskih vojnika sa puškom i oružjem, probijajući se iz Srebrenice prema Tuzli, u sukobima sa Vojskom RS - izgubilo živote. Dakle, prema svim međunarodnim standardima i konvencijama " ti i na takav način stradali muslimanski vojnici " bili su legitimni vojni ciljevi.

  Uostalom, ne može se krvavi rat u BiH koji je, kako rekoh, trajao skoro četiri godine " svesti na samo devet dana Srebreničke tragedije?! Ima tu i niz drugih pitanja koja se moraju do potpuno otvoriti i do kraja razjasniti - zbog budućnosti i istorije svih naroda na prostorima BiH.

  Sigurno je da je jedno od ključnih i do sada nedovoljno razjašnjenih pitanja - kako je bilo moguće da su muslimani vodili oružani rat iz Srebrenice, kad je navodno Srebrenica bila "demilitarizovana" zona??? (sic! ). Naravno, kao realnom i pragmatičnom čovjeku ne pada mi na pamet da kažem da u Srebrenici nije bilo zločina počinjenih nad muslimanima. Taman posla.

  Nažalost, pojedinci iz srpskog naroda počinili su zločine nad muslimanima u Srebrenici, ali je božiji i ljudski grijeh licitirati sa brojem onih nad kojima su počinjeni stvarni zločini. Sve dosadašnje spekulacije zvane "slučaj Srebrenica" biće u opticaju sve dotle dok se ne utvrdi prava istina šta se uistinu i stvarno desilo na tom području.
  srebrenica - 2603 - 14.11.2005 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Srebrenica - Istina (2)


  Ovo sam tek tako i uzgred samo postavio kao suštinske činjenice u rasvjetljavanju zločina u Srebrenici, koji nikako ne mogu biti izdvojeno posmatrani i od zločina koje su nad Srbima počinile zločinačke falange Nasera Orića još 1992. i 1993. godine. U tom vremenu u okolini Srebrenice je spaljeno i potpuno uništeno 56 srpskih sela i naselja. Na tom području zvjerski je i na najsvirepiji način likvidirano blizu dvije hiljade Srba. Nažalost, po svemu sudeći, tačan broj ubijenih srpskih civila - nikada se neće saznati.

  Dakle, naš je, srpski, prevashodni interes, da se potpuno demistifikuju svi događaji oko Srebrenice i da se dođe do potpune istine - šta se zapravo dogodilo na tom području, uzimajući u obzir cijelo vrijeme trajanja rata na prostoru Bosne i Hercegovine. Mora se utvrditi ko su zaista nedužne žrtve i na muslimanskoj i na srpskoj strani: ko su pojedinci iz reda i Muslimana i Srba koji su počinioci zločina nad jednim i nad drugim narodom? Jer, pojedinci iz svih zaraćenih naroda su počinili zločine nad pripadnicima iz reda onih drugih naroda. Nijedan narod nije kriv za brojne monstruozne zločine, niti narod može biti kriv za izbijanje rata. Međutim, sve intencije Bošnjaka idu u tom pravcu da se optuži cijeli srpski narod i da mu se nametne hipoteka kolektivne odgovornosti, što je besmislica.

  Takođe, što se tiče autentičnih izjava svjedoka o stradanju Srba, e to je "problem", jer mi posjedujemo ogromnu dokumentaciju, koju je nemoguće prezentovati na bilo koji način, pa ni preko portala. Jer, za to bi trebalo da budu angažovani brojni timovi ljudi koji bi radili samo na ovome.
  Ovo sam samo napisao u znak podrške za Vaš rad, a ne kao neku moju opservaciju na trenutno stanje međunacionalnih, političkih, ekonomskih i svih drugih odnosa u BiH.
  slavuj - 2597 - 11.11.2005 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Tapkanje u mjestu u zoni sumraka (1)


  Pise: Slavko Jovičić - Slavuj, Pale, Republika Srpska

  Copyright www.sokolac.slavicnet.com
  Sve јe počelo od "samita na Vlašiću" koјi јe održan priјe nekoliko mјeseci, kada su počeli prvi pregovori o tzv. reformi policiјskih struktura u Bosni i Hercegovini. Od tada su pritisci na Republiku Srpsku samo intenzivirani. Ti pritisci uglavnom dolaze iz raznih centara svјetskih moćnika i lobista da se stvori unitarna BiH. Sve se, dakle, čini da se ukine Republika Srpska. U ovom trenutku, zaista niko ne može ni predvidјeti kakve bi to posledice moglo izazvati?

  Samo ću se kratko osvenuti na taј, rekao bih početak kraјa naјvajniјih instituciјa Republike Srpske, јer će mi on poslužiti kao šlagvort za osvrt na trenutno stanje srpskog naroda, pa ako hoćete i svih građana u Bosni i Hercegovini.

  Kao јedan od naјzanimljiviјih psiho-sociјalnih fenomena, kao model narodnog pražnjenja agresiјe, biјesa i apatiјe " vlašićka tišina јe iz zatvorenosti hotelskih prostora i mraka kuloara, stidljivo izašla u јavnost, kao novi model definisan u sintagmu: "postignutog dogovora " bez ikakvog dogovora" (šic)! ? Dakle, fenomen bezbјedne udaljenosti, kako prostorne, tako i potpune otudjenosti političara od naroda, daјe priliku razno-raznim "ekspertima", "analitičarima" i sitnim manipulantima, koјi služeći se naknadnom pameću i koristeći tuđu pamet - rekonstruišu domete vlašićke ekskurziјe " "upoznaј domovinu da bi јe više volio"! Sve u skladu i pod motom nekadašnjeg "Feriјalnog saveza", takođe, nekadašnje Јugoslaviјe.

  Iako, da se pohvalim, imam dobre izvore u političarima iz RS, ipak i pored velikog truda nisam mogao saznati da li su srpski "pregovarači", u predvečerјe naјradosniјeg hrišćanskog pravoslavnog praznika Vaskrsa - postili na Vlašiću? Ali, zato sto odsto znam da narod u RS posti, јer ionako, bez obzira na Vaskršnji post - nema šta da јede i to na žalost, traјe od kako se ova vlast ustoličila u naјvišim instituciјama RS.

  Nastavak na sledećoj strani
  slavuj - 2596 - 11.11.2005 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Tapkanje u mjestu u zoni sumraka(2)


  Nastavak prethodne strane

  Fenomen o koјem јe riјeč, prirodna јe posledica dugogodišnje političke i ekonomske kriminalizaciјe društva, koјa se pokazuјe kao neka vrsta nužnosti na koјu su nas perfidno privikavali politički avanturisti i foteljaši.

  Već imunizovana na broјne skandale i afere, u atmosferi i ambiјentu broјnih nerјešenih slučaјeva ubistava istaknutih Srba i broјnih privrednih kriminalnih radnji, јavnost u RS se drži u stanju permanentog straha, agoniјe i neizvјesne budućnosti. Narod јe, opet, po ko zna koјi put, ostao uskraćen za prave informaciјe koјe su bili dužni da im saopšte njihovi predstavnici, odnosno politički lideri i vlastodršci koјi odlučuјu o njihovom životu i smrti! ? Politička elita šuti! Iskreno govoreći, posliјe svega, ako politička elita uopšte ima sopstveni obraz " šta bi to utјešno mogli da kažu narodu i građanima?

  Ovaј sumorni tekst јeste samo paradigma kolektivnog ludila i beznađa u koјem se nalazimo. žalosno јe što јe stanje naciјe ovakvo, ali ono јe stvarni odraz naše političke i ekonomske stvarnosti, odnosno situaciјe u koјoј zamislite, vlast i kad se odluči da nešto i kaže - јoš ima "snage" da nebuloznim i nesuvislim izјavama i јoš јaloviјim potezima tјeši sopstveni narod kako sve јoš niјe propalo?

  Naјviši funkcioneri iz RS, na svaki način, nastoјe da građane uvјere da sve ipak niјe tako crno, kako na prvi pogled izgleda! ? I oni su u pravu! Јer, posmatrano iz obјektivnog ugla - situaciјa јe јoš gora, ali niko od vlastodržaca ne smiјe i da tu istinu saopšti narodu. A niјe ni potrebno, јer svaki "obični smrtnik", na svakom koraku, to vidi i što јe јoš bolniјe " osјeća na svoјoј koži i u svom stomaku.

  Nastavak na sledećoj strani
  slavuj - 2595 - 11.11.2005 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Tapkanje u mjestu u zoni sumraka (3)


  Nastavak prethodne strane

  Narodu јe, izgleda, preko glave i formi i reformi. Dozlogrdile su mu i razne institucionalne rekonstrukciјe i istovremeno politicke opstrukciјe. Dosta mu јe i političara iz poziciјe i opoziciјe! Sit јe i visokih i malih predstavnika iz međunarodne zaјednice!

  Dakle, nakon ovoga, svako od nas bi - sam sebi - mogao postaviti osnovno pitanje: gdјe sam јa u ovoј priči? Naravno, da bi za bolji život građana mnogo važniјa bila kombinaciјa i mogućnost prilagođavaњa sistemu koristoljublja, lopovluka, sveopšte grabeži i pljackanja po formuli " 'IMT' (ima li mene tu? ), koјa јoš јedino efikasno funkcioniše. U RS su gramzivost, lopovluk i egoizam prećutno promovisane u vrline i vriјednosti, bez koјih se ne može u tu јedinu budućnost koјa nam se nudi, ali koјu, na sreću, ne dozvoljava savremena Evropa.

  Ko јe meni kriv što skoro ciјeli život, suprotno prirodnim zakonima " pokušavam da 'ispravim krivu Drinu'! ? Umјesto da kao i većina drugih, pametniјih " samo klimam glavom i potvrdim egzaktnu činjenicu da јe Drina kriva! Ko mi јe kriv što stalno kritikuјem vlast i što u јavnost iznosim sve negativne društvene i političke poјave i što na bazi sopstvenih osјećanja ulazim u nepredvidive rizike! ? Ali, morao sam nešto i da rizikuјem, јer bi naјveća opasnost u životu bila da " ništa nisam rizikovao.

  Politička scena u RS јe, recimo, postala tržište rizika " јedni rizikuјu sve, pa čak i vlastite živote, drugi na lopovski način i bez rizika stiču ogromna bogatstva, treći i јedno i drugo istovremeno rade. Neznalice, lopuže i lopovi su postali gospodari, јer njihova snaga i pamet počivaјu na strahu i kukavičluku naroda. Takozvano јavno mnjenje (ako ono uopšte i postoјi) nema nikakvog uticaјa ni na šta i ono јe, kao takvo, јednostavno osuđeno na sva, pa i na ona naјteža trpljenja, nepravdu i poniženja. Samo do kada? Bez obzira na sve, nikada se neću pomiriti sa tim! Opet sam spreman na rizike!
  slavuj - 2513 - 26.10.2005 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Vlast i tepih (1)


  Skoro će evo dva mjeseca od kada sam, kao član delegacije Saveza logoraša RS, vratio se iz SAD. Javnost je, uglavnom, upoznata da smo u Americi boravili na poziv američkog Kongresa. Rezultati naših razgovora sa kongresmenima biće tek na jesen mnogo vidljiviji, jer naša mnogobrojnija delegacija ponovo će boraviti u Vašingtonu i nastaviti započetu saradnju sa američkim zvaničnicima. Po povratku iz višednevne posjete SAD, odmah na Beogradskom aerodromu novinari su me pitali – koji je najvažniji rezultat naše posjete američkom Kongresu? Sasvim ozbiljno sam odgovorio - da sam, čini mi se, uspio da na argumentovan i istinit način "izgladim petnaestogodišnje zahlađenje političkih odnosa" koji su trajali na relaciji Pale – Vašington! ?

  Šalu na stranu, međutim prosto je neshvatljivo da se niko iz aktuelne vlasti u RS nije zainteresovao da nas pozove i da barem, onako uzgred, priupita šta smo mi to radili u Americi? Sa kime i o čemu smo to razgovarali? Koji su bili ciljevi i koji su ostvareni dometi naše posjete SAD? No, rekao bih, takav odnos vlasti RS ništa nije neuobičajeno! ? Uostalom, ta ista vlast – da bude još gore – nije ni znala da mi uopšte i putujemo u SAD?!

  Zato mi cijela ova situacija dođe kao šlagvort za objašnjenje ponašanja sadašnjih vlastodržaca i njihov odnos spram "običnih smrtnika", odnosno spram onih koji ne "duvaju u njihova vlastodržačka jedra".

  Prije izvjesnog vremena, strani novinari pitali su me da napravim poređenje predratnog stanja i komunističke vladavine sa sadašnjom situacijom u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Tada sam rekao, a i sada kažem da sam od polovine sedamdesetih godina prošlog vijeka bio direktni neprofitabilni hroničar funkcionisanja komunističkog, jednopartijskog sistema, pa sve dok taj sistem, najviše zbog zasluge svojih najistaknutijih kadrova, "sam sebi nije došao glave" i, dok napokon zbog zastarjele ideologije nije kao takav - propao. Dakle i komunisti, oni iz najvišeg vrha vlasti su krali i pljačkali široke narodne mase, oličene u "proleterskoj radničkoj klasi".
  slavuj - 2512 - 26.10.2005 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Vlast i tepih (2)


  Međutim, komunistički lopovluk je bio sofisticiraniji i mnogo 'umjereniji' u odnosu na sadašnju političku mafiju, koja beskrupulozno i sasvim otvoreno krade sve do čega dođe. Takođe, rekao sam da tadašnje komunističke lidere: Hamdiju Pozderca, Branka Mikulića, Milana Uzelca i ine druge prišipetlje i poslušnike – nisam gledao samo na televiziji, već nažalost, bio sam tu uz njih i pored njih, što mi daje zapravo da potvrdim tezu da su se i oni tada, na muci i patnji radničke klase, dobro omastili i meda nalizali. Jer, da nisu, zar bi za vrijeme svoje vladavine od svojih 'skromnih ličnih dohodaka' uspjeli da za sebe i svoje najbliže saradnike izgrade cijeli jedan 'komunistički grad' - Neum, naravno za svoje potrebe i ličnu korist. I pored toga, mora se priznati da su komunisti bili vrlo vispreni, dobro izverzirani, lukavi i oprezni u svom vladanju.
  Znali su oni da manipulišu sa širokim narodnim masama. Mora se, takođe, priznati da su komunisti - u odnosu na sadašnju političku oligarhiju - imali bar malo 'duše', jer su svojim vladanjem stvarali koliko toliko povoljne uslove da i narod relativno dobro živi i onda se taj isti narod i nije toliko interesovao, niti posebno uzbuđivao zbog toga što ih komunistička vlast krade i pljačka. Vrlo osjetljive i narodu nedostupne teme i probleme komunisti su vješto sakrivali od očiju javnosti i 'gurali su ih pod tepih'.
  Ova sadašnja vlast, a to traje evo petu godinu, je sto puta gora od već opisane komunističke. Ova vlast u RS, a samim time i u Bosni i Hercegovini je jednostavno rečeno – ukrala i sam tepih! Tako su svi lopovluci bosanskohercegovačkih vlastodržaca postali transparentni, narodu golim okom vidljivi, a ogromnom broju sirotinje i bijede, putem gladnih stomaka i osjetivi. Dakle, suštinsko pitanje je – gdje je 'tepih'? Evo, da se i ja pohvalim. Moj višegodišnji trud i traganje za ukradenim 'tepihom' naizad je urodio plodom. Znam kod koga je 'tepih'!

  Donio sam odluku da odam 'tajnu', bez obzira na sve eventualne konsenkvence. 'Tepih' je, kao i ojađeni narod, pod nogama lopovske vlasti i njima uvijek bliske mafijaške horde lopova koji nesmanjenom žestinom pustoše i pljačkaju sva prirodna, privredna, pa čak i intelektualna dobra, koja su stvarale generacije čestitih i poštenih ljudi u ovoj zemlji. Ali, šta mi vrijedi što znam ko su lopovi, kad nemam kome da prijavim krađu i lopovluk, jer tužilaštvo i policiju to ne interesuje.


  Ilustracija druga: Prije nekoliko godina, ne sjećam se više za koju televiziju, rekao sam da je naopaka vlast u entitetu RS, u kojoj penzioneri imaju dva i tri puta veći krvni pritisak u poređenju sa visinom penzije! ? Možda bih to i zaboravio, ali me upravo na tu izjavu i dan danas podsjećaju obespravljeni i opljačkani penzioneri koji, nažalost, žive u tim, nehumanim i nepodnošljivim životnim materijalno matematičkim proporcijama.
  slavuj - 2511 - 26.10.2005 : Slavko Jovičić - Slavuj Istočno Sarajevo - best (0)

  Vlast i tepih (3)


  Slika treća: Prošle godine na mitingu koji su organizovale opozicione stranke iz RS u Banja Luci, rekao sam – da je milina gledati prelijepu banjalučku mladost, koja se šeta 'golih stomaka', misleći pri tom na modne trndove kratkih majica i 'otkrivenih pupaka'. Ali, sam istovremeno sa tim 'očnim zadovoljstvom' povukao dijametralno suprotnu tragičnu paralelu, u kojoj svakodnevno srećem ogroman broj opljačkanog naroda, koji je u dvadeset prvom vijeku (?! ) gladnih stomaka. To je žalosna stvarnost i ambijent u kojem je umijeće mogućeg biloški održati opstanak ogromnog broja populacije u cijeloj BiH.

  U mnogobrojnim susretima sa novinarima, mnogi od njih tražili su da u određenim situacijama komentarišem neke političke poteze i izjave visokih funkcionera, odnosno vlastodržaca. Mnogo ubjedljivije bi bilo da recimo svaka redakcija, pogotovo elektronskih medija, javnost podsjeti tako što će ranije date izjave političkih lidera ponovo pustiti: izjave koje su davali samo prije godinu i nešto dana i da to onda javno mnjenje uporedi sa izjavama koje daju danas. Moguće je uporediti i njihovo ponašanje prije dolaska na vlast sa sadašnjim rukovođenjem koje je, najblaže rečeno, bez jasnog cilja i svrhe, izuzimajući pri tom, naravno, njihovu ličnu korist. Njihovo ponašanje zavisi, dakle, od situacije do situacije. Nakon svega, svakom čovjeku je sasvim jasno o kakvim se lažovima radi.

  Podrazumjeva se – da i svoje izjave koje sam davao brojnim domaćim i stranim medijima, kao i hiljade autorskih tekstova stavim na ponovni uvid javnosti. Kontinuitet djelovanja i istina uvijek su mi bili u prvom planu. Sve se ovo da i može provjeriti. To, a pri ori ne znači da i ja nisam u svom radu griješio. Naravno, pravio sam greške, ali su one činjene 'u korist vlastite štete'. No, barem znam da narod nisam i da neću lagati.

  Želim da naglasim da ovo nije moja 'naknadna pamet', niti se želim služiti 'pameću' razno raznih analitičara koji sve i svašta najbolje znaju (sic! ). Ovo je samo jedan mali osvrt na 'već viđeno'. Uostalom, nije mi namjera da 'ispravljam krivu Drinu', već da potvrdim činjenicu da je Drina kriva! Drugim riječima rečeno, namjera mi je da kroz vlastitu prizmu posmatranja podsjetim javnost na političke lažove i avanturiste. Narod zna ko su oni!

  Na kraju, a mogao sam, sasvim je svejedno, da napišem i na početku - da u narodnoj propasti nikakva gradacija nesreće neće tom istom narodu biti od bilo kakve pomoći. Nesreća je uvijek nesreća, bila ona na početku, u toku, ili se nastavila i bila sastavni dio u životu svakog čovjeka. Ta činjenica je time još poraznija, jer samo život nema – reprizu!
  Idi na stranu - |listaj dalje|